Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1992 z dne 3. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1992 z dne 3. 4. 1992

Kazalo

853. Sklep o plačevanju participacije v zdravstvu, delnih in popolnih oprostitvah ter o povračilih, stran 1410.

Na podlagi petega odstavka 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) in 98. in 103. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92) je Vlada Republike Slovenije na 161. seji 26. marca 1992 sprejela
SKLEP
o plačevanju participacije v zdravstvu, delnih in popolnih oprostitvah ter o povračilih
I
Pri uveljavljanju posameznih oblik zdravstvenega varstva prispevajo uporabniki k ceni zdravstvenih storitev, storitev pri pripravi, izdelavi in izdaji pripomočkov ter zdravil na recept participacijo, izraženo v številu točk:
1. prvi kurativni pregled v enotah osnovne točke zdravstvene
dejavnosti, tudi v zobozdravstvu                     60
2. ponovni – največ tri po prvem                     50
3. prvi obisk pri specialistu, tudi pri zobozdravniku
specialistu                               200
4. ponovni – največ tri po prvem                    110
5. prvi obisk pri zdravniku in zobozdravniku v nočnem času med
22. in 6. uro                              110
6. obisk zdravnika na domu                       200
7. obisk zdravnika na domu med 22. in 6. uro              390
8. storitve zdravljenja zob:
– slikanje zob navadni posnetek – tudi odčitanje posnetka (vsaka
ekspozicija)                               40
– panoramska dentalna radiografija                    50
– zalitje fisur na končnikih – na zobu                  60
– odontomija fisur na končnikih – po zobu                40
– impregnacija ali zaščita zob – po zobu                 40
– zalivka na 1 ploskvi                          60
– zalivka na 2 ploskvah                         60
– zalivka na 3 ali več ploskvah ali dograjevanje zobne krone z
obročkom oziroma nadzidkom, dentinskim vijakom              60
– poliranje zalivke                           40
– uporaba koferdama (dodatno)                      40
– jedkanje zobne površine brez predhodne zaščite dentina         40
– indirektno kritje pulpe                        40
– direktno kritje pulpe                         40
– vitalna amputacija                           60
– mortalna amputacija pulpe stalnih zob                 50
– mortalna ekstirpacija pulpe stalnih zob in polnitev          60
– vitalna ekstirpacija in polnitev posameznega kanala pri osebah
starih nad 15 let 1                           10
– zdravljenje gangrene in polnitev kanala pri osebah starih nad
15 let                                 160
– provizorična zapora zoba z zdravilom pri prvi pomoči          50
– čiščenje zobnega kamna                        110
9. za vse zobno-protetične storitve znaša participacija 55% cene
posamezne storitve
10. zdravila s pozitivne liste zdravil in sanitetni material       80
11. umetna prekinitev nosečnosti                    510
12. reševalni prevoz
– lokalni                                240
– drugi nenujni                             390
13. ortopedski čevlji                          400
14. rokavice – navleka                         130
15. proteze                               130
16. kilni pas                              130
17. bergle                               110
18. aparat za glasni govor                       320
19. slušni aparat                            320
20. invalidski voziček                         620
21. električni stimulator                        770
22. očala                                320
– slepi, slabovidni (60% slepota)                    110
23. kontaktne leče                           620
24. očesna proteza                           110
25. oskrbni dan v bolnišnici
– do 10 dni                               130
– nad 10 dni                              100
isto število točk (130 ali 100) velja pri nadaljevanju
bolnišničnega zdravljenja v zdravilišču
26. oskrbni dan v zdravilišču 50% hotelskega dela cene oskrbnega
dne
27. medicinske storitve v bolnišnici in zdravilišču – (število
točk velja ob začetku ne glede na vzrok in trajanje zdravljenja)    200
28. RTG slikanje – posnetek največ 4 isti dan (za posnetek)       40
29. EKG                                 50
30. utrazvok                              110
31. drobljenje ledvičnih kamnov z UZ                  1000
32. CT                                 470
33. laboratorij – največ trikrat pri isti diagnozi            40
34. administrativne storitve                       30
35. prva obravnava pri psihologu, logopedu, defektologu         130
36. funkcionalna testiranja                       130
37. ortopedski vložki 110
38. fizioterapija ob začetku ne glede na trajanje            90
39. EEG                                 130
40. fertilizacija in vitro:
– ampulirano zdravilo plača pacientka v višini 60% fcene
zdravila
– za zdravstvene storitve, povezane s fertilizacijo in vitro,
pacientka plača standardno participacijo kot je določeno v
točkah 3, 4, 26 in 28.
II
Participacijo k stroškom zdravstvenih storitev ne plačujejo zavarovanci, ko uveljavljajo storitve iz 1. točke 23. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Participacije so za storitve iz 2., 3. in 4. točke 23. člena v celoti oproščene naslednje osebe:
– upokojenci, ki prejemajo najnižjo pokojnino za polno pokojninsko dobo in tisti, ki jim je bila pokojnina odmerjena od najnižje pokojninske osnove, ter nimajo drugih prihodkov, in upokojenci, ki prejemajo varstveni dodatek k pokojnini, in ožji družinski člani teh upokojencev, ki jih preživljajo;
– brezposelne osebe, ki prejemajo pri Republiškem Zavodu za zaposlovanje denarno nadomestilo ali denarno pomoč, in njihovi ožji družinski člani, ki jih preživljajo;
– zavarovanci, ki izpolnjujejo dohodkovni pogoj za pridobitev pomoči po predpisih o socialnem varstvu in njihovi ožji družinski člani.
III
Vojaški invalidi in civilni invalidi vojne so oproščeni prispevka k stroškom zdravstvenih storitev.
Participacije, razen za zdravila v skladu z razvrstitvijo zdravil in za zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, tudi ne plačajo osebe, ki imajo zagotovljeno posebno zdravstveno varstvo po predpisih o vojnih veteranih in žrtvah vojnega nasilja.
IV
Zavarovanci, ki so v letu 1992 s plačilom participacije za storitve dosegli 2.500 točk, in ki do 50% presegajo, dohodkovni pogoj za pridobitev pomoči po predpisih o socialnem varstvu, so v celoti oproščeni nadaljnjih plačil participacije. V navedeni obseg plačil se ne šteje plačil participacije za zobno protetiko, za nenujne prevoze z reševalnimi vozili in za zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja.
V
Participacija je izražena v točkah. Vrednost točke znaša 1 SLT.
VI
Pogrebnina znaša 120%, posmrtnina pa 100% zajamčene plače.
VII
Povračilo stroškov prehrane znaša 3% povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece. Stroški za nastanitev se povrnejo do višine stroškov bivanja v hotelu B kategorije. Če zavarovanec ne predloži računa, se mu povrnejo stroški prenočevanja v višini ene dnevnice za posamezno prenočevanje.
VIII
Povračilo stroškov prehrane v primeru, ko je zavarovana oseba napotena na zdravljenje v tujino:
– v primerih, ko je napotena v eno izmed držav na ozemlju bivše Jugoslavije, velja povračilo v višini iz prejšnje točke;
– v primerih, ko je napotena v druge države, znaša 60% dnevnice na podlagi odredbe za službeno potovanje in selitve v tujino, ki se priznavajo zveznim upravnim organom in zveznim organizacijam za materialne stroške, ter odločbe o najvišjih zneskih za te stroške.
IX
Prevozni stroški se ne povrnejo do 700 SLT v koledarskem mesecu. Če izdatki za prevoz v koledarskem mesecu presegajo ta znesek, zavarovancu Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije povrne razliko med izdatkom za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi in tem zneskom.
V primeru, ko ni možen prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, se obračunajo stroški v višini 10% cene super bencina na kilometer in zavarovancu povrne razlika nad 700 SLT za koledarski mesec.
X
Vsi zneski v tem sklepu, izraženi v tolarjih, se valorizirajo skladno z rastjo poprečnih plač v gospodarstvu. Zneski se zaokrožijo na 10 SLT.
XI
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep d plačevanju participacije v zdravstvu (Uradni list RS, št. 2/92).
XII
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 540-03/90-1/16-8
Ljubljana, dne 26. marca 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost