Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1993 z dne 4. 2. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1993 z dne 4. 2. 1993

Kazalo

291. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah, stran 261.

Na podlagi prvega, odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja 1993.
Št. 0100-7/93
Ljubljana, dne 3. februarja 1993.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZADRUGAH
1. člen
V zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92) se drugi in tretji odstavek 58. člena spremenita tako, da se glasita:
"Podjetja iz prejšnjega člena se lastninsko preoblikujejo v delniške družbe ali v družbe z omejeno odgovornostjo v enem letu.
Če zadružni upravičenci uveljavljajo pravice po prejšnjem členu le na delu podjetja, se tako podjetje lahko v roku iz prejšnjega odstavka ob lastninskem preoblikovanju razdeli na dve ali več delniških družb oziroma družb z omejeno odgovornostjo, pri čemer se tak del podjetja oblikuje kot samostojna delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo."
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Način ugotavljanja vrednosti družbenega kapitala dela podjetja se predpiše z metodologijo iz 4. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij."
2. člen
V prvem odstavku 59. člena se za besedo "45%" črta beseda "knjižne", za besedilom "oziroma njegovega dela" pa se doda vejica in besedilo "ugotovljenega s programom preoblikovanja podjetja,".
3. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi: "V podjetjih iz 57. člena tega zakona se po olastninjenju 45% vrednosti družbenega kapitala najprej opravi razdelitev navadnih delnic do 20% celotne vrednosti družbenega kapitala v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij. Preostali del družbenega kapitala podjetja pa lahko v celoti ali deloma odkupijo pri podjetju ali zadružnem upravičencu zaposleni, bivši zaposleni oziroma upokojeni delavci, člani zadružnih upravičencev, zadružni upravičenci oziroma kooperanti, če se za tak odkup s programom preoblikovanja odloči organ upravljanja podjetja.
Kupnina iz prejšnjega odstavka oziroma neodkupljene delnice se prenesejo Skladu Republike Slovenije za razvoj (v nadaljnjem besedilu: sklad), ki jih razdeli skladom po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Če se organ upravljanja podjetja ne odloči za odkup iz prvega odstavka tega člena, se preostali del družbenega kapitala lastnini v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij."
4. člen
Za 60. členom se doda nov 60. a člen, ki se glasi: "60. a člen
V primeru likvidacije ali stečaja podjetja iz 57. člena zakona pred njegovim lastninskim preoblikovanjem, se po končanem stečajnem oziroma likvidacijskem postopku preostanek premoženja razdeli v razmerju 55 odstotkov vrednosti prenese na Sklad, v razmerju 45 odstotkov pa razdeli na zadružne upravičence v skladu s tem zakonom."
5. člen
61. člen se črta.
6. člen
Četrti odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Pristojno ministrstvo odloči o zahtevku v upravnem postopku v šestih mesecih po uveljavitvi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. "
7. člen
V 63. členu se besedilo "Agenciji Republike Slovenije za privatizacijo" in "Agencijo Republike Slovenije za privatizacijo" nadomesti z besedilom "Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo" v ustreznih sklonih.
8. člen
V tretjem odstavku 78. člena se besedilo "v enem letu" nadomesti z besedilom "v enem letu in šestih mesecih."
9. člen
V 79. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo "razen rokov iz drugega odstavka 58. člena in prvega odstavka 60. člena zakona, ki začnejo teči šest mesecev po uveljavitvi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij."
10. člen
Vrednost deleža zadrug v družbenem kapitalu podjetij, za katero je bilo že odločeno po 62. členu zakona do uveljavitve tega zakona, se iz relativnega razmerja do knjižne vrednosti družbenega kapitala ponovno preračuna na vrednost celotnega družbenega kapitala podjetja, ugotovljeno s programom preoblikovanja podjetja.
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01/90-22/20
Ljubljana, dne 26. januarja 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost