Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3670. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje (prečiščeno besedilo), stran 10071.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 61. in 66. člena Statuta Mestne občine Celje (prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 70/06) na 33. seji dne 25. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje (prečiščeno besedilo)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in predvideno komunalno opremo, ki so določena v Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Celje (v nadaljevanju: program opremljanja), ki sta ga izdelala Razvojni center inženiringi Celje, d.o.o. in Geodetski zavod Celje d.o.o. (št. proj. 592/08, oktober 2008).
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in predvideno komunalno opremo. Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:
- obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
- skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
- preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih in
- podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, ki so razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine, faktor dejavnosti, olajšave in oprostitve za določene kategorije objektov ter možnost obročnega odplačevanja komunalnega prispevka.
3. člen
Komunalna oprema je po tem odloku:
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe. Obračunska območja se določijo za obstoječo komunalno opremo in za vso predvideno novo komunalno opremo iz občinskega načrta razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto.
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
Stavbno zemljišče je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo po tem pravilniku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine in regije.
II. OPREDELITEV OBRAČUNSKIH OBMOČIJ
4. člen
Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme na območju Mestne občine Celje (v nadaljnjem tekstu: MOC) je razviden v programu opremljanja.
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo na območju MOC:
- oskrba z vodo,
- odvajanje komunalne in padavinske vode,
- ravnanje z odpadki,
- grajeni objekti javnega dobra (ceste, trgi, javna parkirišča),
- oskrba z zemeljskim plinom,
- oskrba s toploto.
5. člen
Za obstoječo komunalno opremo ter za komunalno opremo, ki predstavlja razširitev oziroma izboljšavo obstoječe komunalno opreme, smo opredelili obračunska območja, ki se razlikujejo po posameznih vrstah komunalne opreme. Grafična opredelitev obračunskih območij ter prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je podana v prilogi tega odloka.
Za območja novo predvidene pozidave bodo obračunska območja opredeljena v mejah sprejetih prostorskih aktov. Za ta območja bodo izdelani posebni programi opremljanja.
III. OPREDELITEV OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME, SKUPNIH IN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH IN POSAMEZNIH VRSTAJ OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
III/1. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA
6. člen
Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme so izračunani z upoštevanjem cen na dan 30. 9. 2008.
7. člen
Za komunalno opremo s statusom grajeno javno dobro se določi eno obračunsko območje za celotno območje MOC.
Obstoječa opremljenost ter skupni in obračunski stroški po obračunskih območjih so prikazani v spodnji tabeli:
+-------+----------+--------+--------+-----------+----------+-----------+
|Območje| Tip ceste|Dolžina |Površina| Skupni  |Drugi viri|Obračunski |
|    |     | (m)  | (m2) |stroški (v | (v €)  |stroški (v |
|    |     |    |    |  €)   |     |  €)   |
+-------+----------+--------+--------+-----------+----------+-----------+
|  A) |     |    |    |301.576.643|49.068.345|252.508.298|
| Ceste |     |    |    |      |     |      |
+-------+----------+--------+--------+-----------+----------+-----------+
|  OC |Primarne | 21.168| 251.896| 68.075.340|     0| 68.075.340|
|    |mestne  |    |    |      |     |      |
|    |ceste   |    |    |      |     |      |
+-------+----------+--------+--------+-----------+----------+-----------+
|  OC |Lokalne  | 96.922| 503.614| 65.669.283|     0| 65.669.283|
|    |ceste   |    |    |      |     |      |
+-------+----------+--------+--------+-----------+----------+-----------+
|  OC |Lokalne  | 28.081| 207.508| 47.688.775|     0| 47.688.775|
|    |zbirne  |    |    |      |     |      |
|    |ceste   |    |    |      |     |      |
+-------+----------+--------+--------+-----------+----------+-----------+
|  OC |Mariborska|  3.388| 88.099| 42.162.450|36.512.682| 5.649.768|
|    |cesta   |    |    |      |     |      |
+-------+----------+--------+--------+-----------+----------+-----------+
|  OC |Javne poti| 172.634| 742.328| 63.482.338|     0| 63.482.338|
+-------+----------+--------+--------+-----------+----------+-----------+
|  OC |Avtocestni|    | 32.908| 14.498.456|12.555.663| 1.942.793|
|    |priključki|    |    |      |     |      |
+-------+----------+--------+--------+-----------+----------+-----------+
|B) Trgi|     |    |    |      |     |      |
|  OC |Trgi   |    | 16.970| 2.172.200|     0| 2.172.200|
+-------+----------+--------+--------+-----------+----------+-----------+
8. člen
Obstoječe vodovodno omrežje smo razdelili na glavne vode, kateri obremenjujejo vse uporabnike vodovodnega omrežja ter ostale vode, ki se porazdelijo po obračunskih območjih. Obračunska območja za to omrežje so:
OV - Cela občina,
OV1 - Mesto Celje,
OV2 - Celje Vzhod,
OV3 - Ostala naselja.
Obstoječa opremljenost ter skupni in obračunski stroški po obračunskih območjih so prikazani v spodnji tabeli:
+-------------+------------+--------------+------+-------------+
|  Območje  | Glavni vodi|  Skupni  | Tuji | Obračunski |
|       | - dolžina | stroški (v €)| viri |stroški (v €)|
|       |   (m)  |       |(v €) |       |
+-------------+------------+--------------+------+-------------+
|OV (cela   | 110.741,57| 24.996.750,23|   |24.996.750,23|
|občina)   |      |       |   |       |
+-------------+------------+--------------+------+-------------+
|Območje   |     Št.|       |   |       |
|       |  hidrantov|       |   |       |
+-------------+------------+--------------+------+-------------+
|OV1 - MESTO |     557|  277.391,11|   |  277.391,11|
|CELJE    |      |       |   |       |
+-------------+------------+--------------+------+-------------+
|OV2 - CELJE |     160|   68.030,01|   |  68.030,01|
|VZHOD    |      |       |   |       |
+-------------+------------+--------------+------+-------------+
|OV3 - OSTALA |     490|  207.796,16|   |  207.796,16|
|NASELJA   |      |       |   |       |
+-------------+------------+--------------+------+-------------+
|Območje   | Dolžina (m)|       |   |       |
+-------------+------------+--------------+------+-------------+
|OV1 - MESTO |  99.862,41| 12.587.542,41|   |12.587.542,41|
|CELJE    |      |       |   |       |
+-------------+------------+--------------+------+-------------+
|OV2 - CELJE |  45.372,65| 5.682.793,87|   | 5.682.793,87|
|VZHOD    |      |       |   |       |
+-------------+------------+--------------+------+-------------+
|OV3 - OSTALA | 112.484,42| 13.488.384,54|   |13.488.384,54|
|NASELJA   |      |       |   |       |
+-------------+------------+--------------+------+-------------+
9. člen
Obstoječe kanalizacijsko omrežje smo razdelili na glavne vode (RZ, GZ, čistilna naprava), ki obremenjujejo vse uporabnike kanalizacijskega omrežja, ter ostale vode, ki se porazdelijo po obračunskih območjih. Obračunska območja za to omrežje so:
OK - Cela občina,
OK1 - Mesto Celje,
OK2 - Celje Vzhod,
OK3 - Ostala naselja.
Obstoječa opremljenost ter skupni in obračunski stroški po obračunskih območjih so prikazani v spodnji tabeli:
+--------------+------------+-------------+------+-------------+
|Glavni vodi  |  Dolžina |  Skupni  | Tuji | Obračunski |
|       |      |stroški (v €)| viri |stroški (v €)|
|       |      |       |(v €) |       |
+--------------+------------+-------------+------+-------------+
|OK (cela   | 110.741,57|24.996.750,23|   |24.996.750,23|
|občina)    |      |       |   |       |
+--------------+------------+-------------+------+-------------+
|Hidranti   |      |       |   |       |
+--------------+------------+-------------+------+-------------+
|OK1 - MESTO  |   557,00|  277.391,11|   |  277.391,11|
|CELJE     |      |       |   |       |
+--------------+------------+-------------+------+-------------+
|OK2 - CELJE  |   160,00|  68.030,01|   |  68.030,01|
|VZHOD     |      |       |   |       |
+--------------+------------+-------------+------+-------------+
|OK3 - OSTALA |   490,00|  207.796,16|   |  207.796,16|
|NASELJA    |      |       |   |       |
+--------------+------------+-------------+------+-------------+
|Preostalo   |      |       |   |       |
|omrežje    |      |       |   |       |
+--------------+------------+-------------+------+-------------+
|OK1 - MESTO  |  99.862,41|12.587.542,41|   |12.587.542,41|
|CELJE     |      |       |   |       |
+--------------+------------+-------------+------+-------------+
|OK2 - CELJE  |  45.372,65| 5.682.793,87|   | 5.682.793,87|
|VZHOD     |      |       |   |       |
+--------------+------------+-------------+------+-------------+
|OK3 - OSTALA | 112.484,42|13.488.384,54|   |13.488.384,54|
|NASELJA    |      |       |   |       |
+--------------+------------+-------------+------+-------------+
10. člen
Obstoječe plinovodno omrežje smo razdelili na glavne vode (vodi dimenzije nad fi 150), ki obremenjujejo vse uporabnike plinovodnega omrežja, ter ostale vode (do fi 150), ki se porazdelijo po obračunskih območjih. Obračunska območja plinovodnega omrežja so:
OP - Cela občina,
OP1 - Mesto Celje,
OP2 - Celje Vzhod,
OP3 - Ostala naselja.
Obstoječa opremljenost ter skupni in obračunski stroški po obračunskih območjih so prikazani v spodnji tabeli:
+----------+----------+-------------+------------+-------------+
|Obračunsko| Dolžina |  Skupni  | Drugi viri | Obračunski |
| območje |  (m)  |stroški [EUR]|  [EUR]  |  stroški  |
|     |     |       |      |  [EUR]  |
+----------+----------+-------------+------------+-------------+
|OP (cela | 83.598,51|10.629.924,64|8.546.459,41| 2.083.465,23|
|občina)  |     |       |      |       |
+----------+----------+-------------+------------+-------------+
|OP1 -   | 79.968,57| 6.145.073,70|4.940.639,25| 1.204.434,45|
|Mesto   |     |       |      |       |
|Celje   |     |       |      |       |
+----------+----------+-------------+------------+-------------+
|OP2 -   | 14.785,62| 1.172.328,97| 942.552,49|  229.776,48|
|Celje   |     |       |      |       |
|Vzhod   |     |       |      |       |
+----------+----------+-------------+------------+-------------+
|OP3 -   | 27.813,75| 2.166.599,65|1.741.946,12|  424.653,53|
|Ostala  |     |       |      |       |
|naselja  |     |       |      |       |
+----------+----------+-------------+------------+-------------+
11. člen
Sistem daljinskega ogrevanja v Mestni občini Celje skupaj obsega približno 20 km omrežja. Delimo ga zahodno ter vzhodno omrežje. Omrežje sestavljajo kotlarne in omrežje za razvod vroče vode. Obračunsko območje omrežja daljinskega ogrevanja je eno: OT - Celje.
Obstoječa opremljenost ter skupni in obračunski stroški po obračunskih območjih so prikazani v spodnji tabeli:
+------------+-----------+-------------+-------------+--------------+
|  Območje | Dolžina |  Skupni  | Drugi viri | Obračunski |
|      |      |stroški [EUR]|  [EUR]  | stroški [EUR]|
+------------+-----------+-------------+-------------+--------------+
|OT     | 24.509,62|15.411.400,26|12.313.708,81| 3.097.691,45|
+------------+-----------+-------------+-------------+--------------+
12. člen
Ravnanje z odpadki zajema zbirne centre in odlagališče. Za ravnanje z odpadki je določeno eno obračunsko območje - cela občina.
Glede na način zagotavljanja sredstev za investicije so obračunski stroški enaki 0. Po zaključku projektov, ki so v teku, se bodo obračunski stroški na novo opredelili.
III/2. OPREDELITEV NOVO PREDVIDENIH NALOŽB V KOMUNALNO OPREMO
13. člen
V okviru programa opremljanja so skupni in obračunski stroški novo predvidenih naložb okvirno določeni ter časovno neopredeljeni. Do njihove časovne in finančne opredelitve ta vlaganja ne bodo vključena v podlage za odmero komunalnega prispevka.
MOC novo predvidene naložbe v komunalno opremo ter podlage za odmero komunalnega prispevka opredelila v programih opremljanja, ki se bodo izdelali za posamezne prostorske enote urejanja, opredeljene s strani prisojnega organa MOC.
Vsa ostala vlaganja v izboljšavo oziroma razširitev obstoječega omrežja bodo vključena v program opremljanja za celotno območje MOC ter v ta odlok po njihovi finančni in časovni opredelitvi v okviru načrtov razvojnih programov proračuna MOC za obdobje 2009-2010.
IV. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA ENOTO MERE
14. člen
Obračunske stroške za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme po obračunskih območjih, opredeljene v točki III/1 tega odloka, smo preračunali na m2 površine parcel (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine (Ct(ij)).
Preračunani obračunski stroški po posamezni vrsti komunalne opreme, ki jih podajamo v tem odloku, predstavljajo seštevek stroška primarne (v nadaljevanju: glavni vodi) in sekundarne (v nadaljevanju: ostali vodi) komunalne opreme.
15. člen
Povprečni obračunski stroški po posamezni vrsti komunalne opreme in po posameznih obračunskih območjih so naslednji:
                        v €
+----------------+--------------------+------------+----------+
|Komunalna oprema| Obračunsko območje |  Cp(ij)  | Ct(ij) |
+----------------+--------------------+------------+----------+
|A) Grajeno javno|          |      |     |
|   dobro   |          |      |     |
+----------------+--------------------+------------+----------+
|   Ceste   |  Območje MOC   |  12,465  | 48,769 |
+----------------+--------------------+------------+----------+
|   Trgi   |  Območje MOC   |  0,107  | 0,420  |
+----------------+--------------------+------------+----------+
| B) Vodovodno |          |      |     |
|   omrežje  |          |      |     |
+----------------+--------------------+------------+----------+
|    OV1   |  Mesto Celje   |  3,404  | 9,842  |
+----------------+--------------------+------------+----------+
|    OV2   |  Mesto Vzhod   |  2,444  | 10,178 |
+----------------+--------------------+------------+----------+
|    OV3   |  Ostala naselja  |  3,370  | 19,281 |
+----------------+--------------------+------------+----------+
|    C)    |          |      |     |
| Kanalizacijsko |          |      |     |
|   omrežje  |          |      |     |
+----------------+--------------------+------------+----------+
|    OK1   |  Mesto Celje   |  3,859  | 9,389  |
+----------------+--------------------+------------+----------+
|    OK2   |  Mesto Vzhod   |  2,800  | 10,648 |
+----------------+--------------------+------------+----------+
|    OK3   |  Ostala naselja  |  3,726  | 16,825 |
+----------------+--------------------+------------+----------+
| D) Plinovodno |          |      |     |
|   omrežje  |          |      |     |
+----------------+--------------------+------------+----------+
|    OP1   |  Mesto Celje   |  0,470  | 1,134  |
+----------------+--------------------+------------+----------+
|    OP2   |  Mesto Vzhod   |  0,279  | 0,815  |
+----------------+--------------------+------------+----------+
|    OP3   |  Ostala naselja  |  0,403  | 1,548  |
+----------------+--------------------+------------+----------+
| E) Toplovodno |  Mesto Celje   |  1,526  | 2,689  |
| omrežje - OT |          |      |     |
+----------------+--------------------+------------+----------+
| F) Ravnanje z |  Območje MOC   |  0,000  | 0,000  |
|   odpadki  |          |      |     |
+----------------+--------------------+------------+----------+
V. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
- površina stavbnega zemljišča,
- neto tlorisna površina objekta,
- opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
- namembnost objekta in
- izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Če parcela objekta ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5. Delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka se določi v višini 50%.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Delež neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka se določi v višini 50%.
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt in ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme. Občina z odmero komunalnega prispevka zagotavlja zavezancu možnost priključitve na že zgrajeno komunalno opremo, katere oddaljenost od stavbišča je manjša od oddaljenosti, predvidene v predpisih za obvezno priključitev na javno komunalno infrastrukturo (v pravilniku o vodooskrbi in odvajanju in čiščenju odpadne vode je določena obveznost priključitve na posamezno javno omrežje vseh stavb, katerih oddaljenost od javnega omrežja ni večja 200 m).
Namembnost objekta se upošteva tako, da se za posamezne vrste objektov uporabi faktorje, ki so podani v prilogi tega odloka.
Izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča se upošteva tako, da se pri odmeri komunalnega prispevka upoštevajo obračunski stroški izboljšave opremljenosti stavbnega zemljišča preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta in m2 parcele.
Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
Za gradbene inženirske objekte, katerih višina je enaka nivoju zemljišča (ne segajo nad nivo niti pod nivo zemljišča) in nimajo strehe, se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva neto tlorisna površina enaka 0.
Za pomožne stavbe (garaže stanovanjskih hiš, vrtne ute, nadstreški ...), za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva površina zemljiške parcele enaka 0. To ne velja za primere, ko zavezancu komunalni prispevek še ni bil odmerjen ob gradnji glavnega objekta.
Zavezancem, ki so predpisane obveznosti za obstoječo komunalno opremo že izpolnili, se odmerijo le stroški izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
17. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(i j) x Dp) + (Kdejavnost x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
- KP(ij):    znesek dela komunalnega prispevka, ki
        pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
        posameznem obračunskem območju,
- A(parcela):  površina parcele,
- Cp(ij):    obračunski stroški, preračunani na m2
        parcele na obračunskem območju za posamezno
        vrsto komunalne opreme,
- Dp:      delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
- Ct(ij):    obračunski stroški, preračunani na m2 neto
        tlorisne površine objekta na obračunskem
        območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
- Kdejavnost:  občina določi faktor dejavnosti, če odlok ne
        določi drugače, je faktor dejavnosti 1,
- A(tlorisna:) neto tlorisna površina objekta,
- Dt:      delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3,
        max. 0,7; Dp + Dt = 1),
- i:      posamezna vrsta komunalne opreme,
- j:      posamezno obračunsko območje.
Celotni komunalni prispevek se za objekte, ki se na novo priključujejo na komunalno opremo ter za objekte iz 15. člena, izračuna na naslednji način:
                 KP = VSOTA KP(ij)

KP         celotni komunalni prispevek
KP(ij)       komunalni prispevek za posamezno vrsto
          komunalne opreme.
Na prikazani način se komunalni prispevek izračuna za obstoječo in novo predvideno komunalno opremo.
18. člen
V primeru spremembe neto tlorisne površine objekta ali njegove namembnosti, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in pred spremembo. Pri tem izračunu se, kolikor se ne spremeni tudi površina zemljiške parcele, upošteva le sprememba v neto tlorisni površini stavbe. Zavezanec je dolžan poravnati le pozitivno razliko med komunalnim prispevkom pred in po spremembi.
Za stavbe, ki so še v svoji funkciji in ki so zgrajene z gradbenim dovoljenjem ter se z namenom posodobitve oziroma gradnje nove stavbe rušijo, se izračun komunalnega prispevka izvrši v skladu s prvim odstavkom tega člena.
19. člen
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo:
- gospodarske javne infrastrukture državnega in lokalnega značaja,
- vseh vrst stavb, katerih investitor je Mestna občina Celje,
- stavb iz postavke 112 (več stanovanjske stavbe), 113 (stanovanjske stavbe za posebne namene), 122 (stavbe javne uprave), 126 (stavbe splošnega družbenega pomena), 241 (objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas), kolikor so njihovi investitorji zavodi, ustanove in podjetja, ki jih je ustanovila Mestna občina Celje in v kolikor so te stavbe namenjene izvajanju neprofitnih dejavnosti oziroma niso namenjene nadaljnji prodaji.
Oprostitve plačila dela ali celotne vrednosti komunalnega prispevka so možne tudi za gradnjo vseh drugih stavb in objektov, kolikor pristojne službe MOC ocenijo, Mestni svet pa s sklepom potrdi, da bi njihova gradnja:
- prispevala k razvoju občine,
- prispevala k oživitvi mestnega jedra,
- prispevala večji izrabi že zgrajene komunalne opreme.
MOC bo zmanjšanje pritoka sredstev iz naslova komunalnega prispevka iz prvega in drugega odstavka tega člena nadomestila iz nenamenskih virov proračuna. Oprostitve stopijo v veljavo, ko so v proračunu zagotovljena sredstva iz nenamenskih virov.
20. člen
Povprečni obračunski stroški na enoto mere se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«. Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
VI. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
21. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
22. člen
Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, ga odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. V tem primeru mora biti k vlogi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se odmerja po uradni dolžnosti v primeru izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.
23. člen
Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.
Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v predhodno opredeljenem roku, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ne glede na navedeno mora biti plačilo komunalnega prispevka izvršeno v roku, opredeljenem v odločbi.
Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni.
24. člen
S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu kot to določa program opremljanja.
Pristojni organ občinske uprave bo zavezancu odmeril komunalni prispevek za že zgrajeno komunalno opremo, v kolikor v proračunu Mestne občine Celje v tekočem ali naslednjem letu gradnja predvidene komunalne opreme ni opredeljena na način, ki zagotavlja priključitev zavezanca na predvideno komunalno opremo v rokih do zaključka izteka proračunskega obdobja.
25. člen
Zavezanec plača komunalni prispevek v enkratnem znesku, v roku, opredeljenem v odmerni odločbi.
S plačilom komunalnega prispevka zavezanec poravna vse stroške priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
S plačilom komunalnega prispevka prevzema MOC obveznost, da bo zagotovila možnost priključitve na že zgrajeno komunalno opremo oziroma bo zagotovljena možnost priključitve na predvideno komunalno opremo v roku in obsegu, kot ga določa program opremljanja.
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec iz prejšnjega člena pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
Če je investitor plačal komunalni prispevek pri pristojnem organu upravne enote, pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se opravi v roku 30 dni po prejemu obvestila o ne izdanem gradbenem dovoljenju.
26. člen
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina z odlokom, s katerim sprejme občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski prihodek. Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Ta odlok sprejme Mestni svet Mestne občine Celje.
28. člen
Z dnem veljave tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem prispevku v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 91/00).
Programi opremljanja, ki so bili sprejeti na podlagi Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04 in 75/05), se uporabljajo še največ šest mesecev po sprejemu občinskega prostorskega načrta.
MOC bo uskladila program opremljanja in ta odlok z občinskim prostorskim načrtom najkasneje v roku 6 mesecev po njegovem sprejetju.
Programi opremljanja, ki so bili sprejeti v skladu z Navodilom o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99), prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega odloka.
29. člen
Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na podlagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja ali programa opremljanja, ki bo sprejet za posamezne enote prostorskega urejanja.
Pristojna služba MOC določi, katere prostorske enote urejanja bodo predstavljala samostojna obračunska območja predvidene komunalne opreme. Za te enote se sprejmejo ločeni programi opremljanja. V teh programih opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega prispevka.
30. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.
S sprejemom tega odloka vse že plačane začasne odmerne odločbe, postanejo dokončne.
31. člen
Spremembe in dopolnitve tega odloka pripravi pristojna služba MOC. Te spremembe in dopolnitve se sprejmejo po enakem postopku kot ta odlok.
32. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-849/2008
Celje, dne 25. maja 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
  PRILOGA:
  Priloga 1: Faktorji namembnosti po vrstah stavb
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|  CC-SI  |         Naziv        |  Faktor |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|1     |Stavbe                |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|11     |Stanovanjske stavbe          |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|111    |Enostanovanjske stavbe z 1 do 3    |    1,00|
|      |stanovanji)              |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|112    |Večstanovanjske stavbe        |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |* stanovanjske stavbe z do 20     |    0,90|
|      |stanovanj               |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |* stanovanjske stavbe z več kot 20  |    0,80|
|      |stanovanji              |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |* garaže stanovanjskih stavb kot   |    0,70|
|      |samostojne stavbe in garažni objekti |      |
|      |večstanovanjskih stavb        |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |* oskrbovana stanovanja        |    0,80|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|113    |Stanovanjske stavbe za posebne namene |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |Bivalne enote v stavbi za posebne   |    0,80|
|      |namene                |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|12     |Nestanovanjske stavbe         |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|121    |Gostinske stavbe           |    1,05|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|122    |Upravne in pisarniške stavbe     |    1,10|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |(Stavbe javne uprave, stavbe bank,  |      |
|      |pošt, zavarovalnic, druge tovrstne  |      |
|      |stavbe)                |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|123    |Trgovske in druge stavbe za storitvene|      |
|      |dejavnosti              |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|12301   |Trgovske stavbe            |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |trgovski centri            |    1,30|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |druge trgovske stavbe         |    1,10|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|12302   |Sejemske dvorane, razstavišča     |    1,10|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|12303   |Bencinski servisi           |    1,30|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|120304   |Druge stavbe             |    1,10|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|124    |Stavbe za promet in stavbe za     |      |
|      |izvajanje elektronskih komunikacij  |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |* garažne stavbe za osebna vozila   |    0,70|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |* garažne stavbe za tovorna vozila  |    1,20|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |* pokrita parkirišča, kolesarnice,  |    0,70|
|      |čolnarne               |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |* druge stavbe            |    1,10|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|125    |Industrijske stavbe in skladišča   |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|12510   |Industrijske stavbe          |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |* stavbe za servisne ter obrtne in  |    1,10|
|      |obrti podobne dejavnosti (tudi majhni |      |
|      |proizvodni obrati)          |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |* druge industrijske stavbe      |    1,30|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|12520   |Rezervoarji, silosi, skladišča    |    1,20|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|126    |Stavbe splošnega družbenega pomena  |    1,00|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|12610   |Stavbe za kulturo in razvedrilo    |    1,00|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|12620   |Muzeji in knjižnice          |    1,00|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|12630   |Stavbe za izobraževanje in      |    1,00|
|      |znanstvenoraziskovalno delo      |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|12640   |Stavbe za zdravstvo          |    1,00|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|12650   |Športne dvorane            |    1,00|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|127    |Druge nestanovanjske stavbe      |    1,10|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|1271    |Kmetijska raba            |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |* čebelnjak              |    0,70|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |* klet, vinska klet, vinski hram,   |    1,00|
|      |zidanica               |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |* lope drvarnice, gnojišča, zbiralnice|    0,70|
|      |mleka …                |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|1272    |Stavbe za verske obrede in pokopališke|    1,10|
|      |stavbe                |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|1274    |Druge nestanovanjske stavbe      |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |* nadstrešnice za potnike       |    0,70|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |* ute, mešane kleti, stavbe s     |    0,70|
|      |tehtnicami za vozila, vratarnice   |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |* nestanovanjske stavbe, ki niso   |    1,10|
|      |uvrščene drugje            |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|2     |Gradbeni inženirski projekti     |    0,00|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|21     |Objekti transportne infrastrukture  |    0,00|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|22     |Cevovodi, komunikacijska omrežja in  |    0,00|
|      |elektroenergetski vodi        |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|23     |Kompleksni industrijski objekti    |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|230    |Kompleksni industrijski objekti    |    1,30|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|24     |Drugi gradbeni inženirski objekti   |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|241    |Objekti za šport, rekreacijo in drugi |    1,00|
|      |objekti za prosti čas         |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |* nepokrite športno-rekreativne    |    0,80|
|      |površine               |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |* pokrite športno-rekreativne površine|    1,00|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |* marine s pristaniškimi napravami  |    0,70|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|242    |Drugi gradbeni inženirski objekti   |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|24201   |Vojaški objekti            |    1,00|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|24203   |Odlagališča odpadkov         |    1,00|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|24204   |Pokopališča              |    1,10|
+-----------+--------------------------------------+-----------+
|      |Gradbeni inženirski projekti, ki niso |    1,30|
|      |navedeni drugje            |      |
+-----------+--------------------------------------+-----------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti