Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992

Kazalo

2638. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic, stran 3245.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi Zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic
Razglaša se Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora dne 26. novembra 1992, na seji Zbora občin dne 11. novembra 1992 in na seji Zbora združenega dela dne 26. novembra 1992.
Št. 0100-117/92
Ljubljana, dne 26. novembra 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic
1. člen
Republika Slovenija prevzema s tem zakonom jamstvo za obveznosti iz obveznic, ki jih izda Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (v nadaljnjem besedilu: Agencija) zaradi sanacije bank in hranilnic (v nadaljnjem besedilu: banke) po zakonu o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 1/91-I).
2. člen
Agencija uporablja obveznice za odkup potencialnih izgub bank, za katere je guverner Banke Slovenije izdal odločbo o uvedbi sanacijskega postopka.
Agencija uporablja obveznice za namene iz prejšnjega odstavka po merilih in pogojih, določenih z zakonom in odločbo o uvedbi sanacijskega postopka v posamezni banki.
3. člen
Agencija izda obveznice v skupnem znesku do tolarske protivrednosti 2.200 milijonov DEM.
Obveznice se glasijo na DEM, pravice iz obveznic pa se izplačujejo v tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan dospelosti.
4. člen
Obveznice se glasijo na ime in se smejo prenašati na druge osebe šele po preteku 5 let od dneva izdaje.
5. člen
Obveznice dospejo v 30 letih od dneva izdaje.
6. člen
Od izdanih obveznic se plačujejo obresti po 8-odstotni letni obrestni meri.
Obresti se obračunavajo trimesečno, izplačujejo pa se v 20 dneh po preteku posameznega trimesečja.
Obresti za leto 1992 se obračunajo 31. 12. 1992.
Sredstva za izplačevanje obresti se zagotavljajo Agenciji iz proračuna Republike Slovenije in iz virov prodaje državnega kapitala.
7. člen
Pravice iz obveznic zastarajo v treh letih po dnevu dospetja.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/92-7/1-1
Ljubljana, dne 26. novembra 1992.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost