Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

3841. Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport, stran 10444.

Na podlagi drugega odstavka 20.d člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK in 36/10) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport
1. člen
Ta pravilnik določa način in obliko posredovanja podatkov o stanju kapacitet v vrtcih, ki so jih javni in zasebni vrtci dolžni sporočati Ministrstvu za šolstvo in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) z namenom, da se vzpostavi javno dostopna evidenca, ki omogoča uporabnikom vpogled v stanje kapacitet v vrtcih na celotnem območju države z enega mesta. Evidenca predstavlja informacijsko točko na spletni strani ministrstva.
2. člen
Ministrstvo na svoji spletni strani evidenco iz prejšnjega člena oblikuje kot aplikacijo Prosta mesta v vrtcih (v nadaljnjem besedilu: aplikacija), ki deluje v okviru informacijskega sistema ministrstva. Aplikacija vsebuje naslednje podatke:
– ime, naslov in sedež vrtca ter navedba ali je vrtec javni, zasebni ali zasebni vrtec s koncesijo,
– organiziranost vrtca po enotah z navedbo imen enot in njihovimi naslovi,
– cene programov in strošek živil na dan,
– število posameznih vrst oddelkov (homogeni in heterogeni za obe starostni obdobji, kombinirani in razvojni),
– število vseh vključenih otrok v posameznih vrstah oddelkov,
– število prostih mest, ki jih vrtec zagotavlja v posameznih enotah,
– število otrok na čakalnem seznamu,
– predvidena čakalna doba ter
– datum vnosa spremembe oziroma potrditve pravilnosti vnesenih podatkov.
V delu, ki ni dostopen javnosti, aplikacija vsebuje še naslednje podatke:
– število posameznih vrst oddelkov, v katerih se uporablja povečan normativ števila otrok v skladu s 17. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK in 36/10),
– število vseh vključenih otrok po posameznih vrstah teh oddelkov.
Za delovanje in vzdrževanje aplikacije je odgovorno ministrstvo.
3. člen
Vrtec vnaša podatke v aplikacijo ob vsaki spremembi oziroma najpozneje v treh dneh po nastanku spremembe. Če v tekočem mesecu ni prišlo do sprememb podatkov iz prvega odstavka prejšnjega člena, vrtec na zadnji delovni dan v mesecu pravilnost podatkov samo potrdi.
Podatke za posamezen vrtec vnaša oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj. Vrtec je odgovoren za pravilnost podatkov, ki so navedeni v aplikaciji.
Ministrstvo preverja ažuriranje podatkov za pretekli mesec. Zoper vrtec, za katerega se ugotovi, da ne vnaša podatkov o spremembah oziroma ne potrjuje pravilnosti vnesenih podatkov v predpisanem roku, lahko ministrstvo na podlagi izpisov iz aplikacije, predlaga šolski inšpekciji uvedbo postopka o storitvi prekrška iz četrte alineje prvega odstavka 53. člena Zakona o vrtcih.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena vrtec podatka o številu prostih mest za mesec julij in avgust ne ažurira.
Prehodna in končna določba
4. člen
Ministrstvo najpozneje v šestih mesecih po dnevu uveljavitve tega pravilnika dogradi aplikacijo, tako da vsebuje vse podatke, ki jih določa 2. člen tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-64/2010
Ljubljana, dne 25. avgusta 2010
EVA 2010-3311-0041
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti