Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010

Kazalo

3454. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena (OPPN za PUSP) Poslovni park ob Mirnopeški cesti, stran 9411.

Na podlagi tretjega odstavka 37. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter v povezavi s 30. členom Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo) in predhodnega soglasja Ministrstva za okolje in prostor, št. 35001-106/2010 z dne 1. 7. 2010 je župan Mestne občine Novo mesto dne 20. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena (OPPN za PUSP) Poslovni park ob Mirnopeški cesti
1. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena)
(1) Območje načrtovanega »Poslovnega parka ob Mirnopeški cesti« (NM/4-OPPN-e), za katerega je potrebno pripraviti občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena se nahaja na SV Novega mesta ter zajema pas severno od Mirnopeške ceste (regionalna cesta R3 651/1198 Trebnje–Novo mesto) in meri približno 14,5 ha. Na jugu preko državne ceste območje meji na obstoječo obrtno – industrijsko cono Livada in na območje novo predvidene servisno-poslovne cone (NM/4-OPPN-h). Na severni in SV strani območja leži naselje Muhaber, ki sestoji pretežno iz stanovanjskih novogradenj in ostankov nekdanjih kmetij. JZ in SZ del območja obdajajo kmetijska zemljišča z mešanico travnikov in njiv. Na območju urejanja so v naravi kmetijske površine ter dve domačiji s stanovanjskima stavbama in gospodarskimi objekti. Skozi JZ del območja poteka elektroenergetski daljnovod, ki povezuje RP Hudo in RTP Bršljin, z nazivno napetostjo 2X110 kV in se na podlagi 3. člena Uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 95/07, 102/08, 26/10) uvršča med prostorske ureditve državnega pomena na področju energetske infrastrukture za oskrbo z električno energijo. V postopku priprave OPPN za PUSP se za potek trase in tehnično izvedbo predmetnega daljnovoda predvidi prilagoditev načrtovani prostorski ureditvi lokalnega pomena, z namenom zagotoviti optimalno izrabo prostora znotraj načrtovanega območja.
(2) Območje je namenjeno razvoju storitvenih in servisnih programov kar bo zagotovljeno s pozidavo poslovnih, trgovskih in drugih ustreznih objektov s pripadajočimi funkcionalnimi in zelenimi površinami ter parkovnimi ureditvami. Del površin se namenja tekočemu in mirujočemu prometu znotraj območja, javni prometni infrastrukturi ter javnim površinam pešca in kolesarja.
(3) Cilj priprave OPPN za PUSP je določitev pogojev za gradnjo poslovnega parka in določitev pogojev za prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko in drugo opremo območja, ki bo s svojo vsebino in lokacijo neposredno ob pomembnejših prometnicah Novega mesta pomenil povečanje kvalitetne storitveno-servisne ponudbe v ožjem in širšem prostoru.
(4) OPPN za PUSP se izdela na podlagi pobude investitorja REAL PARK d.o.o., Novo mesto, Kočevarjeva 2, Novo mesto.
2. člen
(Okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Meja območja predvidenega OPPN za PUSP je določena v Občinskem prostorskem načrtu MO NM (enota urejanja prostora NM/4-OPPN-e). V območje urejanja so tako vključena zemljišča s parc. št.: 25/1, 25/4, 25/5, 25/6, 26/1, 26/2, 26/3, 26/7, 451, 454/1, 454/3, 456/1, 463/2, 465, 466/3, 468, 469/1, 469/2, 469/3, 469/6, 469/7, 469/8, 470/1, 470/2, 470/3, 471, 472/2, 479/1, 479/2, 517/2, 517/7, 520, 521/4, 551/1, 551/2, 551/5, 552/1, 568/2, 573/3, 578/1, 578/4, 578/5, 578/6, 578/19, 578/21, 578/22, 578/23, 578/24, 578/41, 578/43, 578/45, 578/47, 578/73, 578/74, 584, 587/3, 587/8, 587/12, 587/21, 1009/1, 1009/3, 1009/4, 1054/3, 1061/2, 1061/3, 1062/3, 1063/1, 1064, 1071/5, 1383/1, 1383/2, 1383/3, 1383/4, 1383/5, 1383/6, 1383/7, 1383/8, 1383/9, 1383/10, 1383/11, 1383/12, 1383/13, vse k.o. Bršljin (parcele v celoti oziroma njihovi deli).
(2) Meja območja urejanja obsega površine, na katerih so načrtovani trajni objekti, vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo ter površine, na katerih so predvideni objekti in druge ureditve, potrebne le v času gradnje oziroma izvajanja del.
(3) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izraženih interesov pobudnikov priprave OPPN za PUSP ali pripravljavca OPPN za PUSP se območje OPPN za PUSP lahko tudi zmanjša in/ali na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in določili odloka o OPN.
3. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve se ob upoštevanju določil odloka o OPN izdelajo na osnovi strokovnih podlag, analize prostora in programskih izhodišč ter ob smiselni uporabi določil iz predpisov, ki obravnavajo variantne rešitve, v skladu z zakonodajo v variantah.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v prvem odstavku 3. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Za strokovno rešitev prostorske ureditve se izdelajo tudi morebitne druge strokovne podlage, ki izhajajo iz smernic nosilcev urejanja prostora ali druge strokovne podlage, za katere bi se v postopku priprave načrta prostorskih ureditev izkazalo, da so potrebne, ter se z njimi uskladijo pogoji urejanja na območju.
4. člen
(Roki za pripravo OPPN za PUSP in njegovih posameznih faz)
(1) Priprava OPPN za PUSP bo potekala po naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava strokovnih podlag – 60 dni po podpisu pogodbe
– izdelava širših strokovnih podlag z rešitvami navezav na sosednja območja;
– izdelava drugih strokovnih podlag ter izhodišč za pripravo variantnih urbanističnih arhitekturnih rešitev;
– izdelava najmanj treh variantnih urbanistično arhitekturnih rešitev ter izbor najprimernejše rešitve.
2. Faza: izdelava osnutka OPPN za PUSP – 30 dni po potrditvi variante:
– izdelava osnutka OPPN za PUSP na podlagi strokovnih podlag in izbrane variantne rešitve;
– pri izdelavi osnutka OPPN za PUSP izdelovalec preveri obstoječe informacije o stanju prostora z informacijami o stanju gospodarske infrastrukture ter planih nosilcev gospodarske javne infrastrukture, strokovne podlage in veljavne prostorske akte in izdela strokovno rešitev, pri čemer se upošteva predpise za izdelavo OPPN za PUSP;
– pridobitev smernic NUP – 45 dni;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
3. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za PUSP – 30 dni po prejetju smernic NUP:
– pregled in analiza smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za PUSP;
– posredovanje dopolnjenega osnutka v pregled Ministrstvu za okolje in prostor;
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na odborih občinskega sveta in občinskem svetu MO Novo mesto;
4. Faza: sodelovanje javnosti:
– občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN za PUSP – 7 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
– javna razgrnitev OPPN za PUSP traja 30 dni;
– 1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov – 10 dni po dostavi pripomb in predlogov s strani pripravljavca;
– sprejem stališč do pripomb – 15 dni.
5. Faza: izdelava predloga OPPN za PUSP:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov – 15 dni po potrditvi stališč s strani župana ter pridobitev mnenj NUP – 45 dni;
– dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga OPPN za PUSP – 15 dni po pridobitvi mnenj NUP;
– potrditev usklajenega predloga s strani Ministrstva za okolje in prostor po 4. odstavku 37. člena ZPNačrt;
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN za PUSP Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
– objava v Uradnem listu RS – 10 dni po sprejetju na občinskem svetu;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta – 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN za PUSP ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN za PUSP.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36, Novo mesto;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, Ljubljana;
7. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto;
9. ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana;
10. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
11. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto;
12. Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana;
13. Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, Novo mesto;
14. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Nov trg 7a, Novo mesto,
15. Telemach širokopasovne komunikacije d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana,
16. T-2 d.o.o., Streliška cesta 150, Maribor,
17. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
(2) Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave OPPN-SP izkaže, da so njihove smernice in mnenja potrebni oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
(3) Osnutek OPPN za PUSP se skladno s 4. odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN za PUSP.
(5) Usklajeni predlog se po pridobitvi mnenj skladno s 4. odstavkom 37. člena ZPNačrt pošlje ministrstvu za okolje in prostor v potrditev.
6. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN za PUSP)
Izdelavo OPPN za PUSP v celoti financira REAL PARK d.o.o., Kočevarjeva ulica 2, Novo mesto, ki v postopku priprave in izdelave OPPN za PUSP nastopa kot naročnik in investitor.
7. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-19/2010
Novo mesto, dne 20. julija 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti