Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2010 z dne 20. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2010 z dne 20. 8. 2010

Kazalo

3714. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., stran 10245.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN), Zakona o gospodarskih družbah (uradno prečiščeno besedilo) /ZGD-1-UPB3/ (Uradni list RS, št. 65/09), četrtega in petega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US in 51/10), Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01, 69/02 in 131/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črenšovci (Uradni list RS, št. 64/96, 16/02 in 37/02), Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07 in 2/09) in Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 1/2006), Statuta Občine Kobilje (Glasilo Občine Kobilje, 8/06) in Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kobilje (Glasilo Občine Kobilje, št. 6/06), Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 45/09), Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03 in 60/07) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 41/96, 39/02 in 113/09), Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02, 78/03, 10/04 in 93/07) in Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 55/96), Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Velika Polana (Uradni list RS, št. 24/03) so Občinski svet Občine Črenšovci na 30. redni seji dne 3. 8. 2010, Občinski svet Občine Dobrovnik na 28. seji dne 7. 7. 2010, Občinski svet Občine Kobilje na 20. redni seji dne 13. 7. 2010, Občinski svet Občine Lendava na 34. seji dne 12. 7. 2010, Občinski svet Občine Odranci na 21. redni seji dne 4. 6. 2010, Občinski svet Občine Turnišče na 22. redni seji dne 15. 7. 2010 in Občinski svet Občine Velika Polana na 17. izredni seji dne 30. 7. 2010 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS, št. 54/09) se v 2. členu črta pika in se doda besedilo: »… in obdelave mešanih komunalnih odpadkov.«
2. člen
V 4. členu odloka se skrajšano ime podjetja spremeni tako, da se na novo glasi:
»Skrajšano ime (skrajšana firma) je: CERO Puconci d.o.o.«
3. člen
V 6. členu odloka se za besedo odpadkov doda besedilo: »… in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov …«.
4. člen
Prvi odstavek 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS, št. 54/09) se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Javno podjetje se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) registrira za opravljanje naslednjih dejavnosti:
08.910    Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
08.920    Pridobivanje šote
16.240    Proizvodnja lesene embalaže
16.290    Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute,
       slame in protja
17.120    Proizvodnja papirja in kartona
17.210    Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
       papirne in kartonske embalaže
17.220    Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
       toaletnih potrebščin iz papirja
17.290    Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
       kartona
20.150    Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
22.190    Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
22.210    Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
       plastičnih mas
22.220    Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
22.290    Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
32.400    Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in
       zabavo
32.990    Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
35.119    Druga proizvodnja elektrike
35.210    Proizvodnja plina
35.300    Oskrba s paro in vročo vodo
38.110    Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120    Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210    Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220    Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310    Demontaža odpadnih naprav
38.320    Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
       odpadkov
39.000    Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
43.110    Rušenje objektov
43.120    Zemeljska pripravljalna dela
43.130    Testno vrtanje in sondiranje
45.200    Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.770    Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
47.990    Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
       stojnic in tržnic
49.410    Cestni tovorni promet
52.100    Skladiščenje
52.240    Pretovarjanje
58.190    Drugo založništvo
68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
68.320    Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
       pogodbi
70.220    Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.200    Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       biotehnologije
72.190    Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
       področjih naravoslovja in tehnologije
72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       družboslovja in humanistike
81.220    Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
       opreme
81.290    Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300    Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
       okolice
85.590    Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
96.090    Druge storitvene dejavnosti, drugje
       nerazvrščene.
5. člen
V prvem odstavku prvega stavka 8. člena odloka se črta pika in se doda besedilo: »… in obdelave mešanih komunalnih odpadkov.«, v drugem stavku prvega odstavka istega člena se na koncu prve alinee črta vejica in se doda besedilo: »… in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov,«, na koncu pete alinee pa se črta pika in se doda besedilo: »… in obdelave mešanih komunalnih odpadkov.«
Za tretjo alineo se doda nova četrta alinea z naslednjim besedilom:
»– izvajanje dejavnosti obdelave mešanih komunalnih odpadkov,«.
Dosedanji četrta in peta alinea pa postaneta peta in šesta alinea.
V tretjem odstavku 8. člena odloka se na koncu prve alinee črta vejica in se doda besedilo: »… in obdelave mešanih komunalnih odpadkov.«, vejica se črta tudi na koncu druge alinee in se doda besedilo: »… in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov,«.
6. člen
V drugi alineii prvega odstavka 13. člena odloka se za besedo odpadkov doda besedilo: »… in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov …«.
7. člen
V prvem odstavku 14. člena odloka se za besedo odpadkov doda besedilo: »… in obdelave mešanih komunalnih odpadkov, …«.
V petem odstavku 14. člena odloka se besedilo »… okrogli pečat z vsebino »Svet ustanoviteljic JP CERO Puconci d.o.o.«« spremeni tako, da se na novo glasi: »… uradni pečat podjetja z naslednjo vsebino: Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.«
8. člen
V drugem stavku tretjega odstavka 15. člena odloka se za besedo »organa« postavi pika, besedilo v nadaljevanju se črta.
9. člen
V 20. člena odloka se besedilo »… občinska uprava Občine Puconci.« spremeni tako, da na novo glasi: »… uprava javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.«
10. člen
V drugem odstavku 28. člena odloka se za deveto alineo doda nova deseta alinea z naslednjim besedilom:
»– sprejema poslovni načrt podjetja,«.
Alinee v nadaljevanju se ustrezno preštevilčijo.
11. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti občin Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OS-187/30-10
Črenšovci, dne 3. avgusta 2010
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.
Št. 030-1/2010-27
Dobrovnik, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar l.r.
Št. 552
Kobilje, dne 10. avgusta 2010
Župan
Občine Kobilje
Stanko Gregorec l.r.
Št. 032-0034/2009-ba
Lendava, dne 13. julija 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.
Št. 157-21/2010
Odranci, dne 4. junija 2010
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
Št. 193/07-2010
Turnišče, dne 16. julija 2010
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.
Št. 1-17-I/2010 OS
Velika Polana, dne 30. julija 2010
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost