Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1994 z dne 22. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1994 z dne 22. 6. 1994

Kazalo

1478. Sklep o določitvi protokolarnih pravil, stran 2344.

Na podlagi 26. in 28. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na seji dne 2. junija 1994 sprejela
SKLEP
o določitvi protokolarnih pravil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom se določijo protokolarna pravila, protokolarni dogodki, način izvajanja protokolarnih zadev, izvajalci, način financiranja protokolarnih dogodkov ter pravice in dolžnosti organov, za katere Protokol Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Protokol) opravlja protokolarne zadeve.
2. člen
Protokolarni dogodki so:
1. mednarodni obiski (uradni, delovni in zasebni):
– šefa države,
– predsednika parlamenta,
– predsednika vlade,
– predsednika državnega sveta,
– predsednika ustavnega sodišča,
– delegacij zveznih dežel, držav in pokrajin v primerih, ko so gostitelji predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora, predsednik Vlade Republike Slovenije, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije in predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije;
2. uradni in delovni obiski doma in v tujini:
– predsednika Republike Slovenije,
– predsednika Državnega zbora Republike Slovenije,
– predsednika Vlade Republike Slovenije,
– predsednika Državnega sveta Republike Slovenije,
– predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije;
3. uradni obiski ministrov za zunanje zadeve;
4. protokolarni dogodki soproge predsednika Republike Slovenije;
5. nastopni, poslovilni in delovni obiski diplomatskih in konzularnih predstavnikov pri predsedniku Republike Slovenije, predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije in predsedniku Vlade Republike Slovenije;
6. slovesnosti ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije, ki jih vroča predsednik Republike Slovenije,oziroma druge osebnosti po pooblastilu predsednika Republike Slovenije;
7. podpisi meddržavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za državo, predaje akreditivnih pisem;
8. slovesnosti ob izrekanju priseg pred predsednikom Republike Slovenije in pred predsednikom Državnega zbora Republike Slovenije;
9. državni pogrebi, polaganje vencev;
10. sprejemi, ki jih prirejajo predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije in predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije;
11. sodelovanje pri organizaciji proslav in drugih prireditev državnega pomena.
3. člen
Protokol opravlja protokolarne zadeve za predsednika Republike Slovenije, za predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, za predsednika Vlade Republike Slovenije, za predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, za predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije in za ministra za zunanje zadeve.
Protokol opravlja organizacijsko-tehnično delo ter zagotavlja prevajalske storitve ob obiskih osebnosti oziroma delegacij tujih držav in ob obiskih osebnosti iz Republike Slovenije v tujini.
Protokol ob soglasju generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije opravlja protokolarne zadeve tudi zadruge organe, kadar so ti nosilci protokolarnih dogodkov državnega pomena.
4. člen
Na podlagi okvirnih programov organov, navedenih v 2. členu tega sklepa, Protokol do 1. septembra tekočega leta pripravi celoletni program za naslednje leto, v katerem predvidi število in vrsto protokolarnih dogodkov ter višino sredstev, potrebnih za njihovo izvedbo.
5. člen
Pooblaščeni predstavniki organa, za katerega Protokol opravlja protokolarne zadeve, mora o posameznih protokolarnih dogodkih, ki v programu niso časovno opredeljeni, in o protokolarnih dogodkih, ki niso bili vnaprej predvideni, pravočasno obvestiti šefa Protokola.
II. DIPLOMATSKI PROTOKOL
6. člen
Oddelek za privilegije in imunitete v Diplomatskem protokolu Ministrstva za zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu: Diplomatski protokol) opravlja zadeve, povezane z diplomatskimi privilegiji in imunitetami.
7. člen
Oddelek za ceremonial in organizacijo obiskov v Diplomatskem protokolu organizira predaje kopij akreditivnih pisem ministru za zunanje zadeve, organizira delovne obiske ministra za zunanje zadeve doma in v tujini, organizira sprejeme, kosila, večerje, ki jih prireja minister za zunanje zadeve, sodeluje s Protokolom pri organizaciji mednarodnih obiskov.
8. člen
Oddelek za diplomatsko korespondenco pripravlja predstavitvena pisma, odpoklicna in patentna pisma, eksekvature, varuje državni pečat za navedene listine, vodi evidenco o aktualni diplomatski listi.
III. OBISKI OSEBNOSTI IZ TUJINE V REPUBLIKI SLOVENIJI
9. člen
Ob obisku šefa države je gostitelj predsednik Republike Slovenije, ob obisku predsednika parlamenta je gostitelj predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, ob obisku predsednika vlade predsednik Vlade Republike Slovenije, ob obisku predsednika državnega ali deželnega sveta predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, ob obisku predsednika ustavnega sodišča predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ob obisku ministra za zunanje zadeve minister za zunanje zadeve.
Ob obiskih drugih osebnosti pa je gostitelj zastopnik ustreznega organa Republike Slovenije.
10. člen
Ob obisku šefa države, predsednika parlamenta, predsednika vlade, predsednika državnega ali deželnega sveta, predsednika ustavnega sodišča in uradnem obisku ministra za zunanje zadeve v Republiki Sloveniji se določi koordinator obiska, ki sodeluje s Protokolom pri organizacijskih in protokolarnih vprašanjih, povezanih s pripravo in realizacijo obiska.
Koordinatorja za obisk šefa države določi Urad predsednika Republike, za obisk predsednika parlamenta kabinet predsednika Državnega zbora, za obisk predsednika vlade Urad predsednika Vlade Republike Slovenije, za obisk predsednika Državnega sveta sekretar Državnega sveta, za obisk predsednika ustavnega sodišča sekretar Ustavnega sodišča Republike Slovenije in za obisk ministra za zunanje zadeve Urad generalnega sekretarja Ministrstva za zunanje zadeve.
Ob obiskih drugih osebnosti iz tujine koordinatorja določi gostitelj.
11. člen
Šefa države ob prihodu v Republiko Slovenijo pozdravijo oziroma se ob odhodu od njega poslovijo: – predsednik Republike Slovenije,
– predstavnik Državnega zbora Republike Slovenije,
– predstavnik Vlade Republike Slovenije,
– minister za zunanje zadeve,
– generalni sekretar Urada predsednika Republike,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
12. člen
Predsednika parlamenta ob prihodu v Republiko Slovenijo pozdravijo oziroma se ob odhodu od njega poslovijo:
– predsednik ali eden od podpredsednikov Državnega zbora Republike Slovenije,
– minister za zunanje zadeve,
– predsednik Odbora za mednarodne odnose Državnega zbora Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
13. člen
Predsednika vlade ob prihodu v Republiko Slovenijo pozdravijo oziroma se ob odhodu od njega poslovijo:
– predsednik Vlade Republike Slovenije ali minister, ki ga nadomešča,
– eden od ministrov v Vladi Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
14. člen
Predsednika državnega ali deželnega sveta ob prihodu v Republiko Slovenijo pozdravijo oziroma se ob odhodu od njega poslovijo:
– predsednik ali podpredsednik Državnega sveta Republike Slovenije,
– predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
15. člen
Predsednika ustavnega sodišča ob prihodu v Republiko Slovenijo pozdravijo oziroma se ob odhodu od njega poslovijo:
– predsednik ali eden od sodnikov Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
– sekretar Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
16. člen
Ministra za zunanje zadeve ob prihodu v Republiko Slovenijo pozdravijo oziroma se od njega poslovijo:
– minister za zunanje zadeve ali oseba, ki ga nadomešča,
– predstavnik Urada predsednika Vlade Republike Slovenije,
– predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
17. člen
Na slovesnosti ob prihodu in odhodu šefa države, predsednika parlamenta, predsednika vlade, predsednika državnega sveta, predsednika ustavnega sodišča in ministra za zunanje zadeve je vabljen tudi diplomatski predstavnik države gosta.
18. člen
Na predlog koordinatorjev obiska gostitelj in Protokol določita stalno spremstvo v Republiki Sloveniji.
a) Stalno spremstvo ob obisku šefa države:
– predstavnik Urada predsednika Republike,
– minister za zunanje zadeve ali predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve,
– veleposlanik Republike Slovenije v državi gosta.
b) Stalno spremstvo ob obisku predsednika parlamenta:
– predstavnik Državnega zbora Republike Slovenije,
– veleposlanik Republike Slovenije v državi gosta,
– predsednik Odbora za mednarodne odnose Državnega zbora Republike Slovenije.
c) Stalno spremstvo ob obisku predsednika vlade:
– predstavnik Vlade Republike Slovenije,
– minister za zunanje zadeve ali predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve,
– veleposlanik Republike Slovenije v državi gosta,
– predstavnik Urada predsednika Vlade Republike Slovenije.
d) Stalno spremstvo ob obisku predsednika državnega ali deželnega sveta:
– podpredsednik Državnega sveta Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
e) Stalno spremstvo ob obisku predsednika ustavnega sodišča:
– sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
f) Stalno spremstvo ob obisku ministra za zunanje zadeve:
– predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve,
– predstavnik Urada predsednika Vlade Republike Slovenije.
Ves čas obiska je stalno prisoten vsaj en član stalnega spremstva, ki nadomešča gostitelja.
Sestava stalnega spremstva se analogno določi tudi za obiske predsednika parlamenta ali vlade tuje zvezne dežele, države, pokrajine in podobno.
19. člen
Ob uradnih obiskih šefa države, predsednika parlamenta, predsednika vlade in ministra za zunanje zadeve se izobesijo zastave države gosta in Republike Slovenije na kraju prihoda in odhoda, na rezidenci gosta, na poslopjih, kjer potekajo uradni razgovori, ter na avtomobilu oziroma ladji.
Ob uradnih razgovorih in na tiskovni konferenci se na mizo namestijo namizne zastavice države gosta in Republike Slovenije.
20. člen
Pri zasebnih obiskih, navedenih v 1. točki 2. člena tega sklepa, sodeluje Protokol.
21. člen
Ob uradnem obisku šefa države, predsednika parlamenta, predsednika vlade, ministra za zunanje zadeve gostitelj v Republiki Sloveniji priredi eno svečano kosilo ali večerjo.
Na svečan obed so povabljeni:
– ob obisku šefa države:
– člani uradnega spremstva šefa države,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– predsednik Državnega zbora Republike Slovenije,
– predsednik Vlade Republike Slovenije,
– predsednik Državnega sveta Republike Slovenije,
– predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
– minister za zunanje zadeve,
– predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
– in druge osebe, ki jih določi gostitelj;
– ob obisku predsednika parlamenta:
– člani uradnega spremstva predsednika parlamenta,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– minister za zunanje zadeve,
– člani delegacije Državnega zbora Republike Slovenije, ki sodelujejo pri uradnih razgovorih,
– in druge osebe, ki jih določi gostitelj;
– ob obisku predsednika vlade:
– člani uradnega spremstva predsednika Vlade,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– in druge osebe, ki jih določi gostitelj;
– ob obisku ministra za zunanje zadeve:
– člani uradnega spremstva ministra za zunanje zadeve,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– člani delegacije Republike Slovenije, ki sodelujejo pri razgovorih,
– in druge osebe, ki jih določi gostitelj.
22. člen
Število oseb, vabljenih na uradne obede, je v sorazmerju s številom gostov.
23. člen
Gost in gostitelj na svečanem obedu izmenjata zdravici. Če je zdravica natisnjena, jo dobi vsak udeleženec obeda v svojem jeziku.
Uradna zdravica na obedu je po glavni jedi, na začetku svečanega obeda pa je lahko samo po predhodnem dogovoru z gostom.
24. člen
Šefu države, predsedniku parlamenta, predsedniku vlade, ministru za zunanje zadeve lahko ob uradnem obisku v Republiki Sloveniji gostitelj in soproga, če je gost na obisku s soprogo, izročita darilo, katerega vrednost praviloma ne presega višine zadnje uradno objavljene bruto povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji.
Za izbiro, pripravo, usklajevanje in nabavo daril, ki jih izročajo predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, minister za zunanje zadeve in drugi gostitelji, skrbi Protokol.
Protokol vodi evidenco o gostih in izročenih darilih.
25. Člen
Ob obisku osebnosti, navedenih v 1. in 3. točki 2. člena tega sklepa, Protokol krije stroške bivanja, prevozov, uradnih obedov in daril za gosta in uradno spremstvo.
Protokol krije stroške za največ 7 oseb, ki ob uradnih obiskih spremljajo šefa države, predsednika parlamenta, predsednika vlade in ministra za zunanje zadeve.
Protokol krije stroške tudi za dva varnostnika.
Protokol krije tudi stroške protokolarnih predhodnic, ki jih sestavljajo predstavnik Protokola, predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve, predstavnik Ministrstva za notranje zadeve in predstavnik za tisk.
V primeru reciprocitete se krijejo stroški tudi za večje število oseb.
Protokol ne krije stroškov za oskrbo posebnih letal in bivanja posadk ter stroškov bivanja tujih novinarjev, ki spremljajo gosta.
26. člen
Uradni obiski so na povabilo gostitelja in so enkrat letno.
Uradni in delovni obiski praviloma trajajo do tri delovne dni.
Sobote, nedelje, prazniki in dela prosti dnevi praviloma niso protokolarni dnevi za uradne obiske. Protokolarni čas je od 9. do 21. ure.
27. člen
Kadar gost prihaja na obisk s soprogo, sodeluje pri sprejemu, poslovitvi in drugih protokolarnih obveznostih soproga gostitelja oziroma enega izmed prisotnih osebnosti Republike Slovenije.
28. člen
Kadar se osebnosti iz tujine, navedene v 1. in 3. točki 2. člena tega sklepa, samo ustavijo na območju Republike Slovenije in pot nadaljujejo, Protokol z gostiteljem določi obseg protokolarnega dogodka.
IV. OBISKI OSEBNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE V TUJINI
29. člen
Ob uradnih obiskih osebnosti Republike Slovenije v tujini Protokol v sodelovanju s koordinatorjem obiska pripravi program in razrešuje organizacijske in protokolarne zadeve.
30. člen
Osebnosti, ki so navzoče pri odhodu in prihodu:
– predsednika Republike Slovenije:
– predsednik ali eden od podpredsednikov Državnega zbora Republike Slovenije,
– predsednik Vlade Republike Slovenije ali minister, ki ga nadomešča,
– minister za zunanje zadeve ali državni sekretar,
– generalni sekretar Urada predsednika Republike,
– načelnik ali drugi visoki častnik Generalštaba Slovenske vojske;
– predsednika Državnega zbora Republike Slovenije:
– podpredsednik Državnega zbora Republike Slovenije,
– predsednik Odbora za mednarodne odnose Državnega zbora Republike Slovenije,
– generalni sekretar Državnega zbora Republike Slovenije;
– predsednika Vlade Republike Slovenije:
– minister za zunanje zadeve ali eden od ministrov v Vladi Republike Slovenije,
– generalni sekretar Vlade Republike Slovenije,
– predstavnik Vlade Republike Slovenije;
– predsednika Državnega sveta Republike Slovenije:
– podpredsednik Državnega sveta Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi sekretar Državnega sveta Republike Slovenije;
– predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije:
– sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi sekretar Ustavnega sodišča Republike Slovenije;
– ministra v Vladi Republike Slovenije:
– državni sekretar v ministrstvu
– generalni sekretar ministrstva.
Na vse uradne poslovitve in sprejeme je vabljen tudi diplomatski predstavnik države, v katero potujejo osebnosti Republike Slovenije.
31. člen
Soproge predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za zunanje zadeve se udeležijo potovanj, če je vabilo namenjeno tudi soprogi.
32. člen
Ob uradnih obiskih osebnosti Republike Slovenije v tujini je v uradnem spremstvu največ 7 oseb.
Protokol krije stroške tudi za dva varnostnika.
33. člen
Uradni in delovni obiski v tujini trajajo praviloma do tri delovne dni.
34. člen
Ob zasebnih obiskih v tujini osebnosti Republike Slovenije, naštetih v 2. točki 2. člena tega sklepa, se pri odhodu in prihodu ne organizira uradna slovesnost.
35. člen
Ob uradnih obiskih osebnosti Republike Slovenije v tujini se gostitelju izroči darilo v skladu z določili 24. člena tega sklepa.
Če je gost na obisku s soprogo, se darilo izroči tudi soprogi gostitelja.
36. člen
Osebnosti Republike Slovenije ob obisku v tujini ne prirejajo povratnih sprejemov, kosil in večerij, razen v deželah, kjer je to stalna protokolarna praksa.
V. PROTOKOLARNI DOGODKI SOPROGE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE
37. člen
Protokol opravlja zadeve za soprogo predsednika Republike Slovenije, kadar je nosilec protokolarnih dogodkov predsednik Republike in ga spremlja soproga in kadar je sama nosilka protokolarnih dogodkov.
Za samostojne protokolarne dogodke soproge predsednika Republike se štejejo obiski doma in v tujini in drugi dogodki oziroma prireditve, ki so pomembne za državo in razvoj na posameznih področjih.
Protokol sodeluje pri opravljanju protokolarnih zadev za soprogo predsednika Republike Slovenije z njo osebno in z Uradom predsednika Republike Slovenije.
38. člen
Za uporabo prevoznih sredstev in protokolarnih objektov, financiranje in obveščanje o protokolarnih dogodkih soproge predsednika Republike Slovenije ter pripravo njenih čestitk, zahval in sožalnih brzojavk se smiselno uporabljajo določbe tega sklepa.
VI. PROSLAVE IN DRUGE PRIREDITVE
39. člen
Protokol sodeluje pri organizaciji proslav ob državnih praznikih, pri počastitvi obletnic pomembnih političnih, kulturnih, gospodarskih in zgodovinskih dogodkov, ob podelitvah nagrad in priznanj, pri odprtju mednarodnih in drugih kongresov ter simpozijev, pri odprtju novih objektov ter ob drugih prireditvah državnega pomena.
Druge prireditve državnega pomena so:
– sprejemi, ki jih prirejajo veleposlaniki, akreditirani v Republiki Sloveniji, ob državnih praznikih svojih držav, in sprejemi, ki jih veleposlaniki priredijo po predaji akreditivnih pisem predsedniku države;
– sprejemi ob počastitvi obletnic ustanov širšega družbenega pomena;
– sprejemi ob dosežkih, pomembnih za državo, na znanstveno raziskovalnem, gospodarskem, kulturnem, športnem, tehničnem in drugih področjih.
40. člen
Na koncu tekočega koledarskega leta koordinacijski odbor, ki ga sestavljajo predstavniki Urada predsednika Republike Slovenije, kabineta predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, Urada predsednika Vlade Republike Slovenije, sekretar Državnega sveta, sekretar Ustavnega sodišča Republike Slovenije in predstavnik Ministrstva za obrambo sestavi terminski plan pomembnejših proslav in prireditev državnega pomena v naslednjem letu in določi način in obseg počastitve posameznih dogodkov, usklajuje izbiro govornika, udeležbo častne enote Slovenske vojske in druge podrobnosti.
Koordinacijski odbor vodi predstavnik Vlade Republike Slovenije.
V koordinacijskem odboru stalno sodelujejo predstavniki Protokola, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve in Urada Vlade Republike Slovenije za informiranje.
Koordinacijski odbor usklajuje tudi udeležbo osebnosti iz Republike Slovenije, ki se udeležijo proslav in drugih prireditev državnega pomena, primeroma naštetih v prvem in drugem odstavku 39. člena tega sklepa, in o tem obvesti Protokol.
Koordinacijski odbor lahko v posameznih primerih povabi k sodelovanju tudi predstavnike v Državnem zboru
Republike Slovenije zastopanih strank, predstavnike drugih državnih organov ter društev in organizacij.
41. člen
Proslav ob državnih praznikih:
– slovenskem kulturnem prazniku,
– dnevu upora proti okupatorju,
– dnevu državnosti,
– dnevu samostojnosti in
– žalnih slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve
se udeležijo osebnosti Republike Slovenije, ki jih določijo posamezni organi.
Na proslave ob državnih praznikih, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, se praviloma povabijo tudi predstavniki diplomatsko-konzularnih predstavništev in predstavniki verskih skupnosti, ki delujejo v Republiki Sloveniji.
VII. ODLIKOVANJA, SLOVESNOSTI OB IZREKANJU PRISEG, SVEČANI PODPISI LISTIN IN PREDAJE AKREDITIVNIH PISEM
42. člen
Protokol organizira slovesnosti ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije, kadar jih vročajo predsednik Republike Slovenije ali druge osebnosti, ki jih za to pooblasti predsednik Republike Slovenije.
43. člen
Protokol organizira slovesnosti ob izrekanju priseg novoizvoljenih in novoimenovanih nosilcev funkcij v Republiki Sloveniji pred predsednikom Republike Slovenije in pred predsednikom Državnega zbora Republike Slovenije.
44. člen
Protokol sodeluje pri organiziranju slovesnosti – ob podpisu meddržavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za državo.
45. člen
Protokol organizira slovesnosti ob predaji akreditivnih pisem veleposlanikov predsedniku Republike Slovenije v predsedniški palači.
Pri predaji akreditivnih pisem predsedniku Republike Slovenije so prisotni:
– minister za zunanje zadeve,
– generalni sekretar Urada predsednika Republike Slovenije,
– svetovalec predsednika Republike Slovenije za zunanje zadeve.
VIII. ČESTITKE IN ZAHVALE, POGREBI, DNEVI ŽALOVANJA, SOŽALJA
46. člen
Protokol usklajuje pošiljanje čestitk in zahval za predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije in ministra za zunanje zadeve.
47. člen
Protokol organizira državne pogrebe. Državni pogreb se organizira ob smrti nosilcev naslednjih funkcij: predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije in predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije med mandatom.
48. člen
Ob hudih naravnih, prometnih in drugih nesrečah ter ob smrti najvidnejših osebnosti lahko Vlada Republike Slovenije razglasi dan žalovanja v Republiki Sloveniji.
V takih primerih Protokol sodeluje pri organizaciji žalnih slovesnosti.
49. člen
Predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije in predsednik Vlade Republike Slovenije v imenu organov in v svojem imenu pošiljajo sožalne brzojavke družinam in organom ter organizacijam ob smrti vidnih javnih, znanstvenih, kulturnih in drugih osebnosti.
Protokol usklajuje pošiljanje sožalnih brzojavk za predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in za ministra za zunanje zadeve.
Protokol organizira objavo izrazov sožalja in osmrtnic v množičnih občilih.
IX. POLAGANJE VENCEV
50. člen
Protokol organizira slovesnosti ob polaganju vencev na spomenike v Republiki Sloveniji, kadar jih polagajo šef države, predsednik parlamenta in predsednik vlade.
Ob dnevu spomina na mrtve položijo venec na Pomnik padlim v vojni za Slovenijo na novih Žalah v Ljubljani osebnosti Republike Slovenije, ki jih določi koordinacijski odbor iz 40. člena tega sklepa.
X. VOJAŠKE ČASTI
51. člen
Častna enota Slovenske vojske sodeluje pri prihodu naslednjih osebnosti iz tujine na uradni obisk v Republiko Slovenijo:
– šefa države,
– predsednika parlamenta,
– predsednika vlade.
Častna enota Slovenske vojske sodeluje tudi pri odhodu navedenih osebnosti iz Republike Slovenije.
Pri prihodu in odhodu sodeluje tudi orkester Policije Slovenije.
52. člen
Pri prihodu in odhodu šefa države sodelujejo 3 častni vodi (skupaj 106 pripadnikov častne enote, od tega 4 častniki, 12 podčastnikov in 90 vojakov).
Pri prihodu in odhodu predsednika parlamenta in predsednika vlade sodeluje častni vod (skupaj 37 pripadnikov častne enote, od tega 1 častnik, 6 podčastnikov in 30 vojakov).
53. člen
Pri slovesnosti ob predaji akreditivnih pisem veleposlanikov tujih držav predsedniku Republike Slovenije sodeluje častni oddelek (skupaj 16 pripadnikov, od tega 1 častnik, 2 podčastnika in 13 vojakov).
54. člen
Sodelovanje častne enote ob uradnih obiskih ministrov za obrambo tujih držav poteka v skladu z načelom reciprocitete.
Sestava častne enote se določi za vsak obisk posebej v skladu z načelom reciprocitete.
55. člen
Pri žalnih slovesnostih ob polaganju vencev na spomenike v Republiki Sloveniji, kadar jih polagajo šef države, predsednik parlamenta in predsednik vlade, sodeluje častni oddelek (skupaj 13 pripadnikov, od tega 1 častnik in 2 podčastnika-nosilca venca in 10 vojakov).
Pri polaganju venca ob dnevu spomina na mrtve na Pomnik padlim v vojni za Slovenijo na novih Žalah v Ljubljani sodeluje častni oddelek (skupaj 13 vojakov, od tega 1 častnik, 2 podčastnika-nosilca venca in 10 vojakov).
Častna enota Slovenske vojske sodeluje tudi na proslavah in drugih prireditvah državnega pomena v skladu z 39. členom tega sklepa.
56. člen
Častna enota Slovenske vojske sodeluje pri državnih pogrebih osebnosti, navedenih v 47. členu tega sklepa.
Pri državnem pogrebu predsednika države sodelujejo 3 častni vodi in častno poveljstvo v vlogi žalnega oddelka (skupaj od 110 do 115 pripadnikov častne enote).
Pri državnem pogrebu predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije in predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije sodelujeta častni oddelek in častno poveljstvo v vlogi žalnega oddelka (skupaj od 41 do 46 pripadnikov častne enote).
57. člen
Ob uradnih protokolarnih dogodkih doma in v tujini spremlja predsednika Republike Slovenije pribočnik.
Pribočnik predsednika Republike Slovenije je visoki častnik Slovenske vojske, ki ga po predhodnem soglasju s predsednikom Republike Slovenije določi minister za obrambo.
XI. UPORABA PROTOKOLARNIH OBJEKTOV
58. člen
Protokolarni objekti, ki jih upravlja Servis za protokolarne storitve, se uporabljajo za naslednje namene:
– Vila Podrožnik, Grad Strmol in Grad Brdo za nočitve, uradne in delovne razgovore, kosila in večerje tujih in domačih delegacij oziroma predstavnikov, kadar so gostitelji predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije in minister za zunanje zadeve, po predhodnem soglasju generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije pa tudi drugi;
– Vila Tartini in Vila Bled tudi za izvedbo posameznih delov protokolarnih dogodkov;
– Grad Snežnik kot zgodovinski objekt za kulturne in turistične namene, lahko pa tudi za manjša protokolarna srečanja, razgovore in sprejeme.
59. člen
Servis za protokolarne storitve ob protokolarnih dogodkih Protokolu zaračunava stroške po dogovorjenem ceniku.
XII. UPORABA PREVOZNIH SREDSTEV
60. člen
Protokolarne letalske in avtomobilske prevoze opravljata službi za letalske in avtomobilske prevoze pri Uradu predsednika Vlade Republike Slovenije.
Protokolarni prevozi so vezani izključno na izvedbo protokolarnih dogodkov.
61. člen
Stroške opravljenih protokolarnih prevozov poravna Protokol, in sicer se zaračunavajo le dejanski stroški.
Vlada Republike Slovenije s posebnim sklepom določi pravico do uporabe prevoznih sredstev in način poravnavanja stroškov prevozov.
XIII. FINANCIRANJE PROTOKOLARNIH DOGODKOV
62. člen
Protokol poravna iz sredstev letnega proračuna stroške, ki nastajajo pri opravljanju protokolarnih dogodkov, navedenih v 2. členu tega sklepa, in se obračunajo za vsak dogodek posebej.
O vsakem protokolarnem dogodku se izdela poročilo, ki vsebuje tudi podatke o porabljenih sredstvih.
63. člen
Stroške, ki nastanejo z organizacijo in izvedbo drugih protokolarnih dogodkov, poravna uporabnik ali naročnik sam na podlagi računov.
64. člen
Poleg protokolarnih dogodkov iz 2. člena tega sklepa se ob soglasju Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve izjemoma poravnajo iz sredstev Protokola tudi stroški drugih protokolarnih dogodkov.
Komisija za kadrovske in administrativne zadeve v teh primerih odobri višino sredstev, potrebnih za izvedbo protokolarnega dogodka.
XIV. OBVEŠČANJE JAVNOSTI O PROTOKOLARNIH DOGODKIH
65. člen
Protokol o vsakem protokolarnem dogodku z uradno beležko obvešča pristojne organe.
Na podlagi beležke, ki jo o protokolarnem dogodku izda Protokol, Urad Vlade Republike Slovenije za informiranje v dogovoru z gostiteljem obvesti množična občila.
XV. VAROVANJE OB PROTOKOLARNIH DOGODKIH
66. člen
Protokol o protokolarnih dogodkih obvesti Ministrstvo za notranje zadeve, ki opravlja naloge varovanja v skladu z uredbo o določitvi oseb in objektov, ki jih varujejo organi za notranje zadeve, in o opravljanju nalog varovanja (Uradni list RS, št. 38/92 in 48/93).
Pri opravljanju in odrejanju nalog varovanja Ministrstvo za notranje zadeve upošteva aktualne varnostne razmere, stopnjo varnostne ogroženosti, mednarodne standarde varovanja ter posebne zahteve tujih varnostnih predhodnic.
XVI. KONČNE DOLOČBE
67. člen
Protokol je pooblaščen za razlago določb tega sklepa. Pooblaščen je tudi, da v 6 mesecih po uveljavitvi tega sklepa izda strokovna navodila za uresničevanje tega sklepa. Pri tem Protokolu pomagajo Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve, Diplomatski protokol Ministrstva za zunanje zadeve in Servis za protokolarne storitve.
68. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati odlok o opravljanju protokolarnih zadev (Uradni list SRS, št. 43/85 in št. 29/88 ter Uradni list RS, št. 8/90).
69. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 038-01/93-1/7-8
Ljubljana, dne 2. junija 1994.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost