Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010

Kazalo

3477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010, stran 9435.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 36. seji dne 15. julija 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010 se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |                    |     V EUR|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina / Podskupina kontov       | Proračun leta|
|   |                    |     2010|
+------+----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74)| 8.889.440,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)        | 6.511.124,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 4.381.628,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček       | 3.064.038,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|703  |Davki na premoženje           | 1.029.865,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve    |  287.725,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|706  |Drugi davki               |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            | 2.129.496,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od    | 1.716.356,00|
|   |premoženja               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|711  |Takse in pristojbine          |   1.648,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|712  |Denarne kazni              |   15.021,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev  |    103,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki         |  396.368,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  358.356,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|720  |Prihodki od prodaje zgradb in prostorov |  358.356,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 2.019.960,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih      | 2.019.960,00|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|II  |SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)   | 10.865.576,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             | 3.076.062,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  534.227,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno   |   88.600,00|
|   |varnost                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve      | 2.276.288,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|403  |Plačila domačih obresti         |   51.392,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|409  |Rezerve                 |  125.555,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            | 2.042.874,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|410  |Subvencije               |  183.500,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|411  |Transferi posameznikom in gospodinjstvom|  245.922,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam in |  224.916,00|
|   |ustanovam                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi      | 1.388.536,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|414  |Tekoči transferi v tujino        |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 5.278.640,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 5.278.640,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  468.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|431  |Investicijski ttransferi pravnim in   |   50.000,00|
|   |fizičnim osebam, ki niso prorač.    |       |
|   |uporabniki               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim  |  418.000,00|
|   |uporabnikom               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)     | –1.976.136,00|
|   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|   33.000,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)  |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750 + 751|   33.000,00|
|   |+ 752)                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil      |   33.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|752  |Kupnine iz naslova privatizacije    |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |  100.000,00|
|   |DELEŽEV (440 + 441 + 442)        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |  100.000,00|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|440  |Dana posojila              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev in naložb |  100.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|442  |Poraba sredstev kupnin iz naslova    |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|  –67.000,00|
|   |KAPITALSIH DELEŽEV (IV. – V)      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |  386.400,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |  386.400,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|500  |Domače zadolževanje           |  386.400,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |  120.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |  120.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|550  |Odplačila domačega dolga        |  120.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I. + IV. + | –1.776.736,00|
|   |VII. – II. – V. – VIII.)        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. – IX.)     |  266.400,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.=- | 1.976.136,00|
|   |III.)                  |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.  | 1.776.736,00|
|   |PRET. LETA               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010. Posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov so objavljeni na internetnih straneh občine.
Št. 01101-5/2010-40
Šempeter pri Gorici, dne 15. julija 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost