Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

3839. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, stran 10431.

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) v zvezi s tretjim odstavkom 7. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08) in prvim odstavkom 3. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B in 40/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino in način njenega obračunavanja in plačevanja, zavezance in plačnike okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev).
(2) Ta uredba določa tudi način obračunavanja in plačevanja okoljske dajatve, če gre za okoljsko dajatev zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki je infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja.
2. člen
(1) Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja komunalnih odpadkov ali odpadkov, ki niso komunalni, na odlagališču za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke (v nadaljnjem besedilu: odpadki).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se okoljska dajatev ne plačuje za odpadke iz prejšnjega odstavka, ki se uporabijo za prekrivanje odlagališča v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
3. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. odlagališče odpadkov, inertni odpadki, komunalni odpadki in upravljavec odlagališča imajo enak pomen, kot ga določa predpis, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih;
2. odpadki imajo enak pomen kot ga določa predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
4. člen
(1) Osnova za obračun okoljske dajatve je enota obremenitve okolja, ki je enaka kilogramu odloženih odpadkov na odlagališču.
(2) Število enot obremenitve okolja za kilogram posamezne vrste odloženih odpadkov znaša:
– 1 enoto obremenitve okolja za kilogram inertnih odpadkov;
– 5 enot obremenitve okolja za kilogram nenevarnih odpadkov;
– 10 enot obremenitve okolja za kilogram nevarnih odpadkov.
(3) Seštevek enot obremenitve okolja za odložene odpadke se izračuna tako, da se sešteje enote obremenitve okolja za posamezne vrste odloženih odpadkov, in sicer tako, da se masa posamezne vrste odpadkov pomnoži s številom enot obremenitve okolja iz prejšnjega odstavka.
(4) Okoljska dajatev se izračuna tako, da se seštevek enot obremenitve okolja pomnoži z zneskom za enoto obremenitve okolja.
(5) Znesek za enoto obremenitve okolja določi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Za vprašanja glede obračunavanja obresti, doplačila okoljske dajatve, postopka prisilne izterjave, pravnih sredstev in za vsa druga vprašanja, ki niso urejena s to uredbo, se uporabljajo predpisi, ki urejajo davčni postopek, in predpisi, ki urejajo carinsko službo.
6. člen
(1) Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko so odpadki odloženi na odlagališče, ki je infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, ali odloženi na odlagališče, ki ni infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe.
(2) Okoljska dajatev se obračunava mesečno v skladu s 4. členom te uredbe.
II. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV NA ODLAGALIŠČU, KI JE INFRASTRUKTURA, NAMENJENA IZVAJANJU OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA
7. člen
(1) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki je infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, je upravljavec odlagališča, ki je v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje obvezne gospodarske javne službe, določen za izvajanje obvezne gospodarske javne službe.
(2) Okoljska dajatev iz prejšnjega odstavka je prihodek proračuna občine, kjer povzročitelji odpadkov prepuščajo ali oddajajo odpadke izvajalcu obvezne občinske gospodarske službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
8. člen
(1) Zavezanec iz prvega odstavka prejšnjega člena vodi evidenco o količini odloženih odpadkov, za katere je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve, ločeno po posamezni vrsti odpadkov.
(2) Na podlagi evidence iz prejšnjega odstavka sestavi zavezanec iz prvega odstavka prejšnjega člena mesečni obračun okoljske dajatve in ga predloži carinskemu organu na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, do 25. dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
(3) Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni naslednji podatki:
– obdobje, na katero se nanaša obveznost plačila okoljske dajatve;
– količina odloženih odpadkov po posamezni vrsti odpadkov;
– znesek obračunane okoljske dajatve po posamezni vrsti odpadkov;
– znesek za plačilo okoljske dajatve.
(4) Zavezanec iz prvega odstavka prejšnjega člena plača obračunano okoljsko dajatev do zadnjega dne v mesecu po poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
9. člen
(1) Osnova za razdelitev plačane okoljske dajatve med posamezne občine so posredovani podatki o količini zbranih in odloženih komunalnih odpadkov v posameznem koledarskem letu po posameznih občinah, ki jih morajo v skladu s predpisom, ki ureja posredovanje podatkov ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), posredovati izvajalci obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in izvajalci obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(2) Ministrstvo na osnovi podatkov iz prejšnjega odstavka izračuna delež okoljske dajatve, ki pripada posamezni občini. Seznam občin s pripadajočimi deleži plačane okoljske dajatve objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh do 30. septembra tekočega leta.
(3) Seznam iz prejšnjega odstavka ministrstvo posreduje carinskemu organu najpozneje do 15. septembra tekočega leta.
(4) Delež okoljske dajatve se za posamezno občino izračuna na naslednji način:
pri čemer je:
– Q(zi:) količina zbranih komunalnih odpadkov v posamezni občini i,
– Q(z): količina zbranih komunalnih odpadkov v vseh občinah,
– Q(oi): količina odloženih komunalnih odpadkov iz posamezne občine i,
– Q(o): količina odloženih komunalnih odpadkov iz vseh občin,
– TX%: delež okoljske dajatve v odstotkih, ki pripada posamezni občini.
III. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV NA ODLAGALIŠČU, KI NI INFRASTRUKTURA, NAMENJENA IZVAJANJU OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA
10. člen
(1) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki ni infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki z odlaganjem odpadkov povzroča obremenjevanje okolja.
(2) Za zavezanca iz prejšnjega odstavka okoljsko dajatev obračunava in plačuje upravljavec odlagališča, ki ni infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: plačnik okoljske dajatve).
(3) Okoljska dajatev iz prejšnjega odstavka je prihodek proračuna države.
11. člen
(1) Plačnik okoljske dajatve vodi evidenco o količini odloženih odpadkov, za katere je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve, ločeno po posamezni vrsti odpadkov.
(2) Na podlagi evidence iz prejšnjega odstavka sestavi plačnik okoljske dajatve mesečni obračun okoljske dajatve in ga predloži carinskemu organu na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, do 25. dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
(3) Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni naslednji podatki:
– obdobje, na katero se nanaša obveznost plačila okoljske dajatve;
– davčna številka zavezanca iz prvega odstavka prejšnjega člena;
– količina odloženih odpadkov po posamezni vrsti odpadkov in zavezancu iz prvega odstavka prejšnjega člena;
– znesek obračunane okoljske dajatve po posamezni vrsti odpadkov in zavezancu iz prvega odstavka prejšnjega člena;
– znesek za plačilo okoljske dajatve.
(4) Plačnik okoljske dajatve plača obračunano okoljsko dajatev do zadnjega dne v mesecu po poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
IV. PRIJAVA DEJAVNOSTI
12. člen
(1) Zavezanec iz prvega odstavka 7. člena in plačnik okoljske dajatve sta dolžna carinskemu organu na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del uredbe, prijaviti, kdaj se dejavnost, zaradi katere sta zavezana obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, prične, spremeni, prekine ali preneha.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka carinskemu organu prijavijo začetek, spremembo, prekinitev in prenehanje dejavnosti najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti, predvideno spremembo, prekinitvijo ali prenehanjem opravljanja dejavnosti, zaradi katere so zavezani obračunavati in plačevati okoljsko dajatev. Carinski organ o tem v roku 30 dni obvesti Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
(3) Ne glede na prejšnji odstavek morajo osebe iz prvega odstavka tega člena prijaviti prenehanje opravljanja dejavnosti iz nepredvidenih razlogov na obrazcu iz prvega odstavka tega člena v roku treh delovnih dni po nastopu razlogov za prenehanje opravljanja dejavnosti, zaradi katere so zavezane obračunavati in plačevati okoljsko dajatev. Carinski organ o tem v roku 30 dni obvesti Agencijo.
V. NADZOR
13. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe, razen 9. člena te uredbe, opravlja pristojni carinski organ.
(2) Nadzor nad izvajanjem 9. člena te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
(1) Z globo od 1.000 eurov do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je zavezanec iz prvega odstavka 7. člena te uredbe oziroma plačnik iz drugega odstavka 10. člena te uredbe, če:
1. ne vodi evidence o količini odloženih odpadkov, za katere je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve, ločeno po posamezni vrsti odpadkov v skladu s prvim odstavkom 8. člena in prvim odstavkom 11. člena te uredbe,
2. ne predloži obračuna okoljske dajatve carinskemu organu do 25. dne v mesecu po poteku meseca, za katerega je nastala obveznost za plačilo okoljske dajatve v skladu z drugim odstavkom 8. člena in drugim odstavkom 11. člena te uredbe,
3. ne prijavi začetka, spremembe, prekinitve in prenehanja opravljanja dejavnosti v rokih, določenih v 12. členu te uredbe.
(2) Z globo od 400 eurov do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(1) Zavezancu, ki upravlja odlagališče, ki je infrastruktura gospodarske javne službe, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe, se za koledarsko leto 2009 odmeri okoljska dajatev v skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07 in 85/08), na podlagi vložene napovedi zavezanca v skladu s 15. in 16. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07 in 85/08), do 30. oktobra 2010.
(2) Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora morebitno razliko med zneskom, odmerjenim na podlagi prejšnjega odstavka in z akontacijo vplačanim zneskom okoljske dajatve za leto 2009, določenim na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07 in 85/08), plačati v enkratnem znesku na podračun posamezne občine, za katero je v tem letu izvajal odlaganje odpadkov, najkasneje do 30. decembra 2010.
(3) Poračun z akontacijami preveč vplačane okoljske dajatve za leto 2009 se izvede tako, da se morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom okoljske dajatve za leto 2009 in odmerjenim zneskom okoljske dajatve na podlagi prvega odstavka tega člena, upošteva pri prvi določitvi višine mesečnih akontacij za leto 2010 oziroma pri določitvi spremembe višine akontacije, ki je izstavljena zavezancu v skladu z drugim odstavkom 17. člena te uredbe.
(4) Agencija posreduje carinskemu organu odločbe o odmeri okoljske dajatve za zavezance iz prvega odstavka tega člena za leto 2009 do 15. novembra 2010.
(5) Zavezanec iz prvega odstavka tega člena posreduje Agenciji podatke o morebitni razliki iz drugega odstavka tega člena najkasneje do 31. decembra 2010 na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
(6) Agencija posreduje carinskemu organu podatke o morebitni razliki iz prejšnjega odstavka do 31. januarja 2011.
16. člen
(1) Zavezanec iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki so mu bile za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. oktobra 2010 izstavljene akontacije okoljske dajatve v skladu z 19. in 20. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07 in 85/08) in v skladu s tretjim odstavkom 16. člena te uredbe, mora za to obdobje posredovati Agenciji do 30. novembra 2010 podatke o zneskih vplačane okoljske dajatve po posameznih občinah na obrazcu iz Priloge 5, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Zavezanec iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko v skladu s četrtim odstavkom 20. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07 in 85/08) vloži zahtevo za spremembo višine mesečne akontacije za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. oktobra 2010, pri čemer mora biti zahteva za spremembo zadnje mesečne akontacije za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. oktobra 2010 vložena najkasneje do 31. oktobra 2010.
(3) Poračun premalo vplačane okoljske dajatve iz prvega odstavka tega člena za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. oktobra 2010 mora zavezanec plačati v enkratnem znesku najkasneje do 31. decembra 2010 na podračun posamezne občine, za katero je v tem obdobju izvajal odlaganje odpadkov.
(4) Poračun preveč vplačane okoljske dajatve za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. oktobra 2010 se za posamezno občino izvede tako, da posamezna občina vrne zavezancu najkasneje do 31. decembra 2010 preveč vplačano okoljsko dajatev, ki predstavlja razliko med zneskom vplačane okoljske dajatve in občini pripadajočim deležem akontacij od zneska izstavljenih akontacij za to obdobje.
(5) Agencija posreduje carinskemu organu podatke iz prvega odstavka do 31. decembra 2010.
17. člen
(1) Zavezancu, ki upravlja odlagališče, ki ni infrastruktura gospodarske javne službe, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe, se za koledarsko leto 2009 odmeri okoljska dajatev v skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07 in 85/08), na podlagi vložene napovedi zavezanca v skladu s 15. in 16. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07 in 85/08), do 30. septembra 2010.
(2) Morebitna razlika med zneskom, odmerjenim za okoljsko dajatev iz prejšnjega odstavka, in z akontacijo vplačanim zneskom okoljske dajatve za leto 2009, določenim na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07 in 85/08), se mora plačati v enkratnem znesku na račun, ki je določen s predpisom ministra, pristojnega za finance, ali vrniti zavezancu najkasneje do 30. novembra 2010.
(3) Agencija posreduje carinskemu organu odločbe o odmeri okoljske dajatve za zavezance iz prvega odstavka tega člena za leto 2009 do 15. oktobra 2010.
18. člen
(1) Zavezanec iz prvega odstavka prejšnjega člena mora za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. oktobra 2010 obračunati okoljsko dajatev in posredovati Agenciji do 30. novembra 2010 obračun na obrazcu iz Priloge 6, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Poračun okoljske dajatve za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. oktobra 2010 mora zavezanec iz prvega odstavka prejšnjega člena plačati v enkratnem znesku na račun, ki je določen s predpisom ministra, pristojnega za finance, najkasneje do 31. decembra 2010.
(3) Agencija posreduje carinskemu organu obračun iz prvega odstavka tega člena do 31. decembra 2010.
19. člen
Zavezanec iz prvega odstavka 15. člena te uredbe in zavezanec iz prvega odstavka 17. člena te uredbe morata dokumentacijo, s katero izkazujeta resničnost podatkov iz 15., 16., 17. in 18. člena te uredbe, hraniti še najmanj pet let od dneva uveljavitve te uredbe.
20. člen
Določbe 12. člena te uredbe se začnejo uporabljati 1. novembra 2010.
21. člen
Do uveljavitve sklepa iz petega odstavka 4. člena te uredbe znaša znesek okoljske dajatve za enoto obremenitve okolja 0,0022 eura.
22. člen
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07 in 85/08), uporablja pa se za:
– dokončanje postopkov odmere okoljske dajatve za leto 2009,
– za morebitno določitev novega krajevno pristojnega zavezanca, če odlagališče, ki predstavlja javno infrastrukturo, preneha obratovati do konca leta 2010 in
– za določitev višine in obračunavanje okoljske dajatve iz 15., 16., 17. in 18. člena te uredbe.
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 5/03).
23. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-28/2010
Ljubljana, dne 2. septembra 2010
EVA 2009-2511-0046
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti