Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1994 z dne 28. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1994 z dne 28. 4. 1994

Kazalo

954. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na določene prejemke, stran 1325.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na določene prejemke
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na določene prejemke, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. aprila 1994.
Št. 0100-42/94
Ljubljana, dne 22. aprila 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSEBNEM DAVKU NA DOLOČENE PREJEMKE
1. člen
V zakonu o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93) se v 3. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Za opravljeno storitev po prvem odstavku tega člena se ne šteje:
– izplačilo fizični osebi, ki opravlja funkcijo na podlagi imenovanja državnega ali drugega organa v skladu z zakonom oziroma drugim aktom,
– izplačilo fizični osebi, ki opravi storitev na podlagi napotitve upravnega organa v skladu z zakonom,
– izplačilo fizični osebi na podlagi napotitve oziroma poziva na določeno opravilo s strani državnega ali drugega organa,
– izplačilo nagrad in povračil stroškov fizični osebi, ki prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v prostovoljnih, ljubiteljskih, humanitarnih, invalidskih, izobraževalnih, zdravstvenih, kulturnih, športnih, raziskovalnih dejavnostih ter v dejavnostih društev in njihovih zvez, zaradi uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi katerih so društva ustanovljena, ne pa v okviru opravljanja gospodarskih dejavnosti po 10. členu zakona o društvih (Uradni list SRS, št. 37/74 in 42/86), ter v sindikalnih in strankarskih dejavnostih, pod pogojem, da izplačila nagrad ne presegajo 150.000 tolarjev letno, povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem storitve pa ne presega višine, ki je določena s predpisom vlade."
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: "Podrobnejše izvajanje tega zakona predpiše minister, pristojen za finance."
2. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: "Davek se ne plačuje od izplačil za občasno ali začasno nego oziroma pomoč invalidom, ki jih fizičnim osebam izplačujejo invalidske organizacije."
3. člen
10. člen se črta.
4. člen
V drugi alinei prvega odstavka 11. člena se besedi "tretji odstavek" nadomestita z besedama "četrti odstavek".
Četrta alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"- če je plačilo fizični osebi izvršeno kot plačilo, določeno v tretjem odstavku 3. člena tega zakona, četudi fizična oseba ne opravi funkcije ali storitev po tretjem odstavku 3. člena tega zakona."
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-01/90-5/7
Ljubljana, dne 14. aprila 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.