Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2010 z dne 26. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2010 z dne 26. 7. 2010

Kazalo

3353. Pravilnik o podrobnejših pogojih za pridobitev dovoljenja za gojitev rib za poribljavanje, stran 9249.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena in za izvrševanje 39. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o podrobnejših pogojih za pridobitev dovoljenja za gojitev rib za poribljavanje
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za pridobitev dovoljenja za gojitev rib v ribogojnicah za poribljavanje v ribiške okoliše (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje).
(2) Ta pravilnik določa tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati ribogojnica za gojitev rib za poribljavanje.
2. člen
(podrobnejši pogoji za pridobitev dovoljenja)
Pravna ali fizična oseba mora za pridobitev dovoljenja izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registrirana za izvajanje dejavnosti ribogojstva,
– da razpolaga z ribogojnico, za katero ima pridobljeno vodno pravico, in ribogojnica ustreza pogojem iz 3. člena tega pravilnika,
– da je ribogojnica vpisana v Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov,
– da je proizvodnja akvakulture odobrena s strani Območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije,
– da ima fizična oseba, ki želi pridobiti dovoljenje, opravljen strokovni izpit za ribogojca oziroma da ima fizična ali pravna oseba, ki želi pridobiti dovoljenje, zaposleno ali s pogodbo določeno vsaj eno osebo, ki ima opravljen strokovni izpit za ribogojca,
– goji ribe na način, določen v 4. členu tega pravilnika, in
– goji ribe za poribljavanje s poreklom, določenim v 5. členu tega pravilnika.
3. člen
(ribogojnica za gojitev rib za poribljavanje)
Gojitev rib, namenjena za poribljavanje v ribiške okoliše, mora potekati v ribogojnici:
– iz katere se lahko izvaja poribljavanje v skladu s predpisi s področja veterinarstva, ki urejajo zahteve za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture, preprečevanju in nadzoru bolezni rib,
– ki je s tehničnimi sredstvi ločena od naravnega okolja in onemogoča tako pobeg gojenih rib kot vstopanje rib iz naravnega okolja,
– v kateri se lahko zagotovijo pogoji, ki so v skladu s potrebami posameznih vrst in razvojnih stopenj rib,
– kjer kakovost vode ustreza standardom za kakovost površinskih voda za vzrejo salmonidnih ali ciprinidnih vrst,
– kjer temperatura vode, izmenjava vode, koncentracija plinov in drugi fizikalni in kemijski parametri vode ustrezajo razvojnim stopnjam oziroma kategorijam posameznih vrst rib,
– kjer se lahko zagotovi gojitev v skladu z načeli dobre higienske prakse,
– v kateri je pri intenzivnem načinu gojenja možno ločeno gojiti ribe po vrstah, kategorijah in namenu,
– v kateri so bazeni in ribogojska oprema takšni, da ne poškodujejo rib,
– ki se lahko izprazni in izsuši.
4. člen
(način gojitve rib za poribljavanje)
(1) Gojitev rib za poribljavanje mora potekati na način, ki zagotavlja dobro počutje in kondicijsko stanje rib.
(2) Če se v ribogojnici goji ribe tudi za druge namene, se morajo ribe za poribljavanje gojiti ločeno.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v ribnikih goji ribe, namenjene za poribljavanje, skupaj z ribami, ki se jih goji za druge namene, vendar le v primeru, ko se jih lahko pri odlovu loči od drugih rib.
(4) Gojitev rib za poribljavanje mora biti v skladu z dobro ribogojsko prakso, prilagojeno posameznim vrstam rib.
5. člen
(poreklo rib)
(1) Ribe, ki se gojijo za poribljavanje, morajo imeti znano poreklo, ki ustreza namenu in mestu poribljavanja.
(2) Ribe, ki se gojijo za poribljavanje, morajo ustrezati značilnostim vrste, podvrste, fenotipskim ali genetskim različicam, če so za posamezne vrste rib določene, ob tem pa morajo biti brez genetskih napak ter drugih deformacij in poškodb.
(3) Zarodni material za gojitev rib se lahko pridobi od:
– plemenk prostoživečih vrst rib, ki ustrezajo vrsti, podvrsti, fenotipskim ali genetskim standardom v kolikor obstajajo za posamezno vrsto ribe,
– plemenk rib, vzgojenih v ribogojnici, ki ustrezajo, vrsti, podvrsti, fenotipskim ali genetskim standardom v kolikor obstajajo za posamezno vrsto ribe.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 007-37/2008
Ljubljana, dne 25. maja 2010
EVA 2010-2311-0127
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
 Soglašam ! 
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost