Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010

Kazalo

3134. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti, stran 8538.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-2/2010/6 z dne 26. 5. 2010, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 10. seji dne 17. 6. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti
1. člen
V Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 41/09 in 86/09) se v 5. členu v prvem odstavku v 1. točki:
– v napovednem stavku podtočke A za besedilom "SCI Expanded" doda besedilo "in SSCI".
Drugi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"Za prispevke na področju, kjer je zaradi zelo kvalitetnih znanstvenih revij IF(max)-IF(min) > 3x (x = povprečna vrednost IF področja), se namesto te formule k vrednosti točk za spodnjo mejo tega intervala prišteje največ 200 točk po formuli 80*LN (IF/IF(min)).".
– podtočka B.1 se spremeni tako, da se glasi:
"B.1 Znanstveni članek v reviji kategorije A     70 točk"
evropskega humanističnega indeksa ERIH
(upošteva se zadnja delovna verzija) in v
reviji, ki jo indeksira A&HCI
– podtočka B.2 se spremeni tako, da se glasi:
"B.2 Znanstveni članek v reviji kategorije B     40 točk"
evropskega humanističnega indeksa ERIH
(upošteva se zadnja delovna verzija)
V 2. točki se spremeni:
– podtočka E tako, da se glasi:
"E. Patent, sorta, pasma
– patent (2.24), podeljen pri uradu, ki       200 točk
opravlja popoln preizkus patentne prijave – v
ZDA, Kanadi, na Japonskem, v Avstraliji, v J.
Koreji, na Norveškem, v Turčiji, v Rusiji, na
Kitajskem, v Indiji, v Mehiki, JAR, v
Braziliji in v tistih državah Evropske unije,
ki opravljajo popoln preizkus patentne prijave
na evropskem patentnem uradu (evropski patent)
– nova rastlinska sorta ali živalska sorta     200 točk"
(2.22)
– podtočka F tako, da se glasi:
"F. Urednik revije 1A, 1B (glavni urednik,    40 točk (za
odgovorni urednik, glavni in odgovorni      vsako leto)"
urednik, predsednik uredniškega sveta) ali
monografije (2.01 A)
– za podtočko F doda nova podtočka G, ki se glasi:
"G. Urednik revije 1A, 1B (urednik, gostujoči  20 točk (pri
urednik, urednik področja, član uredniškega    revijah za
odbora in vsi ostali tipi uredništev)      vsako leto)"
Ne upošteva se recenzentstvo in tehnično uredništvo.
Pri uredništvih (F, G) se upošteva samo ena funkcija    v
reviji v tekočem letu.
– dosedanja podtočka G postane podtočka H.
V 3. točki se v tretjem odstavku številka "100" nadomesti s številko "120".
V 4. točki se:
– podtočka D preimenuje v podtočko C
– podtočka E preimenuje v podtočko D
– četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Prispevki iz kategorije 4. C in 4. D, ki so krajši od štirih strani in s strukturo znanstvenega prispevka, se točkujejo s 50% točk."
2. člen
V drugem odstavku 7. člena se:
– napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
"Zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena se skupno število točk raziskovalne uspešnosti izračuna tako, da se za vse vede upoštevajo prispevki v kategorijah iz 5. člena tega pravilnika: 1. A, B 2. A, E, F in 3. A, B (skupne točke), in sicer na naslednji način:"
– točka b. spremeni tako, da se glasi:
"b. Za tehniko: število točk je sestavljeno iz skupnih točk in iz preostalih točk znanstvene uspešnosti (5. člen tega pravilnika), vendar le v tolikšni meri, da vsota preostalih točk ne preseže 15% skupnega števila točk.".
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2010-1
Ljubljana, dne 17. junija 2010
EVA 2010-1647-0001
dr. Peter Venturini l.r.
Predsednik Upravnega odbora ARRS

AAA Zlata odličnost