Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992

Kazalo

2639. Zakon o kritju izgube slovenskih železarn, stran 3245.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi Zakona o kritju izgube slovenskih železarn
Razglaša se Zakon o kritju izgube slovenskih železarn, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora dne 18. novembra 1992, na seji Zbora občin dne 26. novembra 1992 in na seji Zbora združenega dela dne 18. novembra 1992.
Št. 0100-118/92
Ljubljana, dne 26. novembra 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o kritju izgube slovenskih železarn
1. člen
Republika Slovenija bo krila izgubo podjetij v sistemu slovenskih železarn, izkazano v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 1991, v skupni višini 4.369 milijonov tolarjev, pod pogoji in na način, kot jih določa ta zakon.
2. člen
Za kritje izgube v višini iz prejšnjega člena izda Republika Slovenija blagajniške zapise.
Blagajniški zapisi se glasijo na DEM in se izplačajo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan dospelosti.
3. člen
Blagajniške zapise uporabljajo podjetja v sistemu slovenskih železarn za poravnavo dospelih neporavnanih obveznosti, razen obveznosti, za katere je Republika Slovenija prevzela jamstvo z zakonom o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 55/92).
4. člen
Blagajniški zapisi se izdajo na ime podjetij v sistemu slovenskih železarn, ki jih smejo prenašati le na upnike za poravnavo obveznosti iz prejšnjega člena.
Upniki iz prejšnjega odstavka ne smejo prenašati blagajniških zapisov na druge osebe.
5. člen
Blagajniški zapisi dospejo v plačilo 23. 6. 1993.
Imetniki blagajniških zapisov lahko uporabljajo blagajniške zapise pred dospelostjo za poravnavo obveznosti do proračuna Republike Slovenije iz naslova davkov in prispevkov, vendar ne pred 1. 4. 1993.
6. člen
Podrobnejše predpise o izdaji blagajniških zapisov in o načinu poravnavanja obveznosti z blagajniškimi zapisi izda minister za finance.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-07/92-1/1
Ljubljana, dne 26. novembra 1992.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost