Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010

Kazalo

4122. Uredba o dopolnitvah Uredbe o energetski infrastrukturi, stran 11030.

Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 58. člena in prvega odstavka 60. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o energetski infrastrukturi
1. člen
V Uredbi o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 62/03 in 88/03) se za 23. členom dodajo naslov novega IV.a dela s tremi poglavji in novi 23.a, 23.b, 23.c, 23.č in 23.d člen, ki se glasijo:
»IV.a POSEBNOSTI IN IZJEME NA PODROČJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
1. Pogoji za montiranje in priključevanje enostavnih naprav na elektroenergetsko omrežje
23.a člen
Montiranje naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije in iz soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom, se v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, šteje za investicijska vzdrževalna dela, če so takšne naprave v skladu s to uredbo uvrščene med enostavne naprave za proizvodnjo električne energije (v nadaljnjem besedilu: enostavne naprave) in izpolnjujejo še naslednje zahteve:
1. da se enostavna naprava montira na ali v obstoječo stavbo ali gradbeni inženirski objekt, zgrajen v skladu s predpisi, ki urejajo graditev (v nadaljnjem besedilu: zgradba) ali da se enostavna naprava montira tik ob zgradbi oziroma na stavbnem zemljišču, na katerem stoji zgradba, odmik od takšne zgradbe in višina enostavne naprave pa ne presega višine zgradbe, njena tlorisna površina na zemljišču pa ne presega 20% zazidane površine zemljišča, pri čemer pa montaža takšne naprave ne sme biti v nasprotju s prostorskimi akti. Preveritev, ali montaža enostavne naprave ni v nasprotju s prostorskimi akti, izvede investitor s pomočjo lokacijske informacije, lahko pa tudi posameznik, ki izpolnjuje pogoje za izdelovalca prostorskega akta ali za odgovornega projektanta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;
2. da se v primeru montaže enostavne naprave na ali v zgradbo pred začetkom del izdela statična presoja, s katero se dokaže, da zaradi dodatne obremenitve njene konstrukcije ne bo ogrožena mehanska odpornost in stabilnost. Statično presojo lahko izdela posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;
3. da se ob montaži enostavne naprave na obstoječi objekt, za katerega se skladno s predpisi, ki urejajo požarno varnost, šteje za požarno manj zahtevno stavbo ali požarno zahtevno stavbo ali za objekt, za katerega je obvezna izdelava študije požarne varnosti, pred začetkom del izdela presoja, s katero se dokaže, da se zaradi navedene montaže požarna varnost objekta ne bo zmanjšala. Presojo za požarno manj zahtevno stavbo lahko izdela odgovorni projektant, ki je vpisan v imenik odgovornih projektantov v skladu z zakonom o graditvi objektov, za požarno zahtevno stavbo ali za objekt, za katerega je obvezna izdelava študije požarne varnosti pa odgovorni projektant, ki sme izdelati študijo požarne varnosti;
4. da se v primeru montaže enostavne naprave na ali v zgradbo pred začetkom del izdela presoja, iz katere izhaja, da je zaščita pred delovanjem strele in zagotovitev varnosti nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito pred delovanjem strele in nizkonapetostnih električnih inštalacij v stavbah (v nadaljnjem besedilu: presoja o zaščiti pred strelami). Presojo o zaščiti pred strelami lahko izdela posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;
5. da se v primeru, če leži zemljišče z zgradbo na območju, ki se skladno s predpisi s področja varstva okolja razvršča v območje II. ali III. stopnje varstva pred hrupom, pred začetkom del za enostavne naprave z rotirajočimi deli izdela presoja o zagotovljenih tehničnih in konstrukcijskih ukrepih za zmanjševanje širjenja hrupa, s katero se dokaže, da bo obratovanje enostavne naprave izpolnjevalo zahteve, ki so določene za nov vir hrupa v predpisih s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: presoja o zaščiti pred hrupom). Presojo o zaščiti pred hrupom lahko izdela posameznik, ki skladno s predpisi s področja varstva okolja izpolnjuje pogoje za izvajalca ocenjevanja hrupa;
6. da je v primeru, če leži zemljišče z zgradbo, na ali v kateri oziroma ob kateri naj bi bila montirana enostavna naprava, na območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas ali varovano območje, pridobljeno soglasje pristojnega organa oziroma službe (v nadaljnjem besedilu: preveritev o morebitnem obstoju varovanja). Preveritev o morebitnem obstoju varovanja lahko izvede posameznik, ki izpolnjuje pogoje za izdelovalca prostorskega akta ali za odgovornega projektanta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;
7. da ima investitor za zgradbo oziroma zemljišče, na katerem se namerava izvajati montaža enostavne naprave, pridobljeno pravico graditi ter soglasje lastnikov sosednjih zemljišč, koliko se montaža izvaja na zemljišču ob zgradbi v oddaljenosti manj kot 1,5 m od meje sosednjih zemljišč.
23.b člen
Med enostavne naprave se po tej uredbi uvrščajo:
– naprave, ki proizvajajo električno energijo s soproizvodnjo toplote in električne energije z nazivno električno močjo do vključno 50 kW,
– naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo gorivnih celic z nazivno električno močjo do vključno 50 kW,
– naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo sončne energije z nazivno električno močjo do vključno 1 MW in
– naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo vetrne energije z nazivno električno močjo do vključno 50 kW.
23.c člen
(1) Za izpolnitev zahtev iz 23.a člena te uredbe pred začetkom del poskrbi investitor enostavne naprave.
(2) Zahtevi za priključitev enostavne naprave na elektroenergetsko omrežje, ki jo investitor v skladu s splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije vloži pri sistemskem operaterju distribucijskega elektroenergetskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater), se priloži izpolnjen obrazec, določen v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe, s katerim investitor naprave izjavlja, da je njegova naprava enostavna naprava in da so bile pri njeni montaži upoštevane zahteve iz 23.a člena te uredbe.
2. Nadzorstvo
23.č člen
Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega poglavja, ki se nanašajo na montažo in priključevanje enostavnih naprav na elektroenergetsko omrežje, opravlja inšpekcija, pristojna za energetiko.
3. Kazenske določbe
23.d člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez gradbenega dovoljenja montira napravo, ki proizvaja električno energijo iz obnovljivih virov energije ali napravo, ki proizvaja električno energijo s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom v nasprotju z določbami 23.a člena te uredbe.
(2) Z globo od 250 do 500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, šteje za srednjo gospodarsko družbo, se kaznuje z globo od 2.000 do 10.000 eurov, pravna oseba, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, šteje za veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z globo od 5.000 do 25.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, šteje za srednjo in veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z globo od 500 do 1.000 eurov.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(1) Če je bilo montiranje naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije ali iz soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom in so v skladu s to uredbo uvrščene med enostavne naprave, izvedeno pred uveljavitvijo te uredbe ter z dnem uveljavitve te uredbe tudi že priključene na elektroenergetsko omrežje, se z dnem uveljavitve te uredbe takšna montaža šteje za izvedeno investicijsko vzdrževalno delo.
(2) Če je za napravo, ki proizvaja električno energijo iz obnovljivih virov energije ali iz soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom in je v skladu s to uredbo uvrščena med enostavne naprave, pred dnem uveljavitve te uredbe sistemski operater že izdal soglasje za njeno priključitev na elektroenergetsko omrežje in je takšna naprava na tej podlagi že montirana, ni pa še priključena na elektroenergetsko omrežje, se z dnem uveljavitve te uredbe tudi takšna montaža šteje za izvedeno investicijsko vzdrževalno delo, priključitev naprave pa izvede sistemski operater v skladu s pogoji iz soglasja za njeno priključitev na elektroenergetsko omrežje.
(3) Če pred uveljavitvijo te uredbe za napravo, ki proizvaja električno energijo iz obnovljivih virov energije ali iz soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom in je v skladu s to uredbo uvrščena med enostavne naprave, sistemski operater še ni izdal soglasja za njeno priključitev na elektroenergetsko omrežje, je pa takšna naprava že montirana, se njena montaža šteje za izvedeno investicijsko vzdrževalno delo, če njen investitor najkasneje v 90 dneh po uveljavitvi te uredbe pri sistemskem operaterju vloži zahtevo za njeno priključitev in tej zahtevi priloži izpolnjen obrazec iz Priloge 2 te uredbe, sistemski operater pa na tej podlagi omogoči priključitev enostavne naprave na elektroenergetsko omrežje s sklenitvijo pogodbe o dostopu do omrežja.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-31/2010
Ljubljana, dne 23. septembra 2010
EVA 2009-2111-0032
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti