Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010

Kazalo

3393. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 9372.

Na podlagi 61. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN), drugega odstavka 91. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh-2D, 110/09, 1/10 – popr. in 43/10) in drugega odstavka 73. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS in 34/10 – ZPlaSS-A) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 138/06, 117/07, 120/07, 11/08, 41/08, 76/08, 124/08, 32/09, 58/09 – ZPlaSS, 112/09 in 25/10) se v 2. členu v 1. točki besedilo »zakona, ki ureja plačilni promet« nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. Shematični prikaz podračuna v osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A predstavlja podračune, ki so odprti pri vseh občinah. Shema omogoča prikazovanje seznama podračunov v skrajšani obliki in je ali 01EZR-OBČNNNNNkk, 01EZR-844NNNNNkk ali 01EZR-844OBČNNkk. Njeni sestavni deli so:
01EZR    številka enotnega zakladniškega računa
OBČ     statistična oznaka občine povečana za 400, za občine,
       vključene v enotni zakladniški račun države, statistična
       oznaka občine povečana za 300
844     3-mestno število, ki označuje zbirni prehodni podračun in
       je enako pri vseh podračunih JFP občin
NNNNN    5-mestno število, ki je enako pri vseh podračunih JFP občin iste sheme
NN      2-mestno število, ki je enako pri vseh podračunih JFP občin iste sheme
       in je oznaka zadnjih dveh števil partije
kk      kontrolna številka, izračunana po modulu 97-10, ki je opredeljen v predpisu,
       ki ureja predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu
       in stanju v računalniški obliki.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Seznam podračunov JFP skupine A je razdeljen na osnovni seznam podračunov JFP skupine A in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A, objavljen je na spletni strani Ministrstva za finance.«.
V tretjem odstavku se v 4. točki besedi »davčni organ« nadomestita z besedo »nadzornik«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Referenca modela 11 ima naslednjo strukturo: 11 nnnnN-ppppppP-šššššššš
nnnnN   4-mestna šifra nadzornika in kontrolna številka, določena
      v tem pravilniku pri podračunu JFP
ppppppP  6-mestna številka podkonta in kontrolna številka, določena
      v tem pravilniku pri podračunu JFP
šššššššš  1 do 8-mestna številka, kadar jo dodatno določi nadzornik.«.
V 3. točki se v opisu dela strukture jjjjJ beseda »kontrolka« nadomesti z besedama »kontrolna številka«, v opisu dela strukture ššššššš pa se besedilo »7-mestna« nadomesti z besedilom »1 do 7-mestna«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-402/2010
Ljubljana, dne 26. julija 2010
EVA 2010-1611-0120
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance