Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1994 z dne 8. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1994 z dne 8. 1. 1994

Kazalo

20. Sklep o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije, stran 12.

Na podlagi tretjega odstavka .90. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. člena Zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) in 26. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 62. seji 29. decembra 1993 sprejela
SKLEP
o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
S tem sklepom se Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri BF, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: inštitut), ki je bil ustanovljen z odločbo Vlade LRS št. S-222, z dne 21/4-1947 (Uradni list LRS, št. 17/47) preoblikuje v javni raziskovalni zavod.
Ustanoviteljske pravice do inštituta izvršuje Vlada Republike Slovenije.
II. IME IN SEDEŽ JAVNEGA RAZISKOVALNEGA ZAVODA
2. člen
Ime inštituta je Gozdarski inštitut Slovenije.
Skrajšano ime inštituta je: GIS.
Sedež inštituta je v Ljubljani, Večna pot 2.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
3. člen
Dejavnost inštituta je:
1. raziskovalna dejavnost na področju gozdov, gozdarstva, divjadi in lovstva
2. dejavnosti javne gozdarske službe od teh:
a) spremljanje stanja in razvoja gozdov od tega:
- usmerjanje in strokovno vodenje spremljanja stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov po predpisih zakona o gozdovih in predpisih o varstvu okolja;
- usmerjanje in strokovno vodenje poročevalske prognostične - diagnostične službe za gozdove;
- strokovno usmerjanje gozdne semenarske in drevesničarske dejavnosti;
b) vodenje evidenc in baz podatkov od tega:
- razvijanje in strokovno usmerjanje informacijskega sistema za gozdove;
- izvajanje programa statističnih raziskav za gozdove in gozdarstvo
c) usmerjanje gospodarjenje z gozdovi, gozdnim prostorom, posamičnim gozdnim drevjem ter skupinami gozdnega drevja zunaj naselij od tega:
- priprava strokovnih podlag in predlogov normativov za opravljanje del v gozdovih
3. Izdelovanje študij ranljivosti okolja in študij za presojo vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja.
4. člen
Inštitut ima naslednja javna pooblastila:
- izdaja potrdila za gozdno seme in sadike v skladu s predpisi o semenu in sadikah;
- opravlja strokovni in zdravstveni nadzor nad gozdnim semenarstvom in drevesničarstvom.
5. člen
Inštitut opravlja dejavnost iz 3. člena v okviru nacionalnega raziskovalnega programa in javne gozdarske službe, kot javno službo.
Inštitut opravlja svojo dejavnost tudi za druge potrebe in naročnike, v soglasju z ustanoviteljem.
6. člen
Podrobna organiziranost inštituta se določi s statutom inštituta.
IV. ORGANI INSTITUTA
7. člen
Organi inštituta so upravni odbor, direktor in znanstveni svet.
8. člen
Upravni odbor inštituta je organ upravljanja inštituta in je sestavljen iz predstavnikov ustanovitelja, inštituta, Gospodarske zbornice Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije.
Upravni odbor inštituta šteje devet članov, od katerih izvoli oziroma imenuje:
a) ustanovitelj tri člane, in sicer iz:
- Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo     1 člana
- Ministrstva za znanost in tehnologijo      1 člana
- Ministrstva za okolje in prostor        1 člana
b) Inštitut iz vrst odgovornih nosilcev
- raziskovalnih in razvojnih projektov      2 člana
- iz kolektiva zaposlenih na inštitutu      1 člana
c) Gospodarska zbornica Slovenije         1 člana
d) Zavod za gozdove Slovenije           2 člana.
Člani upravnega odbora inštituta izmed sebe izvolijo predsednika upravnega odbora inštituta.
9. člen
Upravni odbor inštituta:
- sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in splošne akte inštituta,
- sprejema razvojne, poslovne in delovne programe inštituta in poročilo o njihovem izvrševanju,
- sprejema finančni načrt in zaključni račun,
- obravnava pobude Znanstvenega sveta in o njih sklepa,
- imenuje in razrešuje direktorja inštituta,
- opravlja druge naloge določene s statutom inštituta:
Upravni odbor mora pridobiti soglasje ustanovitelja k:
- statutu, njegovi dopolnitvi in spremembi,
- programu razvoja inštituta,
- letnemu programu,
- imenovanju in razrešitvi direktorja.
10. člen
Mandat članov upravnega odbora inštituta je štiri leta.
Upravni odbor vsako leto poroča ustanovitelju o delu inštituta.
Odločitev upravnega odbora je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov upravnega odbora.
Način dela upravnega odbora se določi s statutom inštituta oziroma poslovnikom o delu upravnega odbora.
11. člen
Inštitut predstavlja in zastopa direktor. Direktor inštituta organizira in vodi delo inštituta in je odgovoren za njegovo zakonito poslovanje.
12. člen
Direktorja inštituta imenuje in razrešuje upravni odbor na podlagi javnega razpisa s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja je štiri leta.
13. člen
Za obravnavanje in odločanje o raziskovalnem programu in drugih programskih zadevah se na inštitutu oblikuje znanstveni svet.
Sestava, način oblikovanja in naloge znanstvenega sveta se določijo s statutom.
Mandat članov znanstvenega sveta je štiri leta.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO INŠTITUTA
14. člen
Premoženje inštituta je last Republike Slovenije in je dodeljeno v upravljanje inštitutu. Za upravljanje premoženja je inštitut odgovoren ustanovitelju. Inštitut mora premoženje ustanovitelja uporabljati in upravljati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
15. člen
Sredstva za izvajanje svoje dejavnosti pridobiva inštitut:
- iz proračuna Republike Slovenije,
- s prodajo storitev drugim.
16. člen
Z zakonom o proračunu se določi višina sredstev, namenjenih za pokrivanje naslednjih dejavnosti inštituta:
1. S področja raziskovanja:
- upravljanje in vodenje,
- delovanje uveljavljenih raziskovalcev, ki tvorijo strokovno jedro znanstvenih in tehnoloških raziskav na področju delovanja inštituta,
- laboratorijsko, informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo,
- obnavljanje, nadomeščanje in širitev materialne podlage raziskovanja in razvoja,
- vzpostavljanje in delovanje tehnoloških in infrastrukturnih centrov,
- vzdrževanje stavb in komunalne infrastrukture.
Kriterije za pridobivanje teh sredstev določi Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
2. S področja javne gozdarske službe:
- naloge iz 2. točke 3. člena tega sklepa in ustrezni del infrastrukture.
Kriterije za pridobivanje teh sredstev določi Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, za prvo alineo iz druge točke 3. člena tega sklepa pa Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor.
3. Dejavnosti po predpisih o varstvu okolja:
- izdelovanje študij ranljivosti okolja in študij za presojo vplivov na okolje.
Kriterije za pridobivanje teh sredstev določi Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo.
Inštitut pridobiva navedena sredstva na osnovi letnega programa.
Letni program, ki se izdela na osnovi veljavnih meril raziskovalnega in razvojnega programa inštituta, pripravi direktor in ga predlaga v sprejem upravnemu odboru.
Upravni odbor mora k letnemu programu pridobiti soglasje ustanovitelja.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
17. člen
Presežek prihodkov nad odhodki inštitut uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja inštituta upravni odbor, v soglasju z ustanoviteljem.
18. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev inštituta, odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
19. člen
Inštitut nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
VIII. PRAVICE IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA
20. člen
Ustanovitelj izda predhodno soglasje k:
- statutu, njegovi dopolnitvi in spremembi,
- programu razvoja inštituta,
- letnemu programu,
- imenovanju in razrešitvi direktorja;
- organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
21. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti inštituta do višine vrednosti premoženja, ki je dano inštitutu v upravljanje.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Do imenovanja upravnega odbora opravlja njegove naloge dosedanji svet inštituta.
Drugi organi inštituta, ki so bili izvoljeni ali imenovani pred sprejemom tega sklepa, nadaljujejo z delom do ustanovitve in. imenovanja novih organov inštituta, določenih s tem sklepom in statutom inštituta.
23. člen
Direktor inštituta nadaljuje z delom na tej funkciji kot v.d. direktorja inštituta, do imenovanja direktorja po postopku na način, kot ga določa zakon, ta sklep in novi statut, vendar ne dlje kot eno leto.
24. člen
Konstituiranje upravnega odbora se izvede v roku 60 dni po uveljavitvi tega sklepa.
Statut inštituta se sprejme v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa.
Imenovanje vodilnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili inštituta, izvolitev ostalih organov in imenovanje vodilnih raziskovalnih delavcev se izvede takoj po sprejemu statuta.
Ustanovitelj s posebnim sklepom določi premoženje, s katerim upravlja inštitut.
25. Člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-07/93-11/1-8
Ljubljana, dne 29. decembra 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost