Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1993 z dne 11. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1993 z dne 11. 6. 1993

Kazalo

1309. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, stran 1699.

Na podlagi prvega odstavka 107. in drugega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. junija 1993 in o njem ponovno odločal na seji dne 10. junija 1993.
Št. 0100-77/93
Ljubljana, dne 10. junija 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
1. člen
V Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS. št. 55/92 in 7/93) se v tretjem odstavku 2. člena za besedami: "informativno dejavnost" doda besedilo: "in založniško dejavnost", na koncu tretjega odstavka pa se doda naslednji stavek: "Ne glede na določilo tega odstavka se sredstva in premoženje, ki po otvoritveni bilanci pripadajo organizacijskima enotama Uredništvo Nepujzsage in Madžarski radijski program v okviru Podjetja za informiranje Murska Sobota, lastninijo tako, da se izločijo in preidejo v last Republike Slovenije za potrebe madžarske narodnostne skupnosti v Republiki Sloveniji.".
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: "Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se ta zakon uporablja za lastninsko preoblikovanje invalidskih podjetij."
Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
2. člen
V 4. členu se tretji odstavek spremeni tako. da se glasi:
"Podjetje lahko pripravi otvoritveno bilanco tudi na podlagi cenitve pooblaščenih ocenjevalcev."
3. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedami "uveljavljajo upravičenci" dodajo besede "in njihovi pravni nasledniki".
4. člen
V 11. členu se v prvem odstavku besedilo: "v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona" nadomesti z besedilom: "do 7. 6. 1993.".
5. člen
V 12. členu se besedilo: "ter prepove delno ali popolno lastninsko preoblikovanje podjetij." nadomesti z naslednjim besedilom: "ali odredi prenos delnic na Sklad v višini in na način iz 14. člena tega zakona."
6. člen
V 13. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: "Sklad je dolžan v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe omogočiti lastnikom podjetja, da stvari iz prejšnjega odstavka lastninijo na način in pod pogoji, pod katerimi je podjetje izvedlo lastninsko preoblikovanje podjetja. Če znaša kupnina v tolarski protivrednosti več kot 1,000.000 ECU, je Sklad dolžan ustrezni del kupnine prenesti na sklade po 22. členu tega zakona."
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo prvega stavka spremeni tako, da se glasi:
"Če lastniki podjetja stvari ne lastninijo pod pogoji iz prejšnjega odstavka, mora Sklad v nadaljnjih treh mesecih predlagati sodišču, da stvari proda na javni dražbi, po predpisih o izvršilnem postopku."
7. člen
V 14. členu se drugi stavek drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"Če je zahtevek s pravnomočno odločbo o denacionalizaciji v celoti ali delno zavrnjen, mora Sklad delnice v višini zavrnjenega dela, v skladu s tem zakonom, pod pogoji in na način, določenim z odobrenim programom lastninskega preoblikovanja podjetja, ponuditi lastnikom podjetja."
8. člen
V 17. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: "Podjetje proda delnice na podlagi vrednosti, določene pri vsakem načinu preoblikovanja posebej."
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
9. člen
V 19. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: "Kriterije za ocenjevanje ustreznosti programa preoblikovanja podjetij sprejme na predlog Agencije Vlada Republike Slovenije."
V tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedilom "s prodajo vseh sredstev podjetja" doda besedilo "ali kadar se odloči, da v programu ne predvidi notranjega odkupa in interne razdelitve delnic,".
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo v oklepaju nadomesti z naslednjim besedilom: "(zbiranje ponudb, javna prodaja delnic ali javna dražba)".
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
10. člen
V 20. členu se v prvi vrstici petega odstavka besedilo: "Če vrednost delnic podjetja." nadomesti z besedilom: "Če ocenjena vrednost delnic ali sredstev podjetja,".
11. člen
V 23. členu se v tretjem odstavku v zadnji vrstici za besedo "prenese" doda naslednje besedilo: "na Sklad za namene odprodaje".
V četrtem odstavku se beseda: "zaposleni" nadomesti z besedilom: "zaposleni in bivši zaposleni ter upokojeni delavci" in črta beseda "večinski".«
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: "Podjetje razdeli delnice zaposlenim in bivšim zaposlenim ter upokojenim delavcem po vrednosti iz otvoritvene bilance v zameno za lastniške certifikate iz 31. člena tega zakona oziroma za potrdila za neizplačani del neto osnovnih osebnih dohodkov, znižanih do ravni, ki jo v skladu s 33. členom Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 31/90 in 11/93) določajo kolektivne pogodbe dejavnosti do 1. 1. 1993 iz 25. a člena tega zakona."
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi: "Če zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci predložijo podjetju lastniške certifikate ali potrdila iz 25. a člena tega zakona v vrednosti, ki presega 20% vrednosti družbenega kapitala po otvoritveni bilanci, se presežni certifikati ali potrdila iz 25. a člena tega zakona lahko uporabijo tudi za notranji odkup delnic."
12. člen
V 24. členu se v drugem odstavku besedilo: "tudi zaposleni in upokojeni delavci" nadomesti z besedilom: "tudi zaposleni in bivši zaposleni ter upokojeni delavci" ter črta besedilo: "večinski".
13. člen
V 25. členu se v drugem odstavku besedilo: "na podlagi cenitve po metodi neto vrednosti sredstev" nadomesti z besedilom: "na podlagi ocene pooblaščenih ocenjevalcev", se črta besedilo: "in cenitev po metodi neto vrednosti sredstev", besedilo: "upošteva 25% popust" pa se nadomesti z naslednjim besedilom: "upošteva 50% popust".
V tretjem odstavku se besedilo: "po njihovi nominalni vrednosti" nadomesti z besedilom: "po vrednosti, določeni na podlagi vrednosti iz otvoritvene bilance"; drugi stavek pa se spremeni tako, da se glasi: "Delnice odkupi podjetje v korist upravičencev notranjega odkupa iz dela dobička, ki pripada udeležencem programa notranjega odkupa, iz plač in drugih njihovih sredstev. Dokler se program notranjega odkupa ne prekine, o razporeditvi dobička, ki pripada udeležencem tega programa za v skladu s tem programom že odkupljene delnice, odločajo udeleženci sami."
V četrtem odstavku se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: "Ostale pravice iz neodkupljenih delnic mirujejo."
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi: "Če podjetje v tekočem letu ne odkupi delnic v skladu s programom notranjega odkupa, lahko Sklad za neodkupljene delnice v tekočem letu uveljavi polne glasovalne pravice in z delnicami prosto razpolaga."
V sedmem odstavku se za zadnjo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
"- potrdila za neizplačani del neto osnovnih osebnih dohodkov, znižanih do ravni, ki jo v skladu s 33. členom Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo določajo kolektivne pogodbe dejavnosti do 1. 1. 1993 iz 25. a člena."
Prvi stavek devetega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"Podjetje kupnino v gotovini, v primerih iz pete in šeste alinee sedmega odstavka tega člena pa prejete lastniške certifikate oziroma potrdila, prenese skladu še pred vpisom lastninskega preoblikovanja v sodni register."
14. člen
Za 25. členom se doda nov 25. a člen, ki se glasi: "25. a člen
Podjetje lahko opravi interno razdelitev delnic ter vplačila delnic za notranji odkup delnic tudi na podlagi potrdil, ki jih podjetje lahko izda zaposlenim delavcem na podlagi neizplačanega dela neto osnovnih osebnih dohodkov, znižanih do ravni, ki jo v skladu s 33. členom Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo določajo kolektivne pogodbe dejavnosti, za čas od sprejema kolektivne pogodbe do 1. 1. 1993.
Že izdane listine, s katerimi je bila delavcu priznana terjatev do podjetja v višini neizplačanega dela neto osebnega dohodka do višine osnovnih osebnih dohodkov, ki jo v skladu s 33. členom Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo določajo kolektivne pogodbe dejavnosti, se zamenjajo s potrdili iz prejšnjega odstavka.
Obveznosti za neizplačane osebne dohodke do višine neto osnovnih osebnih dohodkov, ki jo v skladu s 33. členom Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo določajo kolektivne pogodbe do 1. 1. 1993, se ne izkazujejo v otvoritveni bilanci podjetja.
Če podjetje ni obračunalo in plačalo prispevkov in. davkov na neto osnovne osebne dohodke iz tega člena zakona, podjetje izda in prenese delnice v tej višini na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Za vrednost izdanih in prenesenih delnic se zmanjša, vrednost družbenega kapitala, ki ga podjetje po programu lastninskega preoblikovanja nameni za interno razdelitev delnic ali notranji odkup."
15. člen
V 26. členu se v prvem stavku prvega odstavka za besedilom: "na javni dražbi" vejica nadomesti s piko, ostalo besedilo pa nadomesti z naslednjim stavkom: "Podjetje določi ceno delnic na podlagi ocenjene vrednosti podjetja, revalorizirane z indeksom drobnoprodajnih cen. do dneva razpisa, prodaje ali javne dražbe." Sedanji drugi stavek postane tretji stavek.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"Imetnik lahko uporabi lastniške certifikate za nakup delnic podjetij, ki se preoblikujejo ž javno prodajo delnic, vendar največ do 60% celotne vrednosti podjetja, preostali del kupnine pa podjetje v obliki gotovine ali navadnih delnic prenese na sklade iz 22. člena tega zakona.
Podjetje lahko pri pripravi otvoritvene bilance oblikuje rezerve. Način oblikovanja rezerv predpiše Vlada Republike Slovenije na predlog Agencije."
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
16. člen
V. 27. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Sredstva kupnine po tem členu, po pokritju vseh obveznosti podjetja, se uporabijo namensko za ukrepe aktivne politike zaposlovanja."
17. člen
V 28. členu se v prvem odstavku številka "30%" nadomesti s številko "10%" ter za besedilom: "obstoječega lastniškega kapitala podjetja" postavi pika in črta besedilo: "po otvoritveni bilanci oziroma po ocenjeni vrednosti podjetja.".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Podjetje izda delnice za obstoječi kapital in nove delnice na podlagi otvoritvene bilance podjetja in najprej prenese delnice na sklade iz 22. člena. Podjetje določi ceno novim delnicam na podlagi ocenjene vrednosti podjetja ter jih proda z zbiranjem ponudb, z javno prodajo delnic ali z javno dražbo."
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
18. člen
V prvem odstavku 31. člena se besedilo: "državljanom Republike Slovenije, rojenim do dneva uveljavitve tega zakona" nadomesti z besedilom: "osebam, ki so bili državljani Republike Slovenije dne 5. 12. 1992".
Drugi stavek tretjega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom: "Če nominalna vrednost vseh izdanih certifikatov ne dosega 40% vrednosti celotnega družbenega kapitala v Republiki Sloveniji, ki se lastninsko preoblikuje, se do te vrednosti lahko izdajo novi lastniški certifikati. Lastniški certifikati se izdajo državljanom Republike Slovenije glede na njihovo starost na dan 5. 12. 1992 v naslednji nominalni vrednosti:
– v višini 100.000 tolarjev osebam v starosti do dopolnjenega 18. leta.
– v višini 200.000 tolarjev osebam v starosti od dopolnjenega 18. leta do dopolnjenega 23. leta,
– v višini 250.000 tolarjev osebam v starosti od dopolnjenega 23. leta do dopolnjenega 28. leta,
– v višini 300.000 tolarjev osebam v starosti od dopolnjenega 28. leta do dopolnjenega 38. leta,
– v višini 350.000 tolarjev osebam v starosti od dopolnjenega 38. leta do dopolnjenega 48. leta,
– v višini 400.000 tolarjev osebam v starosti od dopolnjenega 48. leta dalje.
Lastniški certifikati so imenski in neprenosljivi, lahko pa se dedujejo."
Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
"Organom, ki bodo izdajali lastniške certifikate, so za potrebe izvajanja zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, dostopni podatki v vseh obstoječih zbirkah podatkov v Republiki Sloveniji o imenih in priimkih upravičencev, njihovem stalnem ali začasnem bivališču, državljanstvu in enotni matični številki občana.
Lastniški certifikati se lahko izdajo v vrednosti do višine, določene v pravnomočni odločbi, tudi upravičencu do odškodnine po predpisih o denacionalizaciji ali njegovemu pravnemu nasledniku, če ta to zahteva in če s tem soglaša Slovenski odškodninski sklad. Ti lastniški certifikati ne dajo pravice do popusta pri notranjem odkupu delnic.
Poleg lastniških certifikatov iz tretjega odstavka tega člena izda Republika Slovenija zaposlenim v javnih zavodih, državnih organih in drugih organih in organizacijah, ki se pretežno financirajo iz proračunskih sredstev, lastniške certifikate za razliko med izplačanimi plačami in neizplačanimi plačami v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti za čas od 1. 1. 1992 do 31. 10. 1992. Te certifikate lahko imetnik uporabi za namene iz četrte alinee drugega odstavka tega člena."
Sedanji četrti odstavek postane sedmi odstavek.
19. člen
V prvem odstavku 33. člena se besedilo "ter bank" črta, za besedilom "ekološke investicije," se doda besedilo "za ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja," in se za besedo "pregnancem," doda besedilo "ter civilnim invalidom vojne, za politične preganjance,".
V drugem odstavku se za 3. točko doda nova točka, ki se glasi:
"4. Sklad za ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja."
20. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Sklad delnice podjetij, pridobljene po 22. členu in tretjem odstavku 23. člena tega zakona, proda pooblaščenim investicijskim družbam za denarna sredstva ali v zameno za lastniške certifikate, ki jih te zbirajo od državljanov Republike Slovenije. Postopek prodaje mora biti javen in konkurenčen.
Podrobnejše predpise o načinu prodaje določi Vlada Republike Slovenije na predlog Sklada."
21. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi: "Pooblaščene investicijske družbe lahko v postopkih javnega zbiranja lastniških certifikatov pod pogoji in na način, ki ga predpiše Vlada Republike Slovenije, zbirajo od državljanov Republike Slovenije lastniške certifikate z namenom, da po 35. členu tega zakona kupijo delnice, izdane v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij. Pooblaščene investicijske družbe državljanom Republike Slovenije v zameno za lastniške certifikate izdajo delnice pooblaščenih investicijskih družb v nominalni vrednosti, ki ustreza vrednosti lastniškega certifikata."
22. člen
V 37. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"V postopkih preoblikovanja izdaja Agencija odločbe po pravilih splošnega upravnega postopka. Zoper odločbe Agencije je mogoča pritožba na ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose in razvoj. Odločba ministrstva je dokončna in je zoper njo možen upravni spor."
23. člen
V 44. členu se v prvem odstavku za besedilom: "statusne spremembe" doda naslednje besedilo: "ki predstavljajo kakršnokoli spremembo v strukturi osnovnega kapitala podjetja,".
24. člen
V 48. členu se v drugem odstavku doda nova zadnja alinea, ki se glasi:
"- če je prišlo do oškodovanja družbenega premoženja za več kot eno tretjino vrednosti pogodbenega predmeta v primerih, ko je podjetje sklenilo pravni posel z lastnimi ali drugimi podjetji, v zasebni ali mešani lastnini, doma ali v tujini."
25. člen
Za 48. členom se dodajo novi 48. a, 48. b in 48. c členi, ki se glasijo:
 
"48. a člen
Domneva se, tudi v morebitnih pravdnih postopkih, da je družbena lastnina oškodovana v naslednjih primerih:
1. če je podjetje samo ali preko druge pravne osebe odobrilo zaposlenim delavcem posojila po obrestni meri, nižji od stopnje rasti cen na drobno v preteklem mesecu, preračunani na letno raven, in po realni letni obrestni meri 8% (v nadaljevanju: R + 8), na podlagi katerih so zaposleni delavci že pred odplačilom posojila pridobili lastniške deleže v višini celotnega odobrenega posojila;
2v če" je podjetje prodalo sredstva tako, da je za nakup odobrilo posojilo po nižji obrestni meri od R + 8%;
3. če je podjetje sklenilo najemno pogodbo za nepremičnine ali premičnine za nižjo najemnino od najemnine, določene s predpisi občine, v kateri leži nepremičnina, oziroma za najemnino, ki ne zagotavlja pokrivanja stroškov predpisane amortizacije, vzdrževanja in drugih stroškov v najem danih sredstev;
4. če podjetje ob delitvi dobička ni zagotovilo:
– oblikovanja obveznega rezervnega sklada,
– pred razdelitvijo dobička oblikovanja poslovnega sklada najmanj v višini 6% povprečne vrednosti družbenega kapitala; ta odstotek se poveča v enakem razmerju, kot se je povečalo izplačilo plač glede na osnovne osebne dohodke v skladu s 33. členom splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo,
– delitve akumulacije na družbeni in zasebni kapital v enakem razmerju, kot so vplačani deleži posameznih vrst lastnine v celotnem kapitalu podjetja;
5. če je podjetje izdalo prednostne delnice za družbeni kapital in s tem omogočilo nesorazmerno delitev dobička v škodo družbenega kapitala;
6. če je podjetje izplačevalo pavšalne zneske potnih stroškov, dnevnic ter drugih izplačil (regresi, jubilejne nagrade, zavarovalne premije in drugo), pa ta izplačila niso dokumentirana z listinami o nastalih stroških ali kalkulacije niso utemeljene, prejemniki teh izplačil pa so pridobili lastniške deleže podjetij; kot oškodovanje družbene lastnine se šteje tudi izplačilo regresa, ki presega bruto plačo zaposlenega;
7. če je podjetje odpisalo terjatve, pa odpis ni utemeljen z ustreznimi dejstvi ali dokazili (kot npr. sodni spor, prerekana terjatev, stečaj oziroma likvidacija dolžnika, druga argumentirana dejstva, ki dokazujejo, da je terjatev dvomljiva ali sporna) oziroma ni bil sprožen postopek izterjave;
8. če je podjetje neodplačno preneslo družbeni kapital izven sestavljenih oblik, če je bila vrednost družbenega kapitala ob tem zmanjšana;
9. če je podjetje najemalo kredite od zaposlenih delavcev ali od podjetij v lasti zaposlenih delavcev ali od drugih fizičnih oseb, ali izplačevalo obresti na obveznice po višji obrestni meri od obrestne mere za enake kredite banke, v katerih je imelo podjetje deponirana sredstva;
10. v vseh drugih primerih, v katerih je kot obrestna mera določena obrestna mera, nižja od R + 8%, ali ni upoštevana delitev dobička glede na razmerje udeležbe posameznih oblik lastnine v celotnem kapitalu podjetja, ali pri dokapitalizaciji oziroma prodaji podjetja ali dela podjetja ni bila upoštevana revalorizirana vrednost družbenega kapitala in v drugih primerih zmanjšanja družbenega kapitala z lastninskim preoblikovanjem.
 
48. b člen
Revizijski organ v postopku revizije izda revizijsko poročilo s pravnim poukom, v katerem v primeru ugotovljenega oškodovanja družbene lastnine po 48. a členu tega zakona, ki ga je mogoče odpraviti z uskladitvijo, določi podjetju rok 30 dni od vročitve revizijskega poročila za uskladitev pravnih poslov in knjiženj ter vplačilo premalo obračunanih obresti ali vračilo preveč izplačanih zneskov.
Če podjetje v predpisanem roku ne predloži dokazov o opravljeni uskladitvi ali če uskladitev zaradi vsebine oškodovanja družbene lastnine ni mogoča in po obravnavi prejetih pripomb k poročilu oziroma od dneva, ko je iztekel rok zanje, izda revizijski organ v zakonitem roku odločbo, s katero naloži podjetju ukrepe, ki so določeni s tem zakonom. Ta odločba se vroči vsem pravnim in fizičnim osebam, zavezanim v odločbi, je dokonča ter zoper njo ni mogoča pritožba in ne upravni spor.
Za izvršitev pravnomočne in izvršljive odločbe skrbita in jo izvajata revizijski organ in Agencija. Agencija mora v odločbi naložene ukrepe upoštevati pri odobritvi programa lastninskega preoblikovanja podjetja in pri izdaji soglasja za vpis v sodni register ter o tem obvestiti revizijski organ.
S pravnomočno odločbo ugotovljenih terjatev podjetje ne sme odpisati pred vpisom izvedenega lastninskega preoblikovanja v sodni register.
Zoper odločbo revizijskega organa po drugem odstavku tega člena lahko prizadeto podjetje vloži tožbo v pravdnem postopku pri sodišču. Tožbo v pravdnem postopku lahko vložijo tudi pravne in fizične osebe, ki jim je bila vročena odločba revizijskega organa po drugem odstavku tega člena zaradi uskladitev.
Tožbo po prejšnjem odstavku je treba vložiti v 30 dneh od vročitve odločbe revizijskega organa. Postopek v zvezi s to tožbo je hiter.
 
48. c člen
Če revizijski organ v postopku revizije ugotovi, da je prišlo do oškodovanja družbene lastnine po 48. a členu zakona, pa v predpisanem roku ne prejme dokazil o uskladitvi, ali če uskladitev ni možna, izda odločbo, s katero naloži podjetju ukrepe, s katerimi zagotovi pravilno izkazovanje višine družbenega kapitala po stanju na dan 1. 1. 1993, in sicer:
1. Pri oškodovanju družbene lastnine po 1. točki 48. a člena tega zakona naloži podjetju ukrepe za pravilno izkazovanje družbenega kapitala in deležev lastniškega kapitala ali vzpostavitev terjatev do posojilojemalcev.
2. Pri oškodovanju družbene lastnine po 2. točki 48. a člena tega zakona naloži podjetju vzpostavitev terjatev do posojilojemalca v revalorizirani vrednosti in povečanje družbenega kapitala.
3. Pri oškodovanju družbene lastnine po 3. točki 48. a člena tega zakona naloži podjetju vzpostavitev terjatev do najemojemalcev in povečanje družbenega kapitala.
4. Pri oškodovanju družbene lastnine po 4. točki 48. a člena tega zakona naloži podjetju ukrepe za pravilno izkazovanje lastninskih deležev. Za neupravičeno prejeta sredstva posameznikov, ki jih prejemnik ni investiral v podjetje, pa se podjetju naloži vzpostavitev terjatve do prejemnika teh sredstev in povečanje družbenega kapitala.
5. Pri oškodovanju družbene lastnine po 5. točki 48. a člena tega zakona naloži podjetju ukrepe za pravilno izkazovanje družbenega kapitala in deležev lastniškega kapitala. V primeru, da je bil znesek nesorazmerno razporejenega dobička prejemniku izplačan, naloži revizijski organ podjetju vzpostavitev terjatve do prejemnika in povečanje družbenega kapitala.
6. Pri oškodovanju družbene lastnine po 6. točki 48. a člena tega zakona naloži revizijski organ podjetju zmanjšanje lastniških deležev za neupravičeno pridobljene deleže in povečanje družbenega kapitala.
7. Pri oškodovanju družbene lastnine po 7. točki 48. a člena tega zakona naloži podjetju povečanje oziroma vzpostavitev terjatev v revalorizirani višini in povečanje družbenega kapitala.
8. Pri oškodovanju družbene lastnine po 8. točki 48. a člena tega zakona naloži podjetju vračilo brezplačno pridobljenega družbenega kapitala podjetja, ki je družbeni kapital brezplačno preneslo, in uskladitev delitve revalorizacijskih učinkov in dobička, kot da družbeni kapital ni bil prenesen.
9. Pri oškodovanju družbene lastnine po 9. točki 48. a člena tega zakona naloži podjetju vzpostavitev terjatev do posojilodajalcev in povečanje družbenega kapitala.
10. Pri oškodovanju družbene lastnine po 10. točki 48. a člena tega zakona naloži podjetju vzpostavitev terjatev do posojilojemalcev in povečanje družbenega kapitala oziroma ukrepe za pravilno izkazovanje deležev posamezne oblike lastnine v celotnem kapitalu podjetja."
26. člen
Za 49. členom se doda nov 49. a člen, ki se glasi:
 
"49. a člen
Revizijski postopek se lahko uvede ves čas trajanja lastninskega preoblikovanja podjetij, pri čemer pa ta postopek ne zadrži izvedbe lastninskega preoblikovanja podjetja."
27. člen
V 50. členu se v drugem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
"Če v revizijskem postopku niso ugotovljena oškodovanja družbene lastnine po 48. a členu zakona, pa družbeni pravobranilec samoupravljanja na podlagi revizijskega poročila oceni, da gre za oškodovanje po 48. členu zakona, začne v 30 dneh po prejemu revizijskega poročila ustrezen postopek za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti posameznih dejanj ali pogodb, sklenjenih v škodo družbenega kapitala, ali postopek za spremembo pogodbeno dogovorjenih velikosti deležev udeležbe pri upravljanju oziroma delitvi dobička, če ti niso določeni v skladu z velikostjo vloženih sredstev."
V tretjem odstavku se besedilo: "za ugotavljanje ničnosti ali izpodbijanje posameznih dejanj ali pogodb nadomesti z besedilom: "iz prejšnjega odstavka" in na koncu tega odstavka doda besedilo, ki se glasi: "Postopek je hiter ter je v njem družbeni pravobranilec samoupravljanja oproščen plačila sodnih taks. V teh postopkih sme družbeni pravobranilec samoupravljanja pooblastiti odvetnike in druge diplomirane pravnike s pravosodnim izpitom za zastopanje. Stroške zastopanja po tem členu zakona in za neuspešne zahtevke družbenega pravobranilca samoupravljanja krije Sklad."
V prvem stavku četrtega odstavka se besedilo: "podjetje v celoti preide" nadomesti z besedilom: "celotni družbeni kapital podjetja preide" in doda nov drugi stavek, ki se glasi: "Sklad izvede lastninsko preoblikovanje podjetij v roku enega leta od dneva vročitve pravnomočne sodne odločbe, v skladu z 18. členom tega zakona in pod pogoji, določenimi s tem zakonom."
28. člen
Za 50. členom se doda nov 50. a člen, ki se glasi: "50. a člen
Ne glede na tretjo alineo prvega odstavka 2. člena tega zakona se postopek revizije po tem zakonu izvede tudi v podjetjih, katerih dejavnost je prirejanje iger na srečo.
Ne glede na šesto alineo prvega odstavka 2. člena tega zakona se postopek revizije po tem zakonu izvede tudi v podjetjih, ki so v stečajnem postopku."
29. člen
V 51. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: "Vsi izvedeni neodplačni prenosi družbenih sredstev iz enega podjetja na druge pravne osebe so nični."
30. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. -300-01/90-6/53
Ljubljana, dne 10. junija 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost