Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2010 z dne 9. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2010 z dne 9. 8. 2010

Kazalo

3646. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2010, stran 10030.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2010
Št. 040-2/2006
Koper, dne 23. julija 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpoIS-D in 105/08 – odločba US) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. julija 2010 sprejel
S K L E P
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2010
1.
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2010.
2.
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane Občinskega sveta Mestne občine Koper in organizatorji volilne kampanje za člane občinskega sveta, predstavnike italijanske narodnosti v občinskem svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eura za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev.
3.
Organizatorji volilne kampanje za župana, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povračila stroškov v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
4.
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se iz proračuna Mestne občine Koper na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
5.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-2/2006
Koper, dne 22. julija 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., nn. 40/2000, 30/2001 e 29/2003) e la G.U. della RS, nn. 90/2005, 67/2006 e 39/2008)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
Di rimborso parziale dei costi delle campagne elettorali per le elezioni locali nel Comune città di Capodistria nell'anno 2010
N. 040-2/2006
Capodistria, 23 luglio 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi degli articoli 23 e 28 della Legge sulle campagne elettorali e dei referendum (G.U. della RS nn. 41/07, 103/07 – ZpoIS-D e 105/08 – ordinanza US), dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., nn. 40/00, 30/01 e 29/2003) e la G.U. della RS, nn. 90/2005, 67/2006 e 39/2008), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, alla seduta del giorno 22 luglio 2010 ha approvato la seguente
D E L I B E R A
Di rimborso parziale dei costi delle campagne elettorali per le elezioni locali nel Comune città di Capodistria nell'anno 2010
1.
Con questa delibera, si determinano i criteri del rimborso parziale dei costi delle compagne elettorali per le elezioni locali del Comune città di Capodistria nell'anno 2010.
2.
Gli organizzatori delle campagne elettorali delle liste a cui appartenevano i mandati dei membri del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria e degli organizzatori delle campagne elettorali dei membri del consiglio comunale e dei rappresentanti del gruppo nazionale italiano nel consiglio comunale, hanno il diritto di rimborso delle spese della campagna elettorale pari a 0,33 EUR per voto pervenuto, considerando che il rimborso totale non deve superare la somma effettivamente spesa.
3.
Gli organizzatori delle campagne elettorali per il sindaco, di cui candidati sono stati votati da almeno il 10% del numero totale dei votanti aventi diritto al voto, hanno il diritto di un rimborso pari a 0,12 EUR per ogni voto ricevuto, considerando che il rimborso totale non deve superare la somma effettivamente spesa.
Nel caso in cui si arrivi al secondo turno di votazioni, i due candidati del secondo turno hanno il diritto di venir rimborsati solamente in base ai voti ricevuti in questo turno.
4.
Su richiesta degli organizzatori, delle campagne elettorali del consiglio comunale e per quelle del sindaco, vengono rimborsati dal bilancio del Comune città di Capodistria, nell'arco di 30 giorni dalla consegna della relazione dei fondi raccolti e della somma spesa per la compagna elettorale al consiglio comunale e alla Corte dei conti.
5.
La presente delibera ha effetto immediato e viene pubblicata sulla G.U. della RS.
N. 040-2/2006
Capodistria, 22 luglio 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost