Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1992 z dne 11. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1992 z dne 11. 12. 1992

Kazalo

2703. Sklep o povračilu in višini potnih in selitvenih stroškov za zavarovance in delovne invalide, stran 3379.

Na podlagi 3. in 275. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 26. 11. 1992 sprejela
SKLEP
o povračilu in višini potnih in selitvenih stroškov za zavarovance in delovne invalide
I
Zavarovanci in delovni invalidi imajo pravico do povračila potnih in selitvenih stroškov v zvezi z uveljavljanjem oziroma uporabo pravic:
– kadar jih organ Zavoda napoti v drug kraj izven kraja stalnega prebivališča oziroma zaposlitve zaradi ugotovitve invalidnosti, telesne okvare ter potrebe za pomoč in postrežbo in je kraj, kamor so napoteni, oddaljen najmanj 15 km od kraja stalnega prebivališča oziroma zaposlitve,
– kadar jih organ Zavoda napoti v drug kraj na poklicno rehabilitacijo, privajanje na delo ali da nastopijo drugo ustrezno delo.
Kadar je glede na zdravstveno stanje zavarovanca oziroma delovnega invalida potreben prevoz z reševalnim avtomobilom, plača Zavod prevozne stroške, ne glede na oddaljenost od kraja zaposlitve oziroma stalnega prebivališča. O potrebi prevoza z reševalnim avtomobilom odloča organ Zavoda, ki je zavarovanca oziroma delovnega invalida napotil v drug kraj.
Pravico do povračila potnih stroškov imajo tudi osebe, ki so določene za spremljevalce zavarovancev oziroma delovnih invalidov v primerih iz prvega odstavka te točke.
II
Povračilo potnih stroškov obsega:
– povračilo prevoznih stroškov,
– povračilo stroškov za hrano in prenočitev med potjo in prebivanjem v drugem kraju.
III
Zavarovanci, upokojenci in delovni invalidi, imajo pravico do povračila prevoznih stroškov za redna prevozna sredstva javnega prometa. Če ni javnega prevoznega sredstva, niti ni možen prevoz z reševalnim avtomobilom, je dopusten prevoz z osebnim avtomobilom in znaša povračilo za prevožen kilometer, ki se izplača zavarovancu oziroma prevozniku toliko tolarjev, kot je določeno za delavce Zavoda.
IV
Povračilo stroškov za hrano in nočitev med potjo in prebivanjem v drugem kraju (dnevnica), v primeru, ko imajo zavarovanci in delovni invalidi pravico do takšnega povračila v zvezi z uveljavljanjem oziroma uporabo pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, znaša:
– polovico dnevnice v višini, ki je določena za delavce Zavoda za službena potovanja v državi za čas od 8. do 12. ure, če odsotnost upravičenca znaša od 8 do 10 ur,
– dve tretjini dnevnice v višini, ki je določena za delavce Zavoda za službena potovanja v državi za čas nad 12 ur, če je odsotnost upravičenca daljša od 10 ur.
V primerih iz druge alinee prvega odstavka te točke, se upravičencu povrnejo tudi stroški nočitve v drugem kraju v enaki višini, kot je določena za nočitve delavcev Zavoda med službenim potovanjem.
V
Delovni invalid, ki je napoten zaradi zaposlitve v kraj izven stalnega prebivališča, ima pravico do povračila selitvenih stroškov.
Selitveni stroški se povrnejo v višini dejanskih stroškov po predloženih računih in komisijsko ugotovljeni upravičenosti, vendar največ do polovice povprečne neto plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
VI
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o višini potnih stroškov in najvišjem znesku selitvenih stroškov za zavarovance in delovne invalide (Uradni list SRS, št. 41/83).
VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/92
Ljubljana, dne 26. novembra 1992.
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Predsednik
Stanko Hvale l. r.

AAA Zlata odličnost