Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2704. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami, stran 7462.

Na podlagi 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - ZOFVI-UPB5), in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 54/00, 59/01, 71/04) in Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 24. redni seji z dne 15. 6. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopke za uveljavljanje ter način izračunavanja višine povračila stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami iz proračunskih sredstev Občine Ig.
2. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so:
- starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki jim odločba o usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico do brezplačnega prevoza v šolo, oziroma zavod, ki izvaja prilagojen izobraževalni program osnovne šole,
- v izjemnih primerih tudi starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v predšolsko izobraževanje in jim povračila stroškov prevoza iz kraja prebivališča do kraja šolanja ni mogoče zagotoviti v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00),
- v izjemnih primerih tudi starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v srednješolsko izobraževanje.
Otroci, ki se jim vračajo stroški prevoza, morajo imeti stalno prebivališče v Občini Ig.
3. člen
Povračilo stroškov prevoza se določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji: dom upravičenca-vzgojno-izobraževalni zavod-dom upravičenca, za 21 dni v mesecu in v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08). Vzgojno-izobraževalni zavod izda na koncu meseca potrdilo o prisotnosti upravičenca. Kolikor otrok ni prisoten vse dni, se mu sredstva prevoza za odsotne dni odštejejo.
Za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni med tednom v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, se povračilo stroškov prevoza določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji: dom upravičenca-vzgojno-izobraževalni zavod-dom upravičenca, za 8 dni v mesecu in v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08).
V primeru, da otrok s posebnimi potrebami uporablja sredstva organiziranega javnega prevoza, se povrne stroške mesečne vozovnice.
Občina v dogovoru s starši oziroma skrbniki lahko organizira poseben prevoz, namenjen otrokom s posebnimi potrebami, če se to izkaže za ekonomsko upravičeno oziroma so avtobusne povezave slabe. Najugodnejšega izvajalca posebnega prevoza izbere občina in z njim sklene pogodbo.
Za julij in avgust se povračilo stroškov prevozov v šolo ne izplačuje.
4. člen
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi pogodbe, v kateri se v skladu s tretjim členom tega pravilnika določi izračun povračila za tekoče šolsko leto. Sredstva se upravičencem, ki jih vozijo starši oziroma se vozijo z javnim prevozom, nakazujejo mesečno na njihov osebni račun, in sicer najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Pogodba se podpiše ob začetku vsakega šolskega leta na podlagi vloge upravičenca, ki ji je treba priložiti potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto in odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami ter navesti način prevoza otroka. Kolikor otroka vozijo starši z osebnim avtom, je potrebno v vlogi navesti oddaljenost upravičenca do ustanove, kjer se izobražuje. V primeru, da se otrok vozi z javnim oziroma posebnim prevozom je potrebno predložiti potrdilo o višini mesečne vozovnice.
V primeru, da se vloga za povračilo stroškov prevoza nanaša na predšolski oziroma srednješolski izobraževalni program, o njeni upravičenosti, na podlagi predloga strokovne službe občine, odloči župan.
Strokovna služba oblikuje predlog za odobritev povračila stroškov prevoza v šolo za predšolskega otroka oziroma srednješolca na podlagi mnenja strokovne komisije o usmerjanju in ostalih dokazil iz drugega odstavka tega člena.
Strokovna služba lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkažejo nujna za utemeljitev predloga.
5. člen
Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami morajo o morebitnih spremembah, ki bi lahko vplivale na višino povračila, takoj obvestiti občinsko upravo.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati s šolskim letom 2010/2011.
Št. 122/019/2010
Ig, dne 15. junija 2010
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.