Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2701. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za priključitev nove vrtine v vodovodni sistem Golo-Zapotok, stran 7459.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) ter uporabi 9. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) 5., 6. in 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 59/07, 14/08) je Občinski svet Občine Ig na 24. redni seji dne 15. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za priključitev nove vrtine v vodovodni sistem Golo-Zapotok
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za priključitev nove vrtine v vodovodni sistem Golo-Zapotok (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Ipsum, d.o.o., Domžale. Upoštevana je bila vsa razpoložljiva dokumentacija in smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki je navedena v programu opremljanja.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
- prikaz komunalne opreme (vodovodna vrtina s spremljajočimi vodovodnimi objekti),
- prikaz izračuna skupnih in obračunskih stroškov na obračunskem območju,
- podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Program opremljanja obravnava izvedbo vodovodne vrtine, vodnjaškega objekta, vodohrana Zapotok, odstranitve obstoječega razbremenilnika RV Golo-1 ter izvedbo vodovodnih povezav (cevovodov) z obstoječim vodovodnim sistemom Golo-Zapotok (v nadaljevanju priključitev vodovodne vrtine s spremljajočimi objekti).
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa komunalna oprema ter oprema iz 3. člena tega odloka je prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
5. člen
Skupni stroški investicije obsegajo stroške za pridobitev zemljišč, ki so javno dobro, stroške za pripravo zemljišč in stroške za gradnjo nove komunalne opreme na obračunskem območju vodovodnega sistema Golo-Zapotok.
Skupni stroški investicije znašajo 563.411 € (brez DDV).
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije.
Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna.
7. člen
Podlage za odmero dela komunalnega prispevka, ki se tiče investicije, zavezancem so:
1. Obračunski stroški investicije.
2. Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere (parcela objekta in na neto tlorisno površino objekta).
3. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka.
V. OBRAČUNSKI STROŠKI INVESTICIJE
8. člen
Obračunski stroški investicije zajemajo stroške odkupa zemljišča, ki bo javno dobro, stroške priprave zemljišča ter vse stroške, vezane na izgradnjo komunalne opreme (vodovodne vrtine s spremljajočimi vodovodnimi objekti), ki se neposredno nanaša na novo komunalno opremo na obravnavanem območju, zmanjšani za sredstva iz druge alineje 6. člena tega odloka.
Obračunski stroški investicije znašajo 465.140 € (brez DDV).
1. Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere
9. člen
Enoti mere za preračun obračunskih stroškov investicije, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele objekta, opremljene s posamezno komunalno opremo in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta.
Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere iz prejšnjega odstavka tega člena je:
- kvadratni meter parcele objekta
+----------------------------------------------+---------------+
|                       |  C(P) [€/m2]|
+----------------------------------------------+---------------+
|STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ         |      0,10|
+----------------------------------------------+---------------+
|STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ           |      0,06|
+----------------------------------------------+---------------+
|VRTINA – VODOVODNO OMREŽJE          |      0,52|
+----------------------------------------------+---------------+
|SKUPAJ brez DDV                |      0,68|
+----------------------------------------------+---------------+
- neto tlorisno površino objekta
+----------------------------------------------+---------------+
|                       |  C(T) [€/m2]|
+----------------------------------------------+---------------+
|STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ         |      0,54|
+----------------------------------------------+---------------+
|STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ           |      0,36|
+----------------------------------------------+---------------+
|VRTINA – VODOVODNO OMREŽJE          |      2,94|
+----------------------------------------------+---------------+
|SKUPAJ brez DDV                |      3,83|
+----------------------------------------------+---------------+
2. Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka
I. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
10. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljevanju: zavezanec) po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na vodovodni sistem Golo-Zapotok ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Za načrtovane objekte se komunalni prispevek odmeri pred izdajo gradbenega dovoljenja.
II. Izračun komunalnega prispevka
11. člen
Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so:
- razmerje med merilom parcele objekta in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,3 : 0,7 (D(Pi) : D(Ti));
- faktor dejavnosti (K(dej)) so določeni z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Ig (Uradni list RS, št. 112/07, 95/09).
Olajšav za zavezance ni.
12. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe 9. člena in 11. člena tega odloka.
Komunalni prispevek se izračuna:
KP = (D(Pi) * C(Pi) * A(Pi) + D(Ti) * C(T) * A(Ti) * K(dej)) * i
pri čemer je:
KP    – komunalni prispevek
A(Pi)  – površina parcele objekta (m2)
A(Ti)  – neto tlorisna površina objekta (m2)
i    – letni povprečni indeks podražitev gradbenih
     storitev, ki jih objavlja GZS – Združenje za
     gradbeništvo in IGM za področje nizkih gradenj
C(P)   – cena opremljanja glede na površino parcele objekta
     (€/m2)
C(T)   – cena opremljanja glede na neto tlorisno površino
     stavbe (€/m2)
D(Pi)  – delež površine parcele pri izračunu (0,3)
D(Ti)  – delež neto tlorisne površine pri izračunu (0,7)
K(dej)  – faktor dejavnosti se določi za posamezne vrste
     objektov glede na dejavnost (od 0,7 do 1,3).
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«.
Kot datum začetka indeksiranja se šteje dan sprejetja tega odloka o programu opremljanja.
14. člen
Občina bo komunalni prispevek za obstoječi vodovodni sistem Golo-Zapotok odmerila na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Ig (Uradni list RS, št. 112/07, 95/09).
15. člen
Program opremljanja s prilogami, je na vpogled na sedežu Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 381/002/2010
Ig, dne 16. junija 2010
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.