Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010

Kazalo

3132. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2010, stran 8537.

Na podlagi 2. člena, prvega odstavka 3. člena in 6. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod in 71/08) v zvezi z 2. členom Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 98/09) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja
S K L E P
o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2010
I.
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–junij tekočega leta, se v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod in 71/08; v nadaljnjem besedilu: ZUTPG) in ob upoštevanju 2. člena Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 98/09; v nadaljnjem besedilu: ZIUZGK):
1. transferji, ki se izplačujejo iz državnega proračuna, uskladijo tako, da od 1. julija 2010:
– otroški dodatek znaša:
+--------------------------+-----------------------------------+
|             |  Znesek otroškega dodatka za  |
|             |  posameznega otroka v eurih   |
+--------------------------+-----------+----------+------------+
|Dohodek na družinskega  | 1. otrok | 2. otrok |  3. in  |
|člana v % povprečne plače |      |     | naslednji |
|RS            |      |     |  otrok  |
+--------------------------+-----------+----------+------------+
|do 15%          |   114,31|  125,73|   137,18|
+--------------------------+-----------+----------+------------+
|nad 15% do 25%      |   97,73|  108,04|   118,28|
+--------------------------+-----------+----------+------------+
|nad 25% do 30%      |   74,48|   83,25|    91,98|
+--------------------------+-----------+----------+------------+
|nad 30% do 35%      |   58,75|   67,03|    75,47|
+--------------------------+-----------+----------+------------+
|nad 35% do 45%      |   48,04|   56,06|    64,03|
+--------------------------+-----------+----------+------------+
|nad 45% do 55%      |   30,44|   38,10|    45,71|
+--------------------------+-----------+----------+------------+
|nad 55% do 75%      |   22,83|   30,44|    38,10|
+--------------------------+-----------+----------+------------+
|nad 75% do 99%      |   19,88|   27,50|    35,11|
+--------------------------+-----------+----------+------------+
– dodatek za nego otroka znaša 100,57 eurov, za otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali gibalno oviranega otroka pa 201,21 eurov,
– dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 391,60 eurov, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki pa 477,56 eurov,
– pomoč ob rojstvu otroka znaša 279,42 eurov,
– starševski dodatek znaša 195,56 eurov,
– materialni stroški za rejenca znašajo 271,45 eurov,
– plačilo dela rejniku znaša 122,93 eurov;
2. transferji, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, uskladijo tako, da od 1. julija 2010 znašajo:
– dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje kategorije upravičencev 412,54 eurov, za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb 288,78 eurov in za opravljanje večine življenjskih potreb 144,39 eurov,
– invalidnine za telesne okvare v eurih:
+-----------+----------+---------------------------------------+
|      |     |  Če je telesna okvara posledica   |
+-----------+----------+---------------------+-----------------+
| Stopnja | Telesna | poškodbe pri delu |  bolezni ali  |
|      | okvara |ali poklicna bolezen | poškodbe izven |
|      |     |           |   dela    |
+-----------+----------+---------------------+-----------------+
|  1.   |  100  |        99,01|      69,31|
+-----------+----------+---------------------+-----------------+
|  2.   |  90  |        90,77|      63,53|
+-----------+----------+---------------------+-----------------+
|  3.   |  80  |        82,51|      57,75|
+-----------+----------+---------------------+-----------------+
|  4.   |  70  |        74,26|      51,98|
+-----------+----------+---------------------+-----------------+
|  5.   |  60  |        66,01|      46,21|
+-----------+----------+---------------------+-----------------+
|  6.   |  50  |        57,75|      40,43|
+-----------+----------+---------------------+-----------------+
|  7.   |  40  |        49,51|      34,65|
+-----------+----------+---------------------+-----------------+
|  8.   |  30  |        41,26|      28,88|
+-----------+----------+---------------------+-----------------+
Osnova za odmero dodatnih pravic znaša 412,54 eurov.
II.
V skladu s 5. členom ZUTPG in ob upoštevanju 2. člena ZIUZGK se osnovni znesek minimalnega dohodka uskladi tako, da od 1. julija 2010 znaša 229,52 eurov.
III.
Transferji po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83 in Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG in 122/07 – odl. US) se ob upoštevanju 2. člena ZIUZGK uskladijo tako, da od 1. julija 2010 znašajo:
– nadomestilo za invalidnost 287,52 eurov,
– dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb 164,29 eurov,
– dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb 82,15 eurov.
IV.
Nove štipendije, dodeljene po Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr. in 40/09), se ob upoštevanju 2. člena ZIUZGK uskladijo tako, da:
– Državna štipendija brez dodatkov znaša 38,79 eurov za dijaka in 58,19 eurov za študenta,
– Zoisova štipendija brez dodatkov znaša 65,74 eurov za dijaka in 101,30 eurov za študenta,
– Zoisova štipendija brez dodatkov za študij v tujini znaša 131,48 eurov za dijaka in 202,60 eurov za študenta.
Dodatki k državnim in Zoisovim štipendijam iz prejšnjega odstavka se ob upoštevanju 2. člena ZIUZGK uskladijo tako, da:
– dodatek glede na dohodek znaša:
+-----------------------------------------+--------------------+
|Dohodek na družinskega člana v % od   | Višina dodatka v |
|minimalne plače             |    eurih    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|do vključno 25%             |    54,96    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|nad 25% do vključno 40%         |    44,18    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|nad 40% do vključno 50%         |    32,33    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|nad 50% do vključno 60%         |    21,56    |
+-----------------------------------------+--------------------+
– dodatek glede na vrsto in področje izobraževanja znaša 30,17 eurov;
– dodatek za učni oziroma študijski uspeh znaša 20,46 eurov za dijake s povprečno oceno najmanj 4,1 ali več oziroma za študente s povprečno oceno najmanj 8,5 ali več ter 37,72 eurov za dijake s povprečno oceno najmanj 4,5 ali več oziroma študente s povprečno oceno najmanj 9,0 ali več;
– dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča znaša:
– za bivanje 85,13 eurov,
– za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu v oddaljenosti pet kilometrov in več do kraja izobraževanja od kraja stalnega prebivališča:
+---------------------------------------+----------------------+
|      Oddaljenost v km      |Višina dodatka v eurih|
+---------------------------------------+----------------------+
|     od 5 do vključno 10     |         48,50|
+---------------------------------------+----------------------+
|     nad 10 do vključno 15     |         59,27|
+---------------------------------------+----------------------+
|     nad 15 do vključno 20     |         70,05|
+---------------------------------------+----------------------+
|     nad 20 do vključno 30     |         80,83|
+---------------------------------------+----------------------+
|     nad 30 do vključno 40     |         91,61|
+---------------------------------------+----------------------+
|        nad 40         |        100,23|
+---------------------------------------+----------------------+
– dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami znaša 50,65 eurov.
V.
Za vse transferje iz 3. člena ter osnove in oprostitve iz 5. člena ZUTPG, ki niso našteti v I. točki tega sklepa, se na podlagi prvega odstavka 3. člena ZUTPG in ob upoštevanju 2. člena ZIUZGK opravi uskladitev od 1. julija 2010 v višini 1,2%.
VI.
Usklajeni zneski veljajo od 1. julija 2010.
Št. 01700-34/2006
Ljubljana, dne 8. julija 2010
EVA 2010-2611-0081
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve