Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1992 z dne 11. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1992 z dne 11. 12. 1992

Kazalo

2716. Sklep o pogojih in merilih za izdajo dovoljenja za poslovanje bank, stran 3393.

Na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I in 38/92) in drugega odstavka 20. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o pogojih in merilih za izdajo dovoljenja za poslovanje bank
1. Ta sklep določa pogoje in merila Banke Slovenije za pridobitev neomejenega in omejenega dovoljenja za poslovanje bank.
2. Neomejeno dovoljenje za poslovanje po tem sklepu je dovoljenje za opravljanje vseh vrst bančnih poslov iz 2. člena Zakona o bankah in hranilnicah.
Omejeno dovoljenje za poslovanje po tem sklepu je dovoljenje za opravljanje le določenih bančnih poslov iz 2. člena zakona o bankah in hranilnicah na določenem ali celotnem območju Republike Slovenije.
3. V skladu s tretjim odstavkom 9. člena Zakona o bankah in hranilnicah Banka Slovenije določa višino minimalnega zneska ustanovitvenega kapitala s posebnim sklepom.
4. Banke morajo v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o bankah in hranilnicah zagotoviti, da je višina njihovega jamstvenega kapitala najmanj enaka znesku višine predpisanega minimalnega ustanovitvenega kapitala.
Kot jamstveni kapital se pri tem razume jamstveni kapital izračunan v skladu s sklepom o podrobnejši obliki in obsegu jamstvenega kapitala za banke.
5. Višina ustanovitvenega kapitala za novoustanovljene banke in višina jamstvenega kapitala za obstoječe banke pomenita temeljno merilo za presojo Banke Slovenije glede izdaje neomejenega oziroma omejenega dovoljenja za poslovanje banke.
Omejitve pri poslovanju, ki so vezane na višino ustanovitvenega oziroma jamstvenega kapitala banke, so naslednje:
1) Banke, katerih višina ustanovitvenega oziroma jamstvenega kapitala je manjša od dvakratnega zneska minimalnega ustanovitvenega kapitala, imajo naslednje omejitve pri poslovanju:
– njihovo poslovanje je regionalno omejeno,
– ne dovoli se zbiranje denarnih vlog fizičnih oseb v tuji valuti,
– ne dovoli se poslovanje s tujimi plačilnimi sredstvi,
– ne dovoli se izdajanje lastnih vrednostnih papirjev in kreditnih kartic,
– ne dovoli se prevzemanje in izdajanje poroštev in garancij ter sprejemanje drugih obveznosti za svoje komitente.
2) Banke, katerih višina ustanovitvenega oziroma jamstvenega kapitala je enaka ali večja od dvakratnega zneska minimalnega ustanovitvenega kapitala in manjša od petkratnega zneska minimalnega ustanovitvenega kapitala, imajo naslednje omejitve pri poslovanju:
– njihovo poslovanje je regionalno omejeno,
– ne dovoli se zbiranje denarnih vlog fizičnih oseb v tuji valuti.
3) Bankam, katerih višina ustanovitvenega oziroma jamstvenega kapitala je enaka ali večja od petkratnega zneska minimalnega ustanovitvenega kapitala in manjša od desetkratnega zneska minimalnega ustanovitvenega kapitala, se ne dovoli zbiranje denarnih vlog fizičnih oseb v tuji valuti,
4) Bankam, katerih višina ustanovitvenega oziroma jamstvenega kapitala je enaka ali večja od desetkratnega zneska minimalnega ustanovitvenega kapitala, se izda neomejeno dovoljenje za poslovanje.
6. Poleg višine ustanovitvenega oziroma jamstvenega kapitala bo Banka Slovenije upoštevala kot merilo za izdajo neomejenega ali omejenega dovoljenja za poslovanje tudi naslednja merila:
1) narodnogospodarski interes za opravljanje določenih bančnih poslov;
2) obstoječo regionalno razporeditev bank v Republiki Sloveniji;
3) dejanski obseg opravljanja posameznih vrst bančnih poslov glede na dovoljenje, s katerim banka razpolaga.
Pri izdajanju dovoljenj za poslovanje bank, ki jih ustanavljajo v celoti ali pretežno tuji ustanovitelji, bo Banka Slovenije, poleg meril iz prvega odstavka te točke, upoštevala tudi naslednja merila:
1) obstoječa prisotnost ustanoviteljev iz različnih držav;
2) dejanska in formalna reciprociteta glede ustanavljanja bank v državah iz katerih izhajajo tuji ustanovitelji;
3) mnenje pooblaščene tuje institucije za nadzor bank, če je tuji ustanovitelj banka;
4) mnenje priznanih mednarodnih organizacij za presojo bonitete, če je tuji ustanovitelj pravna oseba, ki ni banka.
7. Merila iz 5. in 6. točke tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za izdajo dovoljenj za ustanovitev podružnic oziroma poslovnih enot tujih bank.
Pri izdajanju soglasij za pridobitev več kot 15% delnic s pravico upravljanja banke, bo Banka Slovenije upoštevala tudi vpliv izdaje tega soglasja na izpolnjevanje določil drugega odstavka 22. člena in prvega odstavka 26. člena Zakona o bankah in hranilnicah.
V primeru ustanovitve banke, ki bo specializirana za opravljanje določenih bančnih poslov, lahko Banka Slovenije izda omejeno dovoljenje za. poslovanje takšne banke tudi na podlagi meril, ki odstopajo od meril navedenih v 5., 6. in 7. točki tega sklepa.
8. Banke, katerih višina jamstvenega kapitala po stanju 31. 12. 1992 ne dosega predpisanega zneska minimalnega ustanovitvenega kapitala na ta datum, so dolžne uskladitev izvesti najkasneje do roka za predložitev poročila o opravljeni reviziji za leto 1993.
Če jamstveni kapital banke do roka za predložitev poročila o opravljeni reviziji za leto 1993 ne doseže predpisane minimalne višine, je banka dolžna v roku 15 dni po izteku navedenega roka predložiti Banki Slovenije sklep zbora banke o njeni statusni spremembi v smislu 16. člena zakona o bankah in hranilnicah.
Če banka do navedenega roka ne izpolni obveznosti iz drugega odstavka te točke, prične Banka Slovenije v roku 30 dni postopek za njeno likvidacijo, skladno z 32. členom Zakona o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 1/91-I).
9. Uskladitev veljavnih dovoljenj za poslovanje bank z merili iz 5. točke tega sklepa bo Banka Slovenije izvedla na podlagi podatkov iz revidiranih zaključnih računov bank in sicer najkasneje v roku petih mesecev po roku za predložitev poročila o opravljeni reviziji.
Banke, ki bodo na podlagi podatkov iz revidiranega zaključnega računa za leto 1993 izpolnile določila 5. točke tega sklepa najmanj v višini 50 odstotkov, bodo zadržale veljavno dovoljenje za poslovanje do končne uskladitve.
Končno uskladitev veljavnih dovoljenj za poslovanje bank z merili iz 5. točke tega sklepa bo Banka Slovenije izvedla do 31. 10. 1995 in sicer na podlagi podatkov iz revidiranih zaključnih računov bank za leto 1994.
10. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. decembra 1992.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost