Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1992 z dne 11. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1992 z dne 11. 12. 1992

Kazalo

2690. Sklep o merilih za določitev sredstev za plače direktorjev v zavodih, ki se financirajo iz javnih sredstev, stran 3337.

Na podlagi 271. člena Zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) je Vlada Republike Slovenije na 34. seji 26. novembra 1992 sprejela
SKLEP
o merilih za določitev sredstev za plače direktorjev v zavodih, ki se financirajo iz javnih sredstev
1. točka
S tem sklepom se določajo merila za obseg sredstev, ki jih za plače direktorjev lahko namenijo zavodi, ki se financirajo iz javnih sredstev in opravljajo naslednje dejavnosti:
– izobraževanje,
– kultura,
– znanstveno raziskovalna dejavnost,
– zdravstveno in socialno varstvo.
Ta sklep se ne uporablja za plače direktorjev, ki so določene z zakonom ali kolektivno pogodbo.
2. točka
Obseg sredstev za plače direktorjev v pravnih osebah iz prejšnje točke se določi upoštevaje izhodiščno plačo v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 53/92) in koeficiente iz 3. točke.
3. točka
Koeficient za določanje plač direktorjev v zavodih se določi v odvisnosti od pomena zavoda, upoštevaje naslednje razpone:
– v zavodu, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije, znaša koeficient za določitev plače direktorja od 4,5 do 6,4;
– v zavodu, kjer je ustanovitelj eden ali več občinskih izvršnih svetov, znaša koeficient za določitev plače direktorja od 4.0 do 5.5.
4. točka
Koeficient za določitev plače direktorja v posameznem zavodu določi ustanovitelj ali od njega pooblaščen organ v individualni pogodbi oziroma aktu o imenovanju direktorja, upoštevaje določila 3. točke tega sklepa in naslednja kriterija:
– obseg storitev,
– število zaposlenih delavcev.
5. točka
Ustanovitelj ali od njega pooblaščen organ določi merila in sredstva za nagrajevanje delovne uspešnosti direktorjev. Sredstva za ta namen lahko znašajo največ 15% plače direktorja, brez dodatka za delovno dobo.
6. točka
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa izvajajo pristojna ministrstva.
Pravne osebe iz 1. točke tega sklepa so dolžne ministrstvom oziroma pooblaščenim organom posredovati podatke 6 določitvi koeficientov in izplačilu plač v skladu s tem sklepom.
7. točka
Ustanovitelj ali od njega pooblaščen organ je dolžan uskladiti veljavne akte oziroma sprejeti nove akte, ki določajo plače direktorjev, v skladu s tem sklepom v roku enega meseca po uveljavitvi tega sklepa.
8. točka
Ne glede na določilo 1. točke tega sklepa, se do sklenitve kolektivne pogodbe za gospodarsko infrastrukturo, ta sklep uporablja tudi za določitev sredstev za plače direktorjev v elektrogospodarstvu, v premogovništvu, železniškem gospodarstvu in komunalni dejavnosti.
Kot osnova za izračun plač direktorjev se v teh dejavnostih uporablja dejanska izhodiščna plača, ki služi za izračun plač zaposlenih v podjetju.
9. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 113-02/92-35/7-8
Ljubljana, dne 26. novembra 1992.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost