Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1994 z dne 25. 3. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1994 z dne 25. 3. 1994

Kazalo

611. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana, stran 887.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. in 40. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) ter 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 73. seji 10. marca 1994 sprejela
SKLEP
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
S tem sklepom se s preoblikovanjem Inštituta za biologijo Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: Inštitut), ustanovljenega s statutarno odločbo Univerze v Ljubljani, št. II-27/12 z dne 29. aprila 1960, ustanovi javni raziskovalni zavod Inštitut za biologijo Ljubljana.
Ustanovitelj javnega raziskovalnega zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
Soustanovitelj Inštituta za biologijo Ljubljana kot javnega raziskovalnega zavoda je Univerza v Ljubljani.
Republika Slovenija in Univerza v Ljubljani bosta medsebojne pravice in obveznosti iz ustanoviteljstva oziroma soustanoviteljstva Inštituta uredile s pogodbo.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda je: Inštitut za biologijo Ljubljana, Karlovška 19, Ljubljana (v angleščini: National Institute of Biology).
Skrajšano ime je: IB.
Sedež Inštituta je v Ljubljani, Karlovška 19.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
3. člen
Inštitut kot multi in interdisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami, bo na področju naravoslovnih ved opravljal naslednje aktivnosti:
– temeljne raziskave na področju naravoslovja in posebej biologije;
– spremljanje stanja okolja v Sloveniji;
– razvojne in aplikativne raziskave;
– usposabljanje in podiplomsko izobraževanje raziskovalcev;
– izobraževanje na posebnih strokovnih področjih;
– svetovanje;
– informacijske dejavnosti – osrednja biološka knjižnica in podatkovne baze na področju biologije;
– infrastrukturne storitve.
Inštitut se vključuje v mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami v svetu.
Inštitut bo zagotavljal vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje javnosti.
Inštitut v okviru svoje dejavnosti daje poseben poudarek znanstvenim osnovam za varstvo okolja in spremljanje procesov v njem ter razvoju novih in čistih tehnologij.
4. člen
Inštitut opravlja dejavnost iz prejšnjega člena v okviru nacionalnega raziskovalnega programa kot javno službo.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način, določen s programom razvoja ter letnim planom Inštituta.
5. člen
V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja in tehnologij Inštitut s soglasjem ustanovitelja ustanovi drug zavod ali podjetje.
6. člen
Organiziranost Inštituta se določi s statutom Inštituta.
IV. ORGANI INŠTITUTA
7. člen
Organ upravljanja Inštituta je Upravni odbor. Upravni odbor Inštituta šteje devet članov, od katerih imenuje:
– tri člane ustanovitelj, in sicer Ministrstvo za znanost in tehnologijo enega člana, Ministrstvo za okolje in prostor enega člana in Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo enega člana;
– enega člana Univerza v Ljubljani;
– enega člana Gospodarska zbornica Slovenije iz uporabnikov dejavnosti Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalne dejavnosti Inštituta z gospodarstvom;
– tri člane volijo odgovorni nosilci raziskovalnih in razvojnih projektov;
– enega člana volijo zaposleni delavci v Inštitutu. Predsednika Upravnega odbora Inštituta izvolijo člani Upravnega odbora in ga predlagajo v imenovanje ministru, pristojnemu za raziskovalno dejavnost.
8. člen
Upravni odbor Inštituta obravnava in sprejema statut in druge splošne akte Inštituta, program razvoja, letne programe dela, poročila o njihovem izvrševanju, sprejema finančni načrt in zaključni račun, obravnava pobude Znanstvenega sveta in o njih sklepa, imenuje ter razrešuje direktorja Inštituta in daje soglasje na imenovanje in razrešitev drugih vodilnih poslovodnih in raziskovalnih delavcev ter delavcev s posebnimi pooblastili Inštituta, kot tudi opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Upravni odbor s soglasjem ustanovitelja sprejema statut in letni program dela Inštituta ter potrjuje raziskovalni program in program razvoja.
9. člen
Mandat članov Upravnega odbora Inštituta je štiri leta, s tem da se pri prvem imenovanju za pet članov, med njimi za enega, ki ga imenuje ustanovitelj, določi mandat dveh let.
Upravni odbor vsako leto poroča ustanovitelju o delu Inštituta.
Način dela Upravnega odbora se določi s statutom Inštituta oziroma poslovnikom o delu Upravnega odbora.
10. člen
Delo in poslovanje Inštituta vodi direktor. Direktorja Inštituta imenuje in razrešuje Upravni odbor Inštituta s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Mandat direktorja traja štiri leta.
11. člen
Vodilne raziskovalne delavce v Inštitutu imenuje direktor s soglasjem Znanstvenega sveta in Upravnega odbora.
Ostale vodilne poslovodne delavce in delavce s posebnimi pooblastili imenuje direktor Inštituta s soglasjem Upravnega odbora.
Pogoje in način imenovanja ter število vodilnih raziskovalnih in poslovodnih delavcev ter delavcev s posebnimi pooblastili se določi s statutom.
12. člen
Za obravnavanje in odločanje o raziskovalnem programu in drugih programskih zadevah s področja dejavnosti Inštituta se izvoli Znanstveni svet.
Znanstveni svet Inštituta ima devet članov, ki jih izvolijo raziskovalci Inštituta iz vrst odgovornih nosilcev raziskovalnih in razvojnih projektov na Inštitutu. Sestavljen mora biti tako, da so vsa področja dejavnosti Inštituta primerno zastopana.
Pristojnosti Znanstvenega sveta in način izvolitve članov Znanstvenega sveta se določi s statutom.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO INŠTITUTA
13. člen
Inštitut gospodari z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je gospodaril do uveljavitve tega sklepa.
14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Inštitut pridobiva iz državnega proračuna za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa in z opravljanjem dejavnosti za druge naročnike.
Inštitut pridobiva sredstva, potrebna za izvajanje svoje dejavnosti tudi:
– preko državnih razpisov in pogodb za pridobljene in sprejete projekte;
– iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov.
15. člen
Z zakonom o proračunu se določi višina sredstev, namenjenih za pokrivanje naslednjih dejavnosti Inštituta:
– upravljanje in vodenje;
– delovanje uveljavljenih raziskovalcev, ki tvorijo strokovno jedro znanstvenih in razvojno aplikativnih raziskav na področju dela Inštituta;
– informacijsko, komunikacijsko in drugo infrastrukturo;
– vzdrževanje stavb in komunalne infrastrukture.
Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na podlagi letnega programa. Letni program, ki se izdela na podlagi veljavnih meril raziskovalnega programa Inštituta, direktor Inštituta predlaga v sprejem Upravnemu odboru.
Letni program sprejme Upravni odbor Inštituta s soglasjem ustanovitelja.
16. člen
Pri Inštitutu se ustanovi raziskovalni sklad Inštituta, ki se financira iz dotacij in drugih virov in je namenjen za:
– odpiranje novih področij in podporo obetavnih projektov;
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev;
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo Inštituta.
Oblikovanje in namen uporabe raziskovalnega sklada se natančneje določi s statutom.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
17. člen
Presežek prihodkov nad odhodki Inštitut uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja Inštituta Upravni odbor v soglasju z ustanoviteljem.
18. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev Inštituta, odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
19. člen
Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznosti brez omejitev.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
20. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti Inštituta do višine vrednosti premoženja, s katerim upravlja Inštitut.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Način in pogoji za pridobivanje sredstev za delo Inštituta, ki so določena v 14. in 15. členu tega sklepa, se začno izvajati z dnem, ko se z državnim proračunom uredi financiranje Inštituta kot javnega raziskovalnega zavoda.
Do uveljavitve novega načina financiranja Inštituta, se za Inštitut ohranijo obstoječi načini in pogoji za pridobivanje sredstev za delo.
22. člen
Svet Inštituta nadaljuje z delom do imenovanja Upravnega odbora.
Ostali organi upravljanja in drugi organi Inštituta, ki so bili izvoljeni ali imenovani pred sprejemom tega sklepa, nadaljujejo z delom do ustanovitve in imenovanja novih organov Inštituta, določenih s tem sklepom in statutom Inštituta v okviru pristojnosti, ki so jih imeli doslej.
23. člen
Direktor, delavci s posebnimi pooblastili ter vodilni in vodstveni delavci, imenovani pred sprejetjem tega sklepa, nadaljujejo z delom na teh funkcijah do imenovanja direktorja in delavcev s posebnimi pooblastili ter vodilnih in vodstvenih delavcev po postopku in na način kot ga določa zakon, ta sklep in novi statut.
24. člen
Upravni odbor se imenuje v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa.
Statut mora biti sprejet v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa. Imenovanje vodilnih poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili Inštituta, izvolitev ostalih organov in imenovanje vodilnih raziskovalnih delavcev se izvede takoj po sprejetju statuta Inštituta.
25. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-07/94-15/1-8
Ljubljana, dne 10. marca 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost