Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

587. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških, stran 559.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. februarja 1993.
Št. 0100-34/93
Ljubljana, dne 6. marca 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH
1. člen
V Zakonu o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91) se v 2. točki prvega odstavka 3. člena, v drugem odstavku 25. člena in v četrtem odstavku 274. člena besede "Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije" v različnih sklonih nadomestijo z besedami "Vlada Republike Slovenije" v ustreznih sklonih.
2. člen
V 18. členu se besede "ali samoupravnem splošnem aktu" nadomestijo z besedami "ali po notranjem aktu pravne osebe".
3. člen
V 24. členu se za besedama "delali prekrškov" črtajo vejica in besede "krepiti moralo socialistične samoupravne družbe".
4. člen
V drugem odstavku 25. člena se v 1. in 3."točki številka "50" nadomesti s številko "150", številka "10.000" pa: s številko "30.000"; v 2. točki se številka "250" nadomesti s številko "750", številka "100.000" pa s številko "300.000".
V tretjem odstavku se številka "500.000" nadomesti s številko "1.500.000".
V četrtem odstavku se številka "50" nadomesti s številko "150", številka "10.000" pa s številko "30.000".
V petem odstavku se v 1. in 3. točki številka "25" nadomesti s številko "75", številka "5.000" pa s številko "15.000"; v 2. točki se številka "100" nadomesti s številko "300", številka "30.000" pa s številko "90.000".
V šestem odstavku se številka "2.500" nadomesti s številko "10.000", številka "5.000" pa s številko "20.000":
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: "(7) Denarne kazni, plačane za prekrške, so prihodek občin."
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: "(8) Prihodek iz prejšnjega odstavka se deli med občine, in sicer: 30 odstotkov prihodka v razmerju, v kakršnem so posamezne občine v predhodnem letu zagotovile sredstva za delo organov za postopek o prekrških, 70 odstotkov pa v sorazmerju z deležem posamezne občine v splošni porabi občin."
5. člen
V prvem odstavku 28. člena se številka "300" nadomesti s številko "3.000".
6. člen
V četrtem odstavku 41. člena se besede "določbe kazenskega zakona Socialistične federativne republike Jugoslavije (od 85. do 87. člena)." nadomestijo z besedami "ustrezne določbe kazenskega zakona.".
7. člen
V prvem odstavku 67. člena se besede "in organizacije združenega dela ter druge družbeno pravne osebe" nadomestijo z besedami "ter podjetja in druge pravne osebe".
8. člen
V prvem odstavku 81. člena se črtata besedi "samoupravnem splošnem".
9. člen
V 82. členu, v tretjem in četrtem odstavku 83. člena in v prvem odstavku 112. člena se beseda "Jugoslavija" v različnih sklonih nadomesti z besedama "Republika Slovenija" v ustreznih sklonih.
10. člen
V prvem odstavku 84. člena se številka "2.000" nadomesti s številko "10.000", številka "4.000" pa s številko "20.000".
11. člen
V 98. členu se za besedama "kazenskem postopku" postavi pika, ostalo besedilo pa črta.
12. člen
146. člen se spremeni tako, da se glasi: "(1) Osebno preiskavo odredi s pismeno odredbo organ, ki vodi postopek o prekršku. Osebno preiskavo lahko opravi samo oseba istega spola.
(2) Preiskavo stanovanja in drugih prostorov v postopku o prekršku lahko s pismeno odredbo odredi, na obrazložen predlog organa, ki vodi ta postopek, preiskovalni sodnik sodišča, na območju katerega naj bi se opravila preiskava.
(3) Če je potrebno, se izvršitev odredbe o preiskavi zaupa organu za notranje zadeve oziroma inšpekcijskemu organu.
(4) Uradna oseba, ki naj opravi preiskavo stanovanja, prostorov ali osebno preiskavo mora pred preiskavo izročiti tistemu, pri katerem naj se preiskava opravi, ali ki naj se preišče, pismeno odredbo.".
13. člen
V četrtem odstavku 159. člena se številki "2.500" nadomestita s številkama "10.000", številka "25.000" pa s številko "100.000".
14. člen
V prvem odstavku 160. člena se številka "500" nadomesti s številko "2.500".
15. člen
V prvem odstavku 161. člena se številka "500" nadomesti s številko "2.500".
16. člen
V 162. členu se besedi "dohodek republike." nadomestita z besedama "prihodek občin.".
17. člen
V drugem odstavku 175. člena se za 6. točko doda nova 7. točka, ki se glasi:
"7. nagrada in potrebni izdatki zagovornika." Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: "(5) Stroški prevajanja v slovenski, italijanski ali madžarski jezik, ki nastanejo z uporabo določb ustave in tega zakona o pravici pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, da uporabljajo svoj jezik, bremenijo sredstva organa, ki vodi postopek o prekršku."
18. člen
V 2." točki 202. člena se številka "5.000" nadomesti s številko "15.000".
V 2. in 3. točki se številki "10.000" nadomestita s številkama "30.000".
19. člen
Tretji odstavek 252. člena se črta.
20. člen
Prvi odstavek 260. člena se spremeni, tako da se glasi:
"(1) Organi za postopek o prekrških poročajo skupščini ustrezne družbenopolitične skupnosti o uporabi predpisov o prekrških in o problemih, ki se pojavljajo pri njihovem delu."
Drugi in tretji odstavek se črtata.
V četrtem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črta beseda "samoupravnim" in črtata besedi "delovne skupnosti".
21. člen
V petem odstavku 267. in v šestem odstavku 272. člena se besede "Republiški sekretariat za pravosodje in upravo" nadomestijo z besedami "Ministrstvo za pravosodje".
22. člen
V prvem odstavku 268. člena se besedi "jugoslovanski državljan" nadomestita z besedami "državljan Republike Slovenije", besede "in se zavzema za razvoj socialističnih samoupravnih demokratičnih družbenih odnosov" pa črtajo.
23. člen
Tretji odstavek 270. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Besedilo slovesne prisege se glasi: "Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red, da bom ravnal(a) po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovala) za blaginjo Slovenije."
24. člen
V zakonih, uredbah in odlokih Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije oziroma Vlade Republike Slovenije in v odlokih občinskih skupščin in skupščin posebnih družbenopolitičnih skupnosti se denarni zneski, s katerimi je določena spodnja ali zgornja meja predpisane denarne kazni za prekršek ali znesek denarne kazni, ki se izterja takoj na kraju prekrška (241. člen zakona o prekrških):
– zvišajo za 3-krat, če so bile uveljavljene pred 22. 3. 1991;
– zvišajo za 2-krat, če so bile uveljavljene od 22. 3. 1991 dalje.
25. člen
V zveznih zakonih, uredbah oziroma odlokih Zveznega izvršnega sveta in v pravilnikih oziroma odredbah kolegijskega zveznega upravnega organa ali funkcionarja zveznega upravnega organa oziroma zvezne organizacije, ki se na podlagi prvega odstavka 4. člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije uporabljajo kot republiški predpis, se predpisane denarne kazni, s katerimi je določena spodnja ali zgornja meja predpisane denarne kazni ali znesek denarne kazni, ki se izterja takoj na kraju prekrška (241. člen zakona o prekrških), zvišajo za 3-krat.
26. člen
V celotnem besedilu zakona se besede "Socialistična republika Slovenija" v različnih sklonih nadomestijo z besedama "Republika Slovenija" v ustreznih sklonih.
V celotnem besedilu zakona se besede "Socialistična federativna republika Jugoslavija" v različnih sklonih nadomestijo z besedama "Republika Slovenija" v ustreznih sklonih.
27. člen
Kršitve, ki so bile po dosedanjih predpisih opredeljene kot gospodarski prestopki, in so s spremembami predpisov oziroma z uveljavitvijo novih predpisov postale prekrški, se obravnavajo kot prekrški po postopku, predpisanem v zakonu o prekrških.
Postopki o gospodarskih prestopkih, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo predpisov, s katerimi so postali prekrški, se v primerih iz prejšnjega odstavka ustavijo in nadaljujejo v postopku o prekrških, predpisanem v zakonu o prekrških.
Izrečena denarna kazen v postopku o prekršku v teh primerih ne sme presegati največje mere, določene v zakonu o gospodarskih prestopkih (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89 in 3/90) oziroma v predpisu, ki je določal gospodarski prestopek, ki je analogen sedanjemu prekršku.
28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 716-01//89-1/15
Ljubljana, dne 26. februarja 1993.
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
dr. Lev Kreft l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti