Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010

Kazalo

3128. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006, stran 8529.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S to uredbo se določajo organi, pristojni za izvajanje Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 790/2009 z dne 10. avgusta 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L št. 235 z dne 5. 9. 2009, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1272/2008/ES), nadzor nad izvajanjem te uredbe in Uredbe 1272/2008/ES ter prekrški in sankcije za kršitve določb Uredbe 1272/2008/ES.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kakor izrazi, uporabljeni v Uredbi 1272/2008/ES.
PRISTOJNI ORGAN IN NJEGOVE PRISTOJNOSTI
3. člen
Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 1272/2008/ES in te uredbe, je Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad).
4. člen
Urad za namen izvajanja Uredbe 1272/2008/ES opravlja zlasti naslednje naloge:
1. sodeluje z Evropsko agencijo za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) pri nalogah, določenih z Uredbo 1272/2008/ES, in jo obvešča v skladu z zahtevami Uredbe 1272/2008/ES;
2. Agenciji predloži predlog za usklajeno razvrstitev in označitev snovi ali predlog za njihov pregled (prvi odstavek 43. člena Uredbe 1272/2008/ES);
3. sodeluje pri izvajanju nalog iz Uredbe 1272/2008/ES in organom drugih držav članic nudi vso pomoč, ki jo v zvezi s tem potrebujejo (drugi odstavek 43. člena Uredbe 1272/2008/ES);
4. izvaja nacionalno službo za pomoč uporabnikom (44. člen Uredbe 1272/2008/ES);
5. Agenciji predloži poročilo o rezultatih uradnega nadzora in drugih sprejetih izvršilnih ukrepih (drugi odstavek 46. člena Uredbe 1272/2008/ES);
6. od dobavitelja zahteva, da mu zagotovi katerokoli informacijo iz prvega odstavka 49. člena Uredbe 1272/2008/ES, ali lahko te informacije zahteva od Agencije, če gre za informacije na podlagi registracije v skladu z Uredbo 1907/2006/ES ali prijavo v skladu s 40. členom Uredbe 1272/2008/ES (tretji odstavek 49. člena Uredbe 1272/2008/ES);
7. lahko sprejme ustrezne začasne ukrepe in o tem takoj obvesti Komisijo, Agencijo in druge države članice, če upravičeno meni, da snov ali zmes zaradi razvrstitve, označitve ali pakiranja resno ogroža zdravje ljudi ali okolje, čeprav izpolnjuje zahteve iz Uredbe 1272/2008/ES (prvi odstavek 52. člena Uredbe 1272/2008/ES);
8. prekliče začasni ukrep v zvezi z razvrstitvijo ali označitvijo snovi, če ga Komisija ne odobri, ali v treh mesecih po odločitvi Komisije v skladu s postopkom iz 37. člena Uredbe 1272/2008/ES Agenciji predloži predlog za usklajeno razvrščanje in označevanje (drugi in tretji odstavek 52. člena Uredbe 1272/2008/ES).
NADZOR
5. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Uredbe 1272/2008/ES in te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za kemikalije.
6. člen
Poleg pooblastil po splošnih predpisih o inšpekcijskem nadzoru inšpektor, pristojen za kemikalije, po tej uredbi lahko prepove ali ustavi promet s snovjo ali zmesjo, če:
– pravna ali fizična oseba daje v promet nevarno snov ali zmes, ne da bi bila ta pravilno razvrščena v skladu z Uredbo 1272/2008/ES, hkrati pa obstaja utemeljen sum za resno ogrožanje zdravja in okolja,
– pravna ali fizična oseba daje nevarno snov ali zmes v promet, ne da bi bila ta označena v skladu Uredbo 1272/2008/ES, hkrati pa obstaja utemeljen sum za resno ogrožanje zdravja in okolja,
– pravna ali fizična oseba daje nevarno snov ali zmes v promet v embalaži, ki ni v skladu z Uredbo 1272/2008/ES.
IZVEDBA OZNAČEVANJA
7. člen
(1) Etiketa na nevarnih snoveh ali zmeseh, ki se dajejo v promet v Republiki Sloveniji, mora biti v slovenskem jeziku.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je etiketa na nevarnih snoveh ali zmeseh za industrijsko in laboratorijsko uporabo lahko izjemoma v tujem jeziku, če so vsi, ki z njimi ravnajo, na drug primeren način seznanjeni z nevarnimi lastnostmi nevarnih snovi ali zmesi.
KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
(1) Z globo od 2.000 do 60.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik:
1. če snovi ali zmesi, ki ustreza merilom za fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za okolje, določene v delih od 2 do 5 Priloge I Uredbe 1272/2008/ES, in je nevarna, ne razvrsti v skladu z ustreznim razredom nevarnosti iz navedene priloge, ali če snovi ali zmesi ne razvrsti v skladu s takšnim razločevanjem, kadar v Prilogi I Uredbe 1272/2008/ES pri razredih nevarnosti obstaja razločevanje po načinu izpostavljenosti ali vrsti učinka (3. člen Uredbe 1272/2008/ES);
2. če snovi ali zmesi, preden jih da v promet, razvrsti v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 1272/2008/ES;
3. če pri razvrščanju in označevanju snovi ne upošteva usklajenega razvrščanja in označevanja v delu 3 Priloge VI Uredbe 1272/2008/ES (tretji odstavek 4. člena Uredbe 1272/2008/ES);
4. če ne sprejme vseh ustreznih ukrepov, ki jih ima na voljo, da se seznani z novimi znanstvenimi in tehničnimi informacijami, ki bi lahko vplivale na razvrščanje snovi ali zmesi, ki jo bo dal v promet (prvi odstavek 15. člena Uredbe 1272/2008/ES);
5. če uporablja alternativno ime, kljub temu da Agencija prošnje za uporabo alternativnega imena ni odobrila ali pa jo je preklicala ali prošnje sploh ni predložil Agenciji (prvi, tretji, četrti, šesti in osmi odstavek 24. člena Uredbe 1272/2008/ES);
6. če ne uporabi usklajenega razvrščanja in označevanja za snovi, ki glede meril iz Priloge I Uredbe 1272/2008/ES ustrezajo točkam, navedenim v prvem odstavku 36. člena Uredbe 1272/2008/ES.
(2) Z globo od 800 do 32.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(1) Z globo od 1.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik:
1. če ne identificira pomembnih informacij, ki so na voljo za presojo o tem, ali neka snov ali zmes pomeni fizikalno nevarnost ali nevarnost za zdravje ali okolje, kakor je določeno v Prilogi I Uredbe 1272/2008/ES (prvi odstavek 5. člena in prvi odstavek 6. člena Uredbe 1272/2008/ES);
2. če ne preveri informacij, ki se nanašajo na snov ali zmes in se ne prepriča, ali so ustrezne, zanesljive in znanstveno preverjene, da se lahko uporabijo za evalvacijo v skladu s Poglavjem 2 Naslova II Uredbe 1272/2008/ES (drugi odstavek 5. člena in drugi odstavek 6. člena Uredbe 1272/2008/ES);
3. če za evalvacijo zmesi, v skladu s Poglavjem 2 Naslova II Uredbe 1272/2008/ES glede razredov nevarnosti »mutagenost za zarodne celice«, »rakotvornost« in »strupenost za razmnoževanje« ali glede lastnosti »biorazgradljivost« in »kopičenje v organizmih« ne uporabi ustreznih dostopnih informacij iz prvega odstavka 6. člena Uredbe 1272/2008/ES (prvi pododstavek tretjega in četrti odstavek 6. člena Uredbe 1272/2008/ES);
4. če ne upošteva dostopnih testnih podatkov o zmeseh, ki kažejo na učinke mutagenosti za zarodne celice, rakotvornosti in strupenosti za razmnoževanje, ki se ne ugotovijo na podlagi informacij o posameznih snoveh (drugi pododstavek tretjega odstavka 6. člena Uredbe 1272/2008/ES);
5. če ne uporabi drugih dostopnih informacij o posameznih snoveh in podobnih preskušenih zmeseh, ki se lahko prav tako štejejo za pomembne pri ugotavljanju, ali je zmes nevarna, potem ko se prepriča, da so te informacije ustrezne in zanesljive, da se lahko uporabijo za evalvacijo v skladu s četrtim odstavkom 9. člena Uredbe 1272/2008/ES, kadar ni na voljo nobenih testnih podatkov iz prvega odstavka 6. člena Uredbe 1272/2008/ES o zmesi ali so ti neustrezni (peti odstavek 6. člena Uredbe 1272/2008/ES);
6. če pri ugotavljanju nevarnih lastnosti izvede nove poskuse, čeprav še ni izčrpal drugih sredstev za pridobivanje informacij, vključno z uporabo pravil iz prvega oddelka Priloge XI Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 276/2010 z dne 31. marca 2010 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (diklorometana, olj za svetilke in tekočin za prižiganje žara ter organokositrnih spojin) (UL L št. 86 z dne 1. 4. 2010, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1907/2006/ES) (prvi odstavek 8. člena Uredbe 1272/2008/ES);
7. če pri ugotavljanju fizikalnih nevarnosti snovi ali zmesi ne izvede poskusov v skladu z drugim, tretjim in petim odstavkom 8. člena Uredbe 1272/2008/ES;
8. če s snovmi ali zmesmi izvaja poskuse drugače kakor v obliki ali agregatnem(-ih) stanju(-ih), v katerem(- ih) se snov ali zmes da v promet in se lahko upravičeno pričakuje, da se bo v tej obliki ali agregatnem stanju uporabljala (šesti odstavek 8. člena Uredbe 1272/2008/ES);
9. če ne ovrednoti informacij, pridobljenih v skladu s Poglavjem 1 Naslova II Uredbe 1272/2008/ES in ne uporabi meril za razvrščanje v posamezni razred nevarnosti ali razločevanje iz delov 2, 3, 4 in 5 Priloge I Uredbe 1272/2008/ES (prvi odstavek 9. člena Uredbe 1272/2008/ES);
10. če pri vrednotenju dostopnih testnih podatkov za snov ali zmes, ki niso bili pridobljeni po testnih metodah iz tretjega odstavka 8. člena Uredbe 1272/2008/ES, uporabljenih testnih metod ne primerja z metodami iz navedenega člena (drugi odstavek 9. člena Uredbe 1272/2008/ES);
11. če ne opravi vrednotenja na podlagi določanja zanesljivosti informacij s presojo strokovnjakov v skladu z oddelkom 1.1.1 Priloge I Uredbe 1272/2008/ES in oddelkom 1.2 Priloge XI Uredbe 1907/2006/ES, kadar meril ni mogoče uporabiti neposredno za dostopne pridobljene informacije (tretji odstavek 9. člena Uredbe 1272/2008/ES);
12. če pri vrednotenju ne uporabi premostitvenih načel iz oddelka 1.1.3 in posameznih oddelkov v delih 3 in 4 Priloge I Uredbe 1272/2008/ES, kadar so na voljo samo informacije iz petega odstavka 6. člena Uredbe 1272/2008/ES (prvi pododstavek četrtega odstavka 9. člena Uredbe 1272/2008/ES);
13. če ne vrednoti informacij z uporabo druge metode ali metod, opisanih v posameznih oddelkih delov 3 in 4 Priloge I Uredbe 1272/2008/ES, kadar te informacije ne dovoljujejo uporabe premostitvenih načel niti načel presoje strokovnjakov ali določanja zanesljivosti informacij, opisanih v delu 1 Priloge I Uredbe 1272/2008/ES (drugi pododstavek četrtega odstavka 9. člena Uredbe 1272/2008/ES);
14. če pri vrednotenju razpoložljivih informacij za namene razvrščanja ne upošteva oblike ali agregatnih stanj, v katerih se snov ali zmes da v promet in se lahko upravičeno pričakuje, da se bo v tej obliki ali agregatnih stanjih uporabljala (peti odstavek 9. člena Uredbe 1272/2008/ES);
15. če ne določi posebnih mejnih koncentracij, ko ustrezne in zanesljive znanstvene informacije kažejo, da je snov očitno nevarna že v koncentraciji, nižji od koncentracij, določenih za posamezni razred nevarnosti v delu 2 Priloge I Uredbe 1272/2008/ES, ali nižja od splošnih mejnih koncentracij, določenih za posamezen razred nevarnosti v delih 3, 4 in 5 Priloge I Uredbe 1272/2008/ES (drugi pododstavek prvega odstavka 10. člena Uredbe 1272/2008/ES);
16. če ne določi posebnih mejnih koncentracij, ki so višje od koncentracij, določenih za ustrezni razred nevarnosti v delu 2 Priloge I Uredbe 1272/2008/ES, ali višje od splošnih mejnih koncentracij, določenih za ustrezni razred nevarnosti v delih 3, 4 in 5 navedene priloge, kadar ima v posebnih primerih ustrezne zanesljive in prepričljive znanstvene informacije o tem, da nevarnost snovi, razvrščene kot nevarne, ni očitna (tretji pododstavek prvega odstavka 10. člena Uredbe 1272/2008/ES);
17. če ne določi M-faktorja za snovi, razvrščene kot akutno nevarne za vodno okolje iz kategorije 1 ali kronično nevarne za vodno okolje iz kategorije 1 ob upoštevanju tretjega odstavka 10. člena Uredbe 1272/2008/ES (drugi odstavek 10. člena Uredbe 1272/2008/ES);
18. če pri razvrščanju z metodo seštevanja ne določi in ne uporabi M-faktorja, kadar zmes, ki vsebuje snov iz dela 3 Priloge VI Uredbe1272/2008/ES, nima določenega M-faktorja in je razvrščena kot akutno nevarna za vodno okolje iz kategorije 1 ali kronično nevarna za vodno okolje iz kategorije 1 (drugi pododstavek četrtega odstavka 10. člena Uredbe 1272/2008/ES);
19. če pri določanju posebnih mejnih koncentracij ali M-faktorjev ne upošteva posebnih mejnih koncentracij ali M-faktorjev za posamezno snov, ki so bili vključeni v popis razvrščanja in označevanja (peti odstavek 10. člena Uredbe 1272/2008/ES);
20. če pri razvrščanju ne upošteva, da snov vsebuje drugo snov ali zmes, ki je sama razvrščena kot nevarna, bodisi v obliki ugotovljene nečistoče, dodatka ali posamezne sestavine, in je njena koncentracija enaka ali višja od veljavne mejne vrednosti v skladu z oddelkom 1.1.2.2 Priloge I Uredbe 1272/2008/ES (prvi in drugi odstavek 11. člena Uredbe 1272/2008/ES);
21. če pri razvrščanju ne upošteva podatkov o ugotovljenih lastnostih ali učinkih, ki so bili pridobljeni z vrednotenjem, opravljenim v skladu z 9. členom Uredbe 1272/2008/ES (12. člen Uredbe 1272/2008/ES);
22. če pri razvrstitvi snovi in zmesi sprejme odločitve, ki niso v skladu z rezultati vrednotenja, ki je bilo opravljeno v skladu z 9. in 12. členom Uredbe 1272/2008/ES (13. člen Uredbe 1272/2008/ES);
23. če spremeni razvrstitev zmesi, ko vrednotenje informacij kaže na enega od primerov, navedenih v prvem odstavku 14. člena Uredbe 1272/2008/ES;
24. če razvrsti zmesi glede na eksplozivne, oksidativne ali vnetljive lastnosti v skladu z delom 2 Priloge I Uredbe 1272/2008/ES, ko je izpolnjen eden od pogojev iz drugega odstavka 14. člena Uredbe 1272/2008/ES (drugi odstavek 14. člena Uredbe 1272/2008/ES);
25. če v primerih iz drugega odstavka 15. člena Uredbe 1272/2008/ES ne izvede potrebnega novega vrednotenja, kadar spremeni zmes;
26. če ne prilagodi razvrstitve snovi ali zmesi rezultatom novega vrednotenja (četrti odstavek 15. člena Uredbe 1272/2008/ES).
(2) Z globo od 500 do 10.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 200 do 1.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
(1) Z globo od 2.000 do 60.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je proizvajalec ali uvoznik:
1. če ne razvrsti snovi, ki niso dane v promet, v skladu z Naslovom II Uredbe 1272/2008/ES (drugi odstavek 4. člena Uredbe 1272/2008/ES);
2. če Agenciji ne predloži razlogov za drugačno razvrstitev snovi, kakor je opredeljena v razvrstitvi, vključeni v popis razvrščanja in označevanja (prvi odstavek 16. člena Uredbe 1272/2008/ES);
3. če snovi, ki se dajejo v promet, ne prijavi Agenciji (prvi odstavek 40. Uredbe 1272/2008/ES);
4. če ravna v nasprotju s 7. členom Uredbe 1272/2008/ES.
(2) Z globo od 800 do 32.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
(1) Z globo od 1.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je dobavitelj:
1. če ne zagotovi, da se snov ali zmes, preden ju da v promet, označi in zapakira v skladu z Naslovoma III in IV Uredbe 1272/2008/ES (četrti odstavek 4. člena Uredbe 1272/2008/ES);
2. če embalaže snovi ali zmesi, ki je razvrščena kot nevarna, ne opremi z etiketo, ki vključuje podatke iz prvega odstavka 17. člena Uredbe 1272/2008/ES;
3. če ne sestavi etikete v slovenskem jeziku, razen v izjemnih primerih, ko je snov ali zmes namenjena izključno industrijski ali laboratorijski rabi in so vsi, ki z njo ravnajo, na drug primeren način seznanjeni z njenimi nevarnostmi (7. člen te uredbe);
4. če uporablja alternativno kemijsko ime, kljub temu da razvrstitev snovi v zmesi ne ustreza merilom iz oddelka 1.4.1 Priloge I Uredbe 1272/2008/ES (sedmi odstavek 24. člena Uredbe 1272/2008/ES);
5. če uporablja alternativno ime, pred 1. junijem 2015 pa ni dokazal, da razkritje kemijske identitete snovi v zmesi ogroža zaupnost njegove dejavnosti (deveti odstavek 24. člena Uredbe 1272/2008/ES);
6. če v razdelku za dodatne informacije na etiketi navede informacije, ki otežujejo razpoznavnost delov etikete ali če navaja informacije, ki so v nasprotju z informacijami, ki jih opredeljujejo navedeni deli 17. člena Uredbe 1272/2008/ES in povzročajo dvom o njih (tretji odstavek 25. člena Uredbe 1272/2008/ES);
7. če na etiketi ali embalaži nevarnih snovi ali zmesi navede stavke, kakor na primer »nestrupeno«, »nenevarno«, »ne onesnažuje okolja«, »ekološko sprejemljivo« ali kakršnekoli druge navedbe o tem, da snov ali zmes ni nevarna ali kakršnekoli druge stavke, ki niso v skladu z razvrstitvijo navedene snovi ali zmesi (četrti odstavek 25. člena Uredbe 1272/2008/ES);
8. če pri označevanju ne upošteva načel prednostne razvrstitve piktogramov za nevarnost, stavkov o nevarnosti ali previdnostnih stavkov (26., 27. in 28. člen Uredbe 1272/2008/ES);
9. če pri označevanju in pakiranju snovi ali zmesi z odstopanjem od zahtev za označevanje in pakiranje ne upošteva pravil iz 29. člena Uredbe 1272/2008/ES;
10. če ne zagotovi, da se etiketa dopolni ob spremembi razvrstitve in označitve te snovi ali zmesi, če je nova nevarnost resnejša, ali če so v skladu s 25. členom Uredbe 1272/2008/ES potrebni novi dodatni deli etikete ob upoštevanju vrste spremembe glede varovanja zdravja ljudi in okolja, ali ne sodeluje z drugimi dobavitelji, da se omogoči sprememba označevanja brez odlašanja (prvi odstavek 30. člena Uredbe 1272/2008/ES);
11. če ne zagotovi, da se etiketa dopolni v 18 mesecih, v primerih, ki niso zajeti v prvem odstavku 30. člena Uredbe 1272/2008/ES (drugi odstavek 30. člena Uredbe 1272/2008/ES);
12. če ne upošteva pravil za uporabo etiket, razvrstitev informacij in posebnih pravil za označevanje zunanje, notranje in enojne embalaže (31., 32. in 33. člen Uredbe 1272/2008/ES);
13. če ne upošteva določb v zvezi z embalažo, ki vsebuje nevarne snovi ali zmesi (35. člen Uredbe 1272/2008/ES);
14. če pri oglaševanju snovi, ki so razvrščene kot nevarne, ne navede razredov ali kategorij nevarnosti (prvi odstavek 48. člena Uredbe 1272/2008/ES);
15. če pri oglaševanju zmesi, ki je razvrščena kot nevarna ali se zanjo uporablja šesti odstavek 25. člena Uredbe 1272/2008/ES, ki splošnemu uporabniku omogoča sklenitev kupne pogodbe, ne da bi pred tem etiketo videl, ne navede vrste ali vrst nevarnosti, ki so navedene na etiketi (drugi odstavek 48. člena Uredbe 1272/2008/ES);
16. če informacij, ki jih uporablja za razvrščanje in označevanje, ali informacij, ki se zahtevajo v skladu s 36. členom Uredbe 1907/2006/ES, ne hrani ali jih hrani manj kakor 10 let ali jih ne da na voljo pristojnemu organu (prvi in tretji odstavek 49. člena Uredbe 1272/2008/ES).
(2) Z globo od 500 do 10.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 200 do 1.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
12. člen
(1) Z globo od 1.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je distributer, če ravna v nasprotju s petim odstavkom 4. člena Uredbe 1272/2008/ES.
(2) Z globo od 500 do 10.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 200 do 1.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
(1) Z globo od 1.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je nadaljnji uporabnik, če pri izpolnjevanju obveznosti v skladu s prvim in četrtim odstavkom 4. člena Uredbe 1272/2008/ES za snov ali zmes uporabi razvrstitev, ki jo v skladu z Naslovom II Uredbe 1272/2008/ES opravi udeleženec dobavne verige, pri čemer spremeni sestavo snovi ali zmesi (šesti odstavek 4. člena Uredbe 1272/2008/ES).
(2) Z globo od 500 do 10.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 200 do 1.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
(1) Z globo od 1.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je dobavitelj ali nadaljnji uporabnik, če uradu ne sporoči vseh informacij ali sporoči pomanjkljive informacije (tretji odstavek 45. člena Uredbe 1272/2008/ES).
(2) Z globo od 500 do 10.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 200 do 1.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
(1) Z globo od 1.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki namesto dobavitelja kot oseba, odgovorna za likvidacijo dobaviteljevega podjetja, ali kot oseba, ki prevzame odgovornost za dajanje posamezne snovi ali zmesi v promet, ne izpolnjuje obveznosti iz prvega odstavka 49. člena Uredbe 1272/2008/ES (drugi odstavek 49. člena Uredbe 1272/2008/ES).
(2) Z globo od 500 do 10.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 200 do 1.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-13/2010
Ljubljana, dne 8. julija 2010
EVA 2008-2711-0141
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost