Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3661. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti strojev, stran 10058.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 - prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti strojev
1. člen
(vsebina)
V Pravilniku o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/08) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (UL L št. 157 z dne 9. 6. 2006, str. 24), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2009/127/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembah Direktive 2006/42/ES glede strojev za nanašanje pesticidov (UL L št. 310 z dne 25. 11. 2009, str. 29) določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati stroji, ki so dani na trg, da bi se lahko zagotovila njihov prost pretok ter njihova skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se za k) točko doda nova l) točka, ki se glasi:
»l) »bistvene zdravstvene in varnostne zahteve« pomenijo obvezne določbe v zvezi z načrtovanjem in izdelavo strojev v skladu s tem pravilnikom, da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja in varnosti oseb in, kjer pride v poštev, domačih živali, premoženja ter okolja«.
3. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Inšpekcijski organi izvajajo vse ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se stroji smejo dajati na trg ali v obratovanje le, če so v skladu z določbami tega pravilnika in ne ogrožajo zdravja in varnosti oseb in, kjer pride v poštev, domačih živali, premoženja ter okolja, kadar so pravilno nameščeni in vzdrževani ter se uporabljajo v predvideni namen ali v razmerah, ki jih je mogoče razumno predvideti«.
4. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kadar pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da lahko stroj, ki ga ureja ta pravilnik, z oznako CE in s spremljajočo ES-izjavo o skladnosti, ki se uporablja skladno s predvidenim namenom ali v razmerah, ki jih je mogoče razumno predvideti, ogroža zdravje in varnost oseb in, kjer pride v poštev, domačih živali, premoženja ter okolja, sprejme vse ustrezne ukrepe za umik takšnega stroja s trga, njegovo prepoved dajanja na trg ali v obratovanje ali omejitev njegovega prostega pretoka«.
5. člen
V Prilogi 1 se v splošnih načelih na koncu 4. točke doda stavek, ki se glasi:
»Bistvene zdravstvene in varnostne zahteve za varstvo okolja veljajo samo za stroje iz 2.4 točke«.
V 2. poglavju se uvodni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Stroji za predelavo živil, stroji za kozmetične ali farmacevtske proizvode, ročni ali ročno vodeni stroji, prenosni pritrjevalni in drugi udarni stroji ter stroji za obdelavo lesa in materialov s podobnimi fizikalnimi lastnostmi ter stroji za nanašanje pesticidov, morajo izpolnjevati vse bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, opisane v tem poglavju (glej splošna načela, 4. točka)«.
V 2. poglavju se doda nova 2.4. točka, ki se glasi:
»2.4 Stroji za nanašanje pesticidov
2.4.1 Opredelitev pojma
»Stroj za nanašanje pesticidov« pomeni stroj, posebej namenjen nanašanju fitofarmacevtskih sredstev v smislu prvega odstavka 2. člena Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev na trg (UL L št. 309, z dne 24. 11. 2009, str. 1).
2.4.2 Splošno
Proizvajalec strojev za nanašanje pesticidov ali njegov pooblaščeni zastopnik mora zagotoviti izvedbo ocene tveganja nenamernega izpostavljanja okolja pesticidom v skladu s postopkom ocene tveganja in zmanjšanja tveganja iz 1. točke splošnih načel.
Stroj za nanašanje pesticidov mora biti načrtovan in izdelan z upoštevanjem rezultatov ocene tveganja iz prvega odstavka, tako da ga je mogoče upravljati, prilagoditi in vzdrževati, ne da bi bilo okolje nenamerno izpostavljeno pesticidom.
Uhajanje je treba vedno preprečiti.
2.4.3 Nadzor in spremljanje
Treba je omogočiti enostaven in natančen nadzor, spremljanje in takojšnjo zaustavitev nanašanja pesticidov iz upravljalnih mest.
2.4.4 Polnjenje in praznjenje
Stroj mora biti načrtovan in izdelan tako, da se olajša natančno polnjenje s potrebno količino pesticida ter zagotovi enostavna in popolna izpraznitev ter prepreči razlitje pesticidov in onesnaževanje vodnega vira med temi postopki.
2.4.5 Nanašanje pesticidov
2.4.5.1 Količina nanosa
Stroj mora biti opremljen s sredstvi za enostavno, točno in zanesljivo prilagoditev količine nanosa.
2.4.5.2 Razporeditev, odlaganje in raznašanje pesticidov
Stroj mora biti načrtovan in izdelan tako, da bo zagotovljeno odlaganje pesticidov na ciljnih območjih, da bodo izgube na druga območja čim manjše in da bo preprečeno raznašanje pesticidov v okolje. Kjer pride v poštev, je treba zagotoviti enakomerno porazdelitev in homogeno odlaganje pesticidov.
2.4.5.3 Preskusi
Zaradi potrditve skladnosti zadevnih delov stroja z zahtevami, določenimi v 2.4.5.1 in 2.4.5.2 točki, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik za vsak zadevni tip stroja opraviti primerne preskuse ali naročiti njihovo izvedbo.
2.4.5.4 Izgube pri zaustavitvi
Stroj mora biti načrtovan in izdelan tako, da se preprečijo izgube, ko je funkcija za nanašanje pesticida zaustavljena.
2.4.6 Vzdrževanje
2.4.6.1 Čiščenje
Stroj mora biti načrtovan in izdelan tako, da se omogoči enostavno in temeljito čiščenje brez onesnaževanja okolja.
2.4.6.2 Servisiranje
Stroj mora biti načrtovan in izdelan tako, da se olajša zamenjava rabljenih delov brez onesnaževanja okolja.
2.4.7 Inšpekcijski pregledi
Omogočiti je treba enostavno priključitev potrebnih merilnih instrumentov na stroj, da se preveri pravilno delovanje stroja.
2.4.8 Označevanje razpršilnih šob, sesalnikov in filtrov
Šobe, precejalniki in filtri morajo biti označeni tako, da je jasno razvidna njihova vrsta in velikost.
2.4.9 Označba uporabljenega pesticida
Kjer pride v poštev, mora biti stroj opremljen s posebnim nastavkom, kamor lahko upravljavec namesti ime pesticida, ki je v uporabi.
2.4.10 Navodila
Navodila morajo vsebovati naslednje podatke:
a) previdnostne ukrepe, ki jih je treba upoštevati med mešanjem, polnjenjem, nanašanjem, praznjenjem, čiščenjem, servisiranjem in prevozom, da se prepreči onesnaženje okolja;
b) podrobne pogoje uporabe za različna predvidena delovna okolja, vključno z ustrezno pripravo in prilagoditvami, da se zagotovi odlaganje pesticidov na ciljnih območjih in čim večje zmanjšanje izgub na drugih območjih, da bi preprečili raznašanje v okolje in po potrebi zagotovili enakomerno razporeditev in homogeno odlaganje pesticidov;
c) obseg vrst in velikosti šob, precejalnikov in filtrov, ki se jih lahko uporabi s strojem;
d) pogostost preverjanj in merila ter metode za zamenjavo delov, ki so podvrženi obrabi in ki vplivajo na pravilno delovanje stroja, na primer šob, precejalnikov in filtrov;
e) podroben opis kalibracije, dnevnega vzdrževanja, zimske priprave in drugih preverjanj, potrebnih za zagotovitev pravilnega delovanje stroja;
f) vrste pesticidov, ki lahko povzročijo nepravilno delovanje stroja;
g) označbo, da mora upravljavec posodabljati ime uporabljenega pesticida na posebnemu nastavku iz 2.4.9 točke;
h) priključitev in uporaba katere koli posebne opreme ali pripomočkov in varnostne ukrepe, ki jih je treba izvesti;
i) označbo, da je stroj lahko podvržen nacionalnim zahtevam glede rednih pregledov, ki jih opravljajo imenovani organi, kakor je predvideno v Direktivi 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 71);
j) komponente stroja, ki jih je treba pregledati, da se zagotovi pravilno delovanje;
k) navodila za priključitev potrebnih merilnih instrumentov.«.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 15. decembra 2011.
Št. 007-83/2008-7
Ljubljana, dne 26. julija 2010
EVA 2010-2111-0061
mag. Darja Radić l.r.
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti