Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010

Kazalo

3394. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 9372.

Na podlagi drugega odstavka 73. člena in tretjega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS in 34/10 – ZPlaSS-A) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 110/02, 42/03, 134/03, 70/04, 141/04, 106/05, 120/05, 72/06, 136/06, 117/07, 77/08, 32/09 in 58/09 – ZPlaSS) se v petem odstavku 2.a člena črta besedilo »Banke Slovenije«.
2. člen
Za drugim odstavkom 4. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Nadzornik lahko v gotovini plačano dajatev položi na svoj gotovinski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev. Sredstva z gotovinskega računa se praznijo na podračun proračunskega uporabnika, ki jih ustrezno razporedi na podračune dajatev.«.
Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo četrti do osmi odstavek.
Dosedanji osmi odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Tipi sklicevanja na številko odobritve in obremenitve (v nadaljevanju: tip SŠO) so opisani v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
3. člen
Šesti in sedmi odstavek 5. člena se črtata.
Dosedanji osmi do trinajsti odstavek postanejo šesti do enajsti odstavek.
Dosedanji štirinajsti odstavek, ki postane dvanajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(12) V Prilogi 2 so določeni podatki, ki morajo biti vpisani na plačilne naloge in plačilna navodila za vračila in za zagotovitev sredstev za vračila dajatev.«.
4. člen
Četrti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Izpisek o prometu in stanju na podračunu, na katerega se plačuje ali se z njega vrača dajatev, za katero je določen eden ali več nadzornikov, pošlje UJP nadzorniku oziroma nadzornikom pripadajoči delni izpis o prometu na tem podračunu.«.
5. člen
V prvem odstavku 6.a člena se za opisom dvomestne oznake posla VP=11 doda nov opis dvomestne oznake posla VP=12, ki se glasi:
»VP=12 je nakazilo skupnega zneska, v gotovini pobrane dajatve s podračuna proračunskega uporabnika na podračun JFP. Nadzornik lahko v gotovini plačano dajatev s pologom dnevnega izkupička blagajne položi na gotovinski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, ki se prazni na podračun proračunskega uporabnika. Sredstva s podračuna proračunskega uporabnika nakaže na podračun JFP.«.
V tretjem odstavku se v tabeli za vrstico 11 doda nova vrstica 12, ki se glasi:
+---+-----------+---+---+------+---------+---+---+-----+---------+
|12 |gotovinska |51 |PU |24... |12bbbLLL |51 |PU |14...|12bbbLLL |
|  |plačila  |  |  |   |     |  |  |   |     |
+---+-----------+---+---+------+---------+---+---+-----+---------+
6. člen
V tretjem odstavku 7. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi »Če ugotovijo, da so nastale razlike v podatkih o plačanih in vrnjenih dajatvah morajo ugotovljene razlike odpraviti po postopkih, ki so določeni v tem pravilniku za plačila in razporeditve plačanih dajatev ter za vračila napačno vplačanih dajatev.«.
7. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »sklad in Slovenski odškodninski družbi, d.d.« nadomesti z besedilom »sklad, Slovenski odškodninski družbi, d.d. in Agenciji za trg vrednostnih papirjev«.
8. člen
Priloga 1 se črta.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-401/2010
Ljubljana, dne 26. julija 2010
EVA 2010-1611-0121
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance