Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010

Kazalo

3452. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto, stran 9406.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. redni seji dne 15. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja obstoječe komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Novo mesto – v nadaljevanju: program opremljanja, katerega je pod številko projekta 680 izdelalo podjetje Locus, d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, in je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju občina).
(3) V besedilu prikazani izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.
2. člen
(Predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Mestne občine Novo mesto, ki so zgrajeni oziroma se načrtujejo v skladu s prostorskimi akti in se bodo prvič opremljali (oziroma se jim bo izboljševala obstoječa komunalna oprema) bodisi s prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem, z objekti zbiranja komunalnih odpadkov ali bodo vključeni v območje odprtih javnih površin oziroma bodo povečevali gradbeno parcelo, neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost.
3. člen
(Pojmi)
(1) Kratice in pojmi, uporabljeni v tem predpisu, imajo naslednji pomen:
1. A(parcela) je gradbena parcela, določena z občinskim prostorskim načrtom, ki se pridobi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma v skladu z določili 10. člena tega odloka,
2. A(tlorisna) je neto tlorisna površina objekta, določena s standardom SIST ISO 9836, ki se pridobi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma v skladu z določili 10. člena tega odloka,
3. Dp je delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
4. Dt je delež neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka,
5. Cp(ij) je obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
6. Ct(ij) je obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
7. Cp(ij1) je indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
8. Ct(ij1) je indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
9. K(dejavnost) je faktor dejavnosti, določen za različne vrste objektov v skladu z določili odloka,
10. l je faktor indeksacije, ki se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira od dneva uveljavitve programa opremljanja oziroma tega odloka,
11. KP(ij) je izračunani komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
12. KP je celotni izračunani komunalni prispevek.
(2) Pri razumevanju pojmov: zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, objekt, nadomestna gradnja, parcela, obstoječa komunalna oprema, izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča, obračunsko območje, območje opremljanja, skupni stroški, obračunski stroški, namembnost objekta in novo priključevanje objekta na komunalno opremo, se uporabljajo določila Zakona o graditvi objektov in Zakona o prostorskem načrtovanju s podzakonskimi akti ter občinski odloki, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo in odvajanje komunalnih voda.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(Obračunsko območje)
(1) Območja, opremljena s posamezno komunalno opremo, so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja:
1. obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na karti 2: Ceste – Pregledna karta obračunskih območij,
2. obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 3: Kanalizacija – Pregledna karta obračunskih območij,
3. obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4: Vodovod – Pregledna karta obračunskih območij,
4. obračunsko območje objektov zbiranja komunalnih odpadkov je prikazano na karti 5: Ravnanje z odpadki – Pregledna karta obračunskih območij,
5. obračunsko območje odprtih javnih površin je prikazano na karti 6: Odprte javne površine – Pregledna karta obračunskih območij.
(2) Območja, opremljena s posamezno komunalno opremo, so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
(3) Obračunska območja celotne komunalne opreme so podrobneje prikazana na kartah, v merilu 1:5.000.
(4) Ne glede na določbe 1. odstavka tega člena se posamezno območje, na katerem stoji ali se načrtuje gradnja objekta iz 2. člena predmetnega odloka, šteje kot opremljeno s posamezno komunalno opremo, če se objekt nanjo priključuje oziroma jo koristi.
(5) Komunalni prispevek se odmeri od dejanske opremljenost objekta s posamezno vrsto komunalne opreme.
5. člen
(Razmerje med merilom gradbene parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom gradbene parcele [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
6. člen
(Namembnost objekta in faktor dejavnosti)
(1) Namembnost objekta se upošteva tako, da se za posamezne vrste objektov uporabi različne vrednosti faktorja dejavnosti. Objekti se razvrščajo glede na dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena.
(2) Pri večnamenskih objektih se faktor dejavnosti določa po dejanskih namenih uporabe in ne po pretežnem namenu uporabe.
(3) Faktorji dejavnosti za posamezne vrste objektov znašajo:
Preglednica 1
+---------------------------------------------------+----------+
|          Vrsta objekta          | Faktor |
|                          |dejavnosti|
+---------------------------------------------------+----------+
|stavbe za promet in stavbe za izvajanje      |  0,70  |
|elektronskih komunikacij – CC-SI: 124 *      |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|stavbe splošnega družbenega pomena – CC-SI: 126  |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|rezervoarji, silosi in skladišča – CC-SI: 12520  |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|druge nestanovanjske stavbe – CC-SI: 127, razen  |     |
|stavbe za spravilo pridelka – zidanice – CC-SI:  |     |
|12713                       |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|gradbeni inženirski objekti – CC-SI: 2       |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|stanovanjske stavbe za posebne namene – CC-SI   |  0,90  |
|11300                       |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|enostanovanjske stavbe – CC-SI: 1110        |  1,00  |
+---------------------------------------------------+----------+
|stavbe za druge storitvene dejavnosti – CC-SI:   |  1,10  |
|12304                       |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|stavbe javne uprave – CC-SI: 12201         |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|industrijske stavbe in skladišča – CC-SI: 125,   |     |
|razen rezervoarji, silosi in skladišča – CC-SI:  |     |
|12520                       |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|dvostanovanjske stavbe – CC-SI: 1121        |  1,10  |
+---------------------------------------------------+----------+
|stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji CC- |  1,20  |
|SI: 11222                     |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|tri in večstanovanjske stavbe – CC-SI:11221    |  1,30  |
+---------------------------------------------------+----------+
|gostinske stavbe CC-SI:121             |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|upravne in pisarniške stavbe CC-SI: 122, razen   |     |
|stavb javne uprave -CC-SI: 12201          |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti |     |
|CC-SI: 123, razen stavbe za druge storitvene    |     |
|dejavnosti CC-SI 12304               |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|stavbe za spravilo pridelka – zidanice – CC-SI:  |     |
|12713                       |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|ostale vrste stavb                 |     |
+---------------------------------------------------+----------+
* Faktor 0,7 se ne uporablja pri izračunu komunalnega prispevka za prostore, namenjene parkiranju (garaže) v drugih objektih.
7. člen
(Skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov obstoječe komunalne opreme.
Preglednica 2
+--------------+-------------------------+-----------+------------+
| Komunalna  |  Obračunsko območje  |  S [€]  |  OS [€]  |
|  oprema  |             |      |      |
+--------------+-------------------------+-----------+------------+
|prometno   |primarno omrežje cest – |112.182.307|105.451.368 |
|omrežje    |območje celotne občine  |      |      |
|       +-------------------------+-----------+------------+
|       |sekundarno omrežje cest |59.002.156 | 59.002.156 |
|       |– naselje Novo mesto   |      |      |
|       +-------------------------+-----------+------------+
|       |sekundarno omrežje cest |56.483.346 | 33.890.008 |
|       |– ostala naselja     |      |      |
+--------------+-------------------------+-----------+------------+
|kanalizacijsko|primarno omrežje     |18.867.312 | 15.301.390 |
|omrežje    |kanalizacije – območje  |      |      |
|       |opremljenosti      |      |      |
|       +-------------------------+-----------+------------+
|       |sekundarno omrežje    |26.625.364 | 21.593.171 |
|       |kanalizacije – območje  |      |      |
|       |opremljenosti      |      |      |
+--------------+-------------------------+-----------+------------+
|vodovodno   |primarno omrežje     | 8.454.508 | 6.856.606 |
|omrežje    |vodovoda – območje    |      |      |
|       |opremljenosti      |      |      |
|       +-------------------------+-----------+------------+
|       |sekundarno omrežje    |32.247.792 | 26.152.959 |
|       |vodovoda – območje    |      |      |
|       |opremljenosti      |      |      |
+--------------+-------------------------+-----------+------------+
|objekti    |ravnanje z odpadki –   | 5.340.000 | 4.859.400 |
|ravnanja z  |območje celotne občine  |      |      |
|odpadki    |             |      |      |
+--------------+-------------------------+-----------+------------+
|odprte javne |odprte javne površine – | 1.521.976 | 1.293.680 |
|površine   |območje naselja Novo   |      |      |
|       |mesto          |      |      |
+--------------+-------------------------+-----------+------------+
8. člen
(Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele [Cp(ij)] in neto tlorisne površine objekta [Ct(ij)] s posamezno komunalno opremo)
Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele in m2 neto tlorisne površine objekta se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 4. člena tega odloka.
Preglednica 3
+--------------+------------------------+----------+-----------+
| Komunalna  |  Obračunsko območje  | Cp(ij) |  Ct(ij) |
|  oprema  |            | [€/m2] |  [€/m2] |
+--------------+------------------------+----------+-----------+
|prometno   |C1 – omrežje cest –   |  7,43  |  15,26  |
|omrežje    |delno opremljeno območje|     |      |
|       +------------------------+----------+-----------+
|       |C2 – omrežje cest –   |  18,50 |  34,32  |
|       |opremljeno območje   |     |      |
|       |naselja Novo mesto   |     |      |
|       +------------------------+----------+-----------+
|       |C3 – omrežje cest –   |  13,40 |  30,23  |
|       |opremljeno območje   |     |      |
|       |ostala naselja     |     |      |
+--------------+------------------------+----------+-----------+
|kanalizacijsko|K1 – omrežje      |  1,75  |  3,21  |
|omrežje    |kanalizacije – delno  |     |      |
|       |opremljeno območje   |     |      |
|       +------------------------+----------+-----------+
|       |K2 – omrežje      |  4,85  |  8,80  |
|       |kanalizacije –     |     |      |
|       |opremljeno območje   |     |      |
+--------------+------------------------+----------+-----------+
|vodovodno   |V1 – omrežje vodovoda – |  0,54  |  1,08  |
|omrežje    |delno opremljeno območje|     |      |
|       +------------------------+----------+-----------+
|       |V2 – omrežje vodovoda – |  3,10  |  6,20  |
|       |opremljeno območje   |     |      |
+--------------+------------------------+----------+-----------+
|objekti    |KOM – ravnanje z odpadki|  0,34  |  0,70  |
|ravnanja z  |– območje celotne občine|     |      |
|odpadki    |            |     |      |
+--------------+------------------------+----------+-----------+
|odprte javne |JP – odprte javne    |  0,17  |  0,30  |
|površine   |površine – območje   |     |      |
|       |naselja Novo mesto   |     |      |
+--------------+------------------------+----------+-----------+
9. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cp(ij)] in obračunski stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ct(ij)] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen (I) za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod oznako »Gradbena dela – ostala nizka gradnja« na naslednji način:
Cp(ij1) = Cp(ij) • I
Ct(ij1) =Ct(ij) • I
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(Izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) • Cp(ij1) • Dp) + (K(dejavnost) • A(tlorisna) • Ct(ij1) • Dt)
(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = Vsota KPij
(3) Če podatka o površini gradbene parcele obstoječega objekta ni mogoče pridobiti, se le-ta upošteva kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
(4) Če podatka o neto tlorisni površini obstoječega objekta iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ni mogoče pridobiti, se podatek o neto tlorisni površini objekta povzame iz uradnih geodetskih evidenc, kar velja tudi v primeru, ko je neto tlorisna površina iz uradnih evidenc večja od neto tlorisne površine po predloženi projektni dokumentaciji.
(5) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine gradbene parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
(6) Ne glede na izračun komunalnega prispevka za vodovodno in kanalizacijsko omrežje po tem odloku, minimalna višina komunalnega prispevka za priključitev obstoječih objektov na vodovodno omrežje znaša 1.200 evrov, na kanalizacijsko omrežje pa 1.500 evrov.
11. člen
(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe obstoječe gradbene parcele, neto tlorisne površine objekta oziroma spremembe namembnosti objekta, se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna. V primeru negativne razlike se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
(2) V primeru gradnje novega objekta na mestu obstoječega objekta se komunalni prispevek izračuna kot razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. V tem primeru mora biti iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma načrta odstranjevalnih del razvidno, kolikšna je bila neto tlorisna površina obstoječega objekta in na katero komunalno opremo je bil objekt priključen.
(3) V primeru gradnje objekta na obstoječi parceli objekta, se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva del parcele, za katerega še ni bil plačan komunalni prispevek.
(4) Komunalni prispevek se bo na območju, katero se bo komunalno opremljalo po uveljavitvi predmetnega odloka, odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa komunalnega opremljanja oziroma po pogodbi o opremljanju, ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške. Stroški za obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se bodo obračunali na podlagi 10. člena tega odloka ob upoštevanju določil 4. člena odloka. To pomeni:
Cp(ij skupni) = Cp(ij obstoječi) + Cp(ij investicija)
Ct(ij skupni) = Ct(ij obstoječi) + Ct(ij investicija)
kjer je:
Cp(ij skupni)    Cp(ij), ki se odmeri na posameznem
              območju investicije,
Ct(ij skupni)    Ct(ij), ki se odmeri na posameznem
              območju investicije,
Cp(ij obstoječi)  Cp(ij), ki je predmet obstoječih
              obračunskih stroškov,
Ct(ij obstoječi)  Ct(ij), ki je predmet obstoječih
              obračunskih stroškov,
Cp(ij investicija) Cp(ij), ki je predmet investicije,
Ct(ij investicija) Ct(ij), ki je predmet investicije.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja namembnost objekta oziroma zavezanec, ki uporablja komunalno opremo, katera se izboljša.
13. člen
(Odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani Upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
14. člen
(Pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
15. člen
(Stroški priključevanja)
Stroški gradnje komunalnih vodov za individualno priključitev objekta, ki ne predstavljajo javnega komunalnega omrežja in stroški fizične priključitve objekta na obstoječo komunalno opremo, niso predmet odmere komunalnega prispevka in niso vključeni v odmerjeni znesek komunalnega prispevka.
V. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
(Oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo stavb za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI: 1263) in stavb za zdravstvo (CC-SI:12654).
(3) V primeru odmere komunalnega prispevka za priključitev obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje lahko občina na vlogo lastnika nepremičnine, ki dokaže, da je upravičen do prejemanja denarne socialne pomoči, na podlagi Zakona o socialnem varstvu zadrži plačilo komunalnega prispevka, kar se uredi s pogodbo, ki jo skleneta občina in lastnik.
(4) Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo, vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero komunalnega prispevka. Plačilo je možno v največ desetih zaporednih mesečnih obrokih. Minimalni mesečni obrok znaša 30 EUR.
17. člen
(Priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo)
(1) Zavezanci, ki se jim odmerja komunalni prispevek po uradni dolžnosti in priključujejo objekte na javno vodovodno ali kanalizacijo omrežje, lahko za znižanje odmerjenega komunalnega prispevka uveljavljajo krajevni samoprispevek, ki so ga plačevali od leta 1999. Znižanje plačila komunalnega prispevka je možno pod pogoji:
1. da investitor dokaže, da je krajevni samoprispevek plačeval v območju, kjer se nahaja objekt, za katerega se komunalni prispevek odmerja,
2. da investitor dokaže, da je krajevni samoprispevek plačeval za komunalno opremo, za katero se odmerja komunalni prispevek,
3. da je iz uradnih evidenc občine in krajevne skupnosti razvidno, kolikšen delež samoprispevka se je plačeval za posamezno komunalno opremo,
4. da investitor priloži k vlogi za odmero komunalnega prispevka potrdila o plačanem krajevnem samoprispevku s strani delodajalca ali iz dohodninske odločbe.
(2) Znižanje skupnega zneska komunalnega prispevka lahko uveljavljajo vsi, ki so plačevali samoprispevek in ki imajo na objektu, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, prijavljeno stalno prebivališče.
(3) Samoprispevek se v primeru plačila v SIT preračuna v evre na podlagi tečaja evra, ki ga vodi Banka Slovenije. Skupno plačan samoprispevek v EUR se upošteva v nominalni vrednosti.
18. člen
(Posebne določbe glede oprostitev)
(1) V primeru, ko je investitorju izdana odločba o odmeri komunalnega prispevka za priključitev obstoječega objekta na vodovodno ali kanalizacijsko omrežje, objekt pa nima pridobljenega gradbenega dovoljenja, se plačani komunalni prispevek upošteva pri odmeri komunalnega prispevka ob pridobivanju gradbenega dovoljenja za objekt v višini, kot izhaja iz odločbe, brez revalorizacije. Če je odmerjeni komunalni prispevek za vodovod ali kanalizacijo nižji od s prvotno odločbo odmerjenega, se razlika ne vrača.
(2) Investitor, ki pridobiva gradbeno dovoljenje za novogradnjo na nezazidani parceli in dokaže, da je vlagal v javno komunalno opremo, ki bo služila isti parceli, lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja vlaganja v izgradnjo javne komunalne opreme, če pri vlogi dokaže, da je v obdobju od leta 2000 dalje finančno sodeloval pri izgradnji javne komunalne opreme. S tem namenom mora vlogi priložiti dokazila o plačilu (blagajniški prejemki, položnice, bančna potrdila), ki se morajo glasiti na investitorja in se upoštevajo v nominalni vrednosti s preračunom plačanih tolarskih zneskov v evre na podlagi tečaja, ki ga vodi Banka Slovenije, največ do višine odmerjenega komunalnega prispevka za posamezno komunalno opremo. K vlogi mora priložiti tudi izjavo pristojnega upravljavca komunalne opreme, iz katere izhaja, da bo zgrajena komunalna oprema služila predmetni parceli.
(3) V primeru, ko investitor pridobiva gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt, lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja vlaganja v izgradnjo javne komunalne opreme, če pri vlogi dokaže, da je v obdobju od leta 2000 dalje finančno sodeloval pri izgradnji javne komunalne opreme, ki služi predmetnemu objektu. Priložena dokazila o plačilu (blagajniški prejemki, položnice, bančna potrdila) se morajo glasiti na investitorja ali zakonca oziroma na takratnega lastnika objekta in se upoštevajo v nominalni vrednosti s preračunom plačanih tolarskih zneskov v evre na podlagi tečaja, ki ga vodi Banka Slovenije, največ do višine odmerjenega komunalnega prispevka za posamezno komunalno opremo.
(4) V primeru, ko je investitor sklenil z občino prodajno ali drugo pogodbo, iz katere izhaja, da je plačal tudi sorazmerni del stroškov komunalne opreme, se v primeru novogradenj na še nepozidani parceli šteje kot že plačana akontacija komunalnega prispevka in se odšteje od odmerjenega komunalnega prispevka v nominalni vrednosti oziroma se revalorizira glede na določila pogodbe. V primeru povečanja neto tlorisne površine objekta, spremembe namembnosti objekta ali novogradnje na že pozidani parceli se po pogodbi plačan del stroškov komunalne opreme ne upošteva pri odmeri komunalnega prispevka.
(5) Če je bila investitorju izdana odločba o odmeri komunalnega prispevka in plačan komunalni prispevek, vendar investitor ni pridobil gradbenega dovoljenja ali je to prenehalo veljati, se plačani komunalni prispevek vrne oziroma upošteva pri ponovni odmeri komunalnega prispevka za isto zemljišče v vrednosti, kot izhaja iz odločbe, brez revalorizacije in obresti.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(Veljavnost dosedanjih aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08, 11/09) in Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju OLN za stanovanjsko naselje Jedinščica (Uradni list RS, št. 59/06).
(2) Mestna občina Novo mesto mora v devetih mesecih od uveljavitve tega odloka uskladiti vse odloke o programih opremljanja zemljišč za gradnjo z določbami tega odloka. Do sprejetja sprememb in dopolnitev obstoječih odlokov se za izračun komunalnega prispevka uporabljajo določbe obstoječih odlokov.
(3) Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in zaključijo ob upoštevanju do sedaj veljavnega odloka.
20. člen
(Začetek veljavnosti in uporabe)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2010
Novo mesto, dne 15. julija 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.