Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1992 z dne 1. 8. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1992 z dne 1. 8. 1992

Kazalo

1892. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o državljanstvu Republike Slovenije, stran 2409.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o državljanstvu Republike Slovenije
Razglaša se zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o državljanstvu Republike Slovenije, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora dne 17. julija 1992 in na seji Zbora občin dne 29. julija 1992.
Št. 0100-90/92
Ljubljana, dne 29. julija 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
1. člen
V zakonu o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 30/91-I) se za 13. členom doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»Ne glede na pogoje iz 10. člena tega zakona lahko z naturalizacijo pridobi državljanstvo Republike Slovenije oseba, ki je vsaj po enem od staršev po poreklu slovenske narodnosti, pa ji je državljanstvo Republike Slovenije prenehalo z odpustom, odrekom ali odvzemom ali zaradi zgodovinskih okoliščin ni pridobila državljanstva Republike Slovenije.
O sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije po prejšnjem odstavku mora predhodno dati mnenje Vlada Republike Slovenije.
Vloga za pridobitev državljanstva po prvem odstavku tega člena se vloži pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pooblaščenem predstavniku Republike Slovenije, če tega v državi, kjer oseba prebiva ni, se vloga pošlje neposredno ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve. Vlogi je treba priložiti življenjepis, dokazilo o trajnem viru preživljanja, potrdilo o nekaznovanju, ki ga izda pristojni organ države, katere državljan je oseba, ki prosi za pridobitev državljanstva z naturalizacijo, ter dokaz o poreklu.«
2. člen
V prvem odstavku 41. člena se besede »v enem letu« nadomestijo z besedami »v dveh letih«.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-11/90-2/37-1
Ljubljana, dne 29. julija 1992.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.