Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991

Kazalo

1237. Zakon o Prešernovi nagradi, stran 1242.

Na podlagi 3. točke 379. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o Prešernovi nagradi
Razglaša se zakon o Prešernovi nagradi, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora in Zbora združenega dela dne 21. novembra 1991 in na seji Zbora občin dne 10. decembra 1991.
Št. 0100-33/91.
Ljubljana, dne 10. decembra 1991.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o Prešernovi nagradi
1. člen
Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so najvišja priznanja Republike Slovenije za dosežke v umetnosti. Podeljuje jih Prešernov sklad.
Prešernov sklad je pri republiškem upravnem organu, pristojnem za kulturo, ki opravlja za sklad strokovna in administrativna dela.
2. člen
Prešernovo nagrado prejmejo ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali s svojim življenjskim opusom trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico. Posameznik jo praviloma lahko prejme le enkrat.
3. člen
Nagrado Prešernovega sklada prejmejo ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih pred podelitvijo in pomenijo obogatitev slovenske kulturne zakladnice.
4. člen
Kadar gre za tako celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega umetniškega prispevka, lahko izjemoma dobi Prešernovo nagrado oziroma nagrado Prešernovega sklada skupina ustvarjalcev.
5. člen
Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada se podeljujejo za vsa področja umetnosti.
Vsako leto lahko podeli Prešernov sklad največ dve Prešernovi nagradi in največ šest nagrad Prešernovega sklada.
6. člen
Prešernova nagrada in nagrada Prešernovega sklada se posmrtno praviloma ne moreta podeliti.
Izjemoma se lahko podelita samo, če je ustvarjalec še živel med sprejemanjem odločitve o podelitvi nagrade.
7. člen
O Prešernovih nagradah in nagradah Prešernovega sklada odloča upravni odbor Prešernovega sklada (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor).
Upravni odbor ima petnajst članov, ki jih imenuje Skupščina Republike Slovenije na predlog Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije iz vrst umetniških, kulturnih in znanstvenih ustvarjalcev, pri čemer naj sleherno pomembnejše področje umetnosti predstavlja vsaj en član upravnega odbora. Predsednika upravnega odbora izvolijo člani izmed sebe.
Mandat predsednika in članov upravnega odbora traja štiri leta in se lahko ponovi samo še enkrat.
8. člen
Kandidate za Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe.
9. člen
Strokovne komisije, ki jih imenuje upravni odbor, zbirajo prijave vse leto in jih skupaj s svojimi predlogi enakopravno upoštevajo pri dokončnem. izboru, ki ga predložijo upravnemu odboru.
Upravni odbor sprejema odločitve o nagrajencih na podlagi mnenj svojih strokovnih komisij.
10. člen
Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada podeljuje upravni odbor vsako leto na osrednji proslavi v počastitev slovenskega kulturnega praznika.
11. člen
Prešernov sklad ima statut, ki podrobneje določa pravice in dolžnosti ter način dela upravnega odbora, način oblikovanja strokovnih komisij in področja njihovega dela, način, predlaganja kandidatov ter način podeljevanja nagrad.
Statut sprejme upravni odbor v soglasju s Skupščino Republike Slovenije.
12. člen
Delo Prešernovega sklada je javno. Upravni odbor zagotavlja javnost delovanja tako, da:
– objavi poziv za predlaganje kandidatov za nagrado,
– objavi sestavo strokovnih komisij,
– objavi poročilo o svojem delu.
Statut Prešernovega sklada podrobneje določa način zagotavljanja javnosti.
13. člen
Sredstva za delovanje Prešernovega sklada zagotavlja Republika Slovenija.
Upravni odbor določi vsako leto višino Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada tako, da je razmerje med njima 3:1.
14. člen
Upravni odbor sprejme statut Prešernovega sklada najpozneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
15. člen
Upravni odbor mora biti imenovan najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Do imenovanja novega upravnega odbora nadaljuje z delom dosedanji upravni odbor.
16. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o Prešernovi nagradi (Uradni list SRS, št. 1/82).
17. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 091-02/90-1/4
Ljubljana, dne 10. decembra 1991.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti