Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2749. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2010, stran 7537.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZTB-B) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04 in 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 29. seji dne 17. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 112/09) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
+-------+----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  4.138.255|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  3.225.754|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)      |  2.721.093|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  2.313.887|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   300.683|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   106.523|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)   |   504.661|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   346.441|
|    |od premoženja              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |     500|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |    2.750|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   155.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)      |   200.537|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    5.537|
|    |sredstev                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   195.000|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)        |   771.964|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   705.239|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |    6.725|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU   |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |  6.269.336|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)    |  1.176.624|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   244.804|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    42.284|
|    |varnost                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   801.325|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    2.388|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    85.823|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |  1.132.174|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije             |    19.503|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |   475.810|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   245.176|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   391.685|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  3.878.312|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  3.878.312|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)    |    82.226|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim   |    5.270|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|    |uporabniki               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim|    76.956|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK          |  –2.131.081|
|    |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki|       |
|    |minus skupaj odhodki)          |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|III./1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – |  –2.150.693|
|    |7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki |       |
|    |brez prihodkov od obresti minus skupaj |       |
|    |odhodki brez plačil obresti)      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|III./2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)- |   916.956|
|    |(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči  |       |
|    |odhodki                 |       |
|    |in tekoči transferi)          |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|    |IN NALOŽB                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|    |(750+751+752)              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |    31.000|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)  |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |    31.000|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |444 Dana posojila subjektom vključenim |    31.000|
|    |v enotno upravljanje sredstev sistema  |       |
|    |EZR                   |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |   –31.000|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELŽEV (IV.-V) |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)          |    20.591|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA             |    20.591|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga      |    20.591|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |  –2.182.672|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –20.591|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |  2.131.081|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |      0|
|    |NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
Črta se prvi odstavek 11. člena odloka.
3. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0016/2009
Žirovnica, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost