Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1992 z dne 11. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1992 z dne 11. 12. 1992

Kazalo

2697. Odločba o ugotovitvi neveljavnosti začasnega navodila o izvajanju disciplinskih postopkov v organih za notranje zadeve Republike Slovenije, stran 3374.

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem s predlogom Sodišča združenega dela Republike Slovenije, na seji dne 19. 11. 1992
ugotovilo:
Začasno navodilo o izvajanju disciplinskih postopkov v organih za notranje zadeve Republike Slovenije z dne 21. 6. 1990, s spremembo z dne 4. 12. 1990, ni začelo veljati, ker ni bilo objavljeno, v uradnem glasilu.
Obrazložitev
Predlagatelj je mnenja, da je izpodbijano začasno navodilo v nasprotju s 63. členom zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89 in 40/90), ki se po 4. členu ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije uporablja kot republiški predpis. Po določbi drugega odstavka 63. člena navedenega zakona mora biti delavec zaslišan pred disciplinskim organom. Po predlagateljevi navedbi gre za temeljno načelo neposrednega izvajanja dokazov in pravice do obrambe pred disciplinskim organom, ki le z neposredno izvedbo dokazov na javni ustni in neposredni obravnavi lahko oceni vse izvedene dokaze. Po navedbi predlagatelja navedena pravila disciplinskega postopka niso upoštevana v izpodbijanem začasnem navodilu, zato predlaga, da ustavno sodišče oceni skladnost izpodbijanega začasnega navodila z zakonom.
Ministrstvo za notranje zadeve v odgovoru navaja, da je bilo začasno navodilo izdano kot pripomoček disciplinskim organom, ker zakon o delavcih v državnih organih ni mogel upoštevati vseh posebnosti in značilnosti organov za notranje zadeve in torej ni bil neposredno uporaben. Navodilo naj bi bilo začasno, ker je ministrstvo za pravosodje in upravo napovedalo izdajo navodila za podrobnejšo uporabo zakona o delavcih v državnih organih. Pri tem ministrstvo poudarja, da ne gre za nanovo predpisane pravne norme, ampak zgolj za povzetek norm, ki se nanašajo na potek disciplinskih postopkov in so sicer predpisane v zakonu o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, zakonu o delovnih razmerjih in zakonu o delavcih v državnih organih. Navodilo tudi ni bilo objavljeno, temveč je bilo poslano vsem organom za notranje zadeve zaradi uporabe.
Po določbi 154. člena ustave morajo biti predpisi objavljeni, preden začno veljati. Državni predpisi se objavljajo v državnem uradnem listu. Ker obravnavano navodilo s spremembo vred ni bilo objavljeno, torej ni začelo veljati.
Po določbi prvega odstavka 272. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88, 15/90 in 27/91) lahko funkcionarji, ki vodijo republiške upravne organe, izdajajo pravilnike, odredbe in navodila za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov. Po drugem odstavku 272. člena navedenega zakona so pravilniki, odredbe in navodila iz prvega odstavka tega člena opredeljeni kot predpisi, njihove posebnosti pa so nato določene v 273. členu. Z navodilom se za izvršitev posameznih določb zakona, predpisa ali drugega akta predpisuje način dela upravnega organa. Navodilo je torej predpis, ki bi moral biti objavljen v uradnem glasilu. Obravnavano navodilo presega okvire navodila, kakršnega bi lahko izdal predstojnik upravnega organa in nedopustno posega v zakonsko materijo. Po določbi 1. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91 in 2/91-I) se delovna razmerja in s tem tudi disciplinski postopki v državnih organih urejajo z zakonom o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, z zakonom o delovnih razmerjih in z zakonom o delavcih v državnih organih; če s posebnim zakonom ni drugače določeno.
Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 161. člena ustave in 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije ob uporabi druge alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS,.št. 39/74 in 28/76), na seji v sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro Šturm.
Št. U-I-87/92-9
Ljubljana, dne 19. novembra 1992.
Predsednik
dr. Peter Jambrek l. r.

AAA Zlata odličnost