Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010

Kazalo

3117. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Rb2010), stran 8359.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) in 166. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 6. 7. 2010 sprejel
R E B A L A N S P R O R A Č U N A
Republike Slovenije za leto 2010 (Rb2010)
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Republike Slovenije za leto 2010 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2010 se določa v naslednjih zneskih:
Ta rebalans začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 56/10).
Št. 411-02/10-30/52
Ljubljana, dne 6. julija 2010
EPA 1110-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik