Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2679. Statut Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla, stran 7429.

Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) in 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, št. 71/09) je svet zavoda na 36. seji dne 7. 1. 2010 sprejel
S T A T U T
Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Javni zavod Razvojna agencija Sotla (v nadaljevanju: zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, št. 71/09) in z vpisom v sodni register z dne 17. 11. 2009.
Ustanoviteljice zavoda so: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec in Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja in izvršuje ustanovitelj prek sveta zavoda.
2. člen
S tem statutom se določa dejavnost, organizacija in način poslovanja zavoda, določbe in pristojnosti organov zavoda in način odločanja, pooblastila za zastopanje in podpisovanje, uporaba in hranjenje pečata, volitve ali imenovanja organov javnega zavoda, vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda, način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda, pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda, medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda, druge vsebine, določene z Zakonom o zavodih (v nadaljevanju: zakon) ali Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla.
3. člen
Zavod se lahko tudi združuje, včlanjuje, soustanavlja in ustanavlja različne asociacije in organizacije ter druge pravne osebe doma in v tujini pod pogojem, da njihova dejavnost ni v nasprotju z interesi in pravnim redom Republike Slovenije.
II. STATUSNA DOLOČILA
1. Ime, sedež, pečat
4. člen
Ime javnega zavoda je: Razvojna agencija Sotla.
Skrajšana ime javnega zavoda je: RA Sotla.
Sedež: Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah.
5. člen
Pečat agencije je pravokotne oblike dolžine 37 mm, z besedilom: RAZVOJNA AGENCIJA »SOTLA« ŠMARJE PRI JELŠAH.
S pečatom in podpisom direktorja oziroma druge pooblaščene osebe zavoda se sklepajo pogodbe, podpisujejo listine in v pravnem prometu prevzemajo pravice, obveznosti in odgovornosti v imenu in za račun zavoda.
Uporabo pečata, število pečatov in način varovanja pečatov in poslovnih listin določi direktor zavoda s svojim aktom.
6. člen
Zavod je pravna oseba v skladu z zakonom, ki ureja statusno pravno ureditev in položaj zavodov.
Javni zavod posluje v skladu z veljavnimi predpisi in za svoje poslovanje odgovarja tretjim osebam z vsem svojim premoženjem.
2. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor. Obseg upravičenja za zastopanje mu določi svet zavoda. Morebitna omejitev pooblastila se vpiše v sodni register.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
3. Dejavnost zavoda
8. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
64.990   Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih
      storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti
      pokojninskega sklada
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
64.910   Dejavnost finančnega zakupa
64.920   Drugo kreditiranje
69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti, davčno svetovanje
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
70.220   Drugo podjetniško svetovanje
71.129   Tehnično projektiranje in s tem povezano
      svetovanje
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in
      tehnologije
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
72.220   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
74.300   Prevajanje in tolmačenje
73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij
74.900   Druge nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.990   Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
84.130   Urejanje gospodarskih področij, izpopolnjevanje
      in usposabljanje
85.590   Drugo nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
94.110   Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
63.910   Dejavnost tiskovnih agencij.
9. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
III. ORGANIZACIJA ZAVODA
10. člen
Organi zavoda so:
- svet zavoda,
- direktor,
- programski svet.
Svet zavoda
11. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda RA Sotla je sestavljen iz šestih članov:
- petih predstavnikov ustanovitelja (član sveta zavoda je župan občine ustanoviteljice),
- enega predstavnika, ki ga izvolijo zaposleni v zavodu.
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda ter namestnika predsednika sveta zavoda. Predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika izvolijo člani sveta zavoda z večino glasov vseh članov s tajnim glasovanjem. Pravico predlagati kandidata za predsednika in namestnika predsednika ima vsak član sveta zavoda.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta zavoda skliče direktor zavoda, ki sejo vodi do izvolitve predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda.
12. člen
Mandat sveta zavoda traja štiri leta. Člani sveta so lahko po preteku mandata ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Naloge sveta zavoda so:
1. sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
2. sprejema program dela in razvoja zavoda,
3. spremlja izvrševanje programa dela in razvoja zavoda,
4. sprejema finančni načrt in zaključni račun,
5. ustanovitelju predlaga spremembe in razširitve dejavnosti,
6. imenuje direktorja,
7. imenuje člane programskega sveta na predlog direktorja,
8. druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom ter statutom.
13. člen
Svet zavoda dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah.
14. člen
Redne seje sveta zavoda sklicuje in vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa njegov namestnik. Seje sveta zavoda morajo biti sklicane najmanj dvakrat letno oziroma glede na potrebe. Sejo sveta zavoda skliče predsednik samoiniciativno ali na predlog direktorja ali na zahtevo člana sveta zavoda ali člana programskega sveta zavoda.
V primeru sklica seje na zahtevo člana sveta zavoda ali programskega sveta zavoda je potrebno na predsednika sveta zavoda nasloviti pisno zahtevo za sklic seje, navesti vzroke za sklic ter priložiti pisno gradivo za obravnavo s predlogi sklepov, o katerih naj bi svet zavoda odločal.
Vabilo za redno sejo se s predlogom dnevnega reda in gradivom pošlje članom sveta zavoda najkasneje osem dni pred sejo.
15. člen
Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
Izredno sejo skliče predsednik sveta zavoda na predlog direktorja zavoda, na zahtevo vsaj treh članov sveta zavoda ali na lastno pobudo.
V predlogu za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Vabilo za izredno sejo mora biti članom sveta zavoda vročeno najkasneje tri dni pred sejo.
Če izredna seja ni sklicana v roku sedem dni od predložitve pisno obrazloženega predloga oziroma zahteve za sklic, jo skliče tisti upravičeni predlagatelj, ki je sklic zahteval. V tem primeru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.
16. člen
Dopisna seja je dopustna samo v primeru, ko ni možno sklicati redne oziroma izredne seje sveta, odločitev sveta pa je potrebna takoj, ker bi v nasprotnem primeru nastale nepopravljive posledice za zavod.
Dopisna seja se lahko skliče tudi, kadar se odloča o manj pomembnih zadevah, glede katerih ne bi bilo smotrno sklicati redne ali izredne seje sveta zavoda.
Dopisna seja se opravi po telefonu, ali na drug ustrezen način, ki omogoča, da člani sveta zavoda lahko odločajo o posamezni zadevi. O poteku dopisne seje se naredi zaznamek.
O sklicu seje odloči predsednik sveta, ki je dolžan o vsebini sprejetih odločitev seznaniti svet zavoda na njegovi prvi seji, ki sledi dopisni seji.
17. člen
Vabilo za sejo sveta zavoda se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede na dnevni red seje potrebna.
18. člen
Svet zavoda na začetku seje odloča o predlaganem dnevnem redu ter o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda ali da se dnevni red razširi.
Po sprejemu dnevnega reda sprejme svet zavoda zapisnik zadnje seje, pri čemer ima vsak član sveta pravico dati pripombe na zapisnik.
Po sprejemu zapisnika predsednik sveta poda poročilo o realizaciji sklepov zadnje seje.
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po sprejetem dnevnem redu.
Na osnovi objektivnih razlogov lahko svet med sejo spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda.
19. člen
Na začetku vsake obravnavane točke dnevnega reda lahko poda predlagatelj dopolnilno obrazložitev.
Svet zavoda lahko odloži obravnavo zadeve in odločanje o njej, če ugotovi, da je potrebno dobiti informacije in mnenja, ki lahko bistveno vplivajo na odločanje.
Člani sveta zavoda odločajo o vsakem predlogu posebej.
20. člen
Predsednik sveta lahko prekine sejo, če so potrebna dodatna usklajevanja ali če seja ni sklepčna ter v drugih primerih, kadar to predlagajo člani sveta zavoda. O prekinitvi seje odloča svet z glasovanjem. Če je seja sveta prekinjena, ker ni več sklepčnosti in se je ne da zagotoviti niti v nadaljevanju, predsednik sejo prekine.
21. člen
Svet zavoda veljavno odloča, če na seji prisostvuje večina članov in tudi odloča z večino glasov prisotnih članov. Vsak član sveta zavoda ima en glas.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje. Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov v prostoru, kjer poteka seja.
22. člen
Član sveta zavoda ima pravico obrazložiti glas, če to želi.
Predsednik sveta po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi glasovanje.
23. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim izjavljanjem.
Če svet predhodno, z večino glasov, tako odloči, se lahko glasuje tudi tajno. Tajno se glasuje z glasovnicami. Tajno glasovanje lahko predlaga katerikoli član sveta.
24. člen
O vsaki seji sveta zavoda se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o času in kraju seje, dnevni red seje, udeležbo na seji, vsebino razprav, predloge, izide glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti, čas zaključka seje. Sprejeti zapisnik podpiše predsednik sveta zavoda.
Za administrativna dela za svet zavoda, vključno s skrbjo za zapisnik, je zadolžen direktor zavoda oziroma od njega pooblaščeni delavec zavoda.
Zapisnik se pošlje članom sveta zavoda in direktorju zavoda z gradivom za naslednjo sejo sveta zavoda.
25. člen
Član sveta zavoda ima pravico:
- predlagati svetu zavoda v sprejem akte zavoda, za sprejem katerih je pristojen svet zavoda,
- glasovati o predlogih splošnih aktov zavoda, drugih aktov in o odločitvah sveta zavoda ter predlagati spremembe in dopolnitve teh predlogov,
- sodelovati pri oblikovanju dnevnega reda sej sveta zavoda,
- postaviti svetu zavoda, direktorju ter drugim strokovnim delavcem vprašanja,
- predlagati pobude in predloge, ki se nanašajo na delo sveta zavoda.
26. člen
Član sveta zavoda ima dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so označeni kot poslovna skrivnost in so v povezavi z izvrševanjem članstva v svetu zavoda.
27. člen
Delo sveta zavoda je javno. Javnost se lahko omeji ali izključi le, če tako sklene svet zavoda v primeru, da je potrebno v skladu z zakonom zagotoviti tajnost podatkov oziroma zadev, o katerih razpravlja.
Direktor
28. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Zavod predstavlja in zastopa direktor. Direktor organizira ter vodi delo in poslovanje in je odgovoren za strokovnost in zakonitost zavoda.
Direktor ima naslednje naloge:
- predstavlja in zastopa zavod,
- predlaga svetu zavoda poslovno politiko, načrt dela in finančni načrt zavoda,
- pripravlja program dela in načrt razvoja zavoda,
- predlaga svetu zavoda spremembe in dopolnitve tega statuta,
- skrbi za sodelovanje zavoda z uporabniki in ustanoviteljem,
- predlaga sklic sej sveta zavoda,
- pripravlja gradiva in sodeluje na sejah sveta zavoda,
- pripravlja predloge pravnih aktov in jih posreduje v sprejem svetu zavoda,
- sprejme akte zavoda, za katere ni določena pristojnost sveta zavoda,
- sodeluje pri delu sveta zavoda ter programskega sveta zavoda in drugih organov in teles zavoda,
- skrbi za sodelovanje zavoda s sorodnimi organizacijami v državi in tujini,
- sprejema sistemizacijo delovnih mest,
- odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja uslužbencem zavoda in o disciplinski odgovornosti delavcev,
- v skladu z veljavnimi predpisi odloča o nagrajevanju uslužbencev zavoda,
- kot prvostopenjski organ odloča o pritožbah in ugovorih delavcev zavoda s področja delovnih razmerij,
- pripravlja pogodbe in druge akte v skladu s sklepi in smernicami sveta zavoda,
- lahko opravlja funkcijo koordinatorja - svetovalca za lokalni razvoj,
- opravlja vse druge naloge na podlagi tega statuta, zakona in drugih veljavnih predpisov.
29. člen
Direktor poroča svetu zavoda o:
- razvojnih projektih, ki so pomembni za razvoj lokalne skupnosti in regije,
- načrtovani in tekoči poslovni politiki in drugih vprašanjih poslovanja zavoda,
- rezultatih poslovanja in še posebej o finančnem stanju zavoda,
- zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na plačilno sposobnost zavoda,
- drugih vprašanjih, pomembnih za poslovanje zavoda, če tako zahteva svet zavoda.
Predlog letnega poročila o delu zavoda mora direktor po predhodni obravnavi na svetu zavoda predložiti občinskim svetom do 31. marca v letu po poročevalskem obdobju, medtem ko mora finančno poročilo oddati ob oddaji zaključnega računa.
30. člen
Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je dotedanji direktor lahko ponovno imenovan.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda na osnovi javnega razpisa. Soglasje k imenovanju direktorja podajo ustanoviteljice v roku 40 dni od poziva. V primeru, da ustanoviteljica v določenem roku ne poda svojega soglasja, se smatra, da je soglasje podano.
31. člen
Razpis za imenovanje direktorja zavoda objavi svet zavoda v sredstvih javnega obveščanja. Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 8 dni. Svet zavoda opravi izbor v 30 dneh po objavi razpisa in o svojem izboru obvesti prijavljene kandidate, vendar je odločitev o imenovanju direktorja pravno veljavna šele po sprejetem soglasju ustanoviteljev.
Prijavi morajo kandidati priložiti dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev ter svoj življenjepis.
32. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje zahteve:
- univerzitetna izobrazba ali visokošolska z magisterijem ali specializacijo ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,
- najmanj 7 let delovnih izkušenj,
- izkušnje na področju vodenja, na področju lokalnega in regionalnega razvoja, razvoja podjetništva ter na področju vodenja projektov,
- sposobnost odločanja, komunikacijske veščine, sposobnost nastopanja v javnosti,
- strokovni izpit iz upravnega postopka,
- državljanstvo Republike Slovenije,
- aktivno zanje slovenskega jezika in znanje dveh tujih jezikov, od tega aktivno en svetovni jezik.
Zraven zgoraj navedenih pogojev lahko svet zavoda s sklepom določi, da morajo prijavljeni kandidati predložiti program razvoja dejavnosti zavoda ter ukrepe za dosego programskih ciljev in eventualne druge zahteve.
33. člen
Svet zavoda imenuje direktorja zavoda s poprejšnjim soglasjem ustanoviteljev in izbira izmed kandidatov, ki so pravočasno vložili popolno prijavo in izpolnjujejo pogoje iz 19. člena tega statuta in razpisa. O sprejemu sklepa svet zavoda obvesti vse prijavljene kandidate.
Če po prejšnjem odstavku tega člena ni bil nihče izmed prijavljenih kandidatov izbran za direktorja, se postopek izbire ponovi z novim razpisom.
34. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih sodelavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto oziroma za največ eno leto podaljša mandat dosedanjemu direktorju.
35. člen
Svet zavoda lahko razreši direktorja pred potekom časa, za katerega je imenovan, v naslednjih primerih:
- če direktor sam zahteva razrešitev,
- če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnem razmerju preneha delovno razmerje po samem zakonu,
- če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organa zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
- če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
36. člen
Zoper sklep o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določeni postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev, določeni v 22. členu tega statuta.
Zahteva za sodno varstvo se vloži v 15 dneh po prejemu sklepa o razrešitvi pri pristojnem sodišču.
37. člen
Poleg pravic in obveznosti, ki jih ima direktor po tem statutu, se druge pravice in obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo določijo z individualno pogodbo med direktorjem in zavodom, ki jo v imenu zavoda sklene predsednik sveta zavoda.
Programski svet
38. člen
Zavod ima programski svet, ki je strokovni organ zavoda in lahko vključuje predstavnike ustanoviteljic, zaposlene sodelavce zavoda, uporabnike storitev zavoda, predstavnike lokalnih razvojnih partnerjev oziroma druge zainteresirane javnosti. Imenuje ga svet zavoda na predlog direktorja. Delo programskega sveta vodi direktor zavoda.
39. člen
Programski svet obravnava strokovna vprašanja s področja strokovnega dela, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu zavoda in direktorju predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s tem statutom določene naloge.
40. člen
Število članov programskega sveta določa svet zavoda na predlog direktorja.
41. člen
Programski svet ima naslednje pristojnosti:
- pripravlja strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda,
- daje svetu zavoda in direktorju predloge in priporočila za organizacijo dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda,
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela in predlaga rešitve,
- pripravlja dolgoročne razvojne usmeritve,
- ugotavlja učinkovitost strokovnega izvajanja dejavnosti zavoda ter predlaga izboljšave.
Drugi organi zavoda
42. člen
Zavod ima tudi stalna in občasna delovna telesa, katerih število, sestavo in naloge določa svet zavoda na predlog direktorja.
IV. ZAPOSLENI V ZAVODU
43. člen
Zavod lahko zaposluje delavce. Delovna razmerja delavcev v zavodu se ureja v skladu z delovno-pravno zakonodajo, kolektivnimi pogodbami, splošnimi akti zavoda ter pogodbo o zaposlitvi. Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest.
V. FINANČNI VIRI, NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA IN POSLOVANJE
44. člen
Sredstva za ustanovitev zavoda zagotovijo ustanovitelji.
Zavod pridobiva sredstva za delo:
- iz proračuna ustanoviteljev na podlagi letnega programa dela,
- lastnih prihodkov zavoda,
- daril in dotacij,
- sredstev iz naslova javnih razpisov pristojnih ministrstev in EU,
- iz sredstev, ki so pridobljena iz projektnih storitev in s prodajo storitev na trgu,
- iz drugih zakonsko dopustnih virov.
45. člen
Svet zavoda na podlagi zaključnega poročila sprejme vsako leto odločitev o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki. Presežek prihodkov sme zavod porabiti zgolj za izvajanje osnovne dejavnosti in programa dela zavoda v skladu s finančnim načrtom zavoda.
O načinu pokrivanja morebitne izgube zavoda, ki je ni mogoče pokriti iz sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na osnovi predloga sveta zavoda.
46. člen
Zavod mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju ter evidence po načelih in pravilih, ki jih določa zakon ter drugi finančni in računovodski predpisi ter splošni akti zavoda s področja finančnega in materialnega poslovanja.
Za organizacijo, pravilno in zakonito delo in vodenje računovodsko finančnih evidenc odgovarjata računovodja oziroma podjetje, ki vodi računovodstvo in direktor zavoda.
Ob koncu poslovnega leta sprejme na predlog direktorja zavoda svet zavoda zaključni račun zavoda.
47. člen
Letno poslovno in finančno poročilo zavoda mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju zavoda ter mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskih standardov in določbami splošnih aktov zavoda.
Letno poročilo pripravi direktor zavoda in ga predloži v obravnavo svetu zavoda in ustanovitelju. Svet zavoda o sprejetju poročila glasuje.
Če poročilo ni sprejeto, mora svet zavoda ali ustanovitelj zavoda predlagati spremembe in dopolnitve poročila ter določiti rok direktorju zavoda, do katerega mora morebitne nepravilnosti odpraviti.
48. člen
Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, informacije, dokumenti ali gradivo, za katere tako določijo organi zavoda v skladu z zakonom.
Za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, informacije in vednost o poslovanju, strokovni, raziskovalni ali znanstveni dejavnosti zavoda, za katere je očitno, da bi nastala zavodu občutna škoda oziroma škodljive posledice, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.
Člani organov in delavci ter sodelavci zavoda so odgovorni za kršitev, če so vedeli ali bi morali vedeti za tak značaj podatkov oziroma informacij iz prvega in drugega odstavka tega člena.
49. člen
Zavod razpolaga s premičnim in nepremičnim premoženjem v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno, oziroma v skladu s programom dela ali s sprejetim projektom.
Svet zavoda in direktor zavoda skrbita za gospodarno uporabo premoženja zavoda in za njegovo ohranjevanje.
Zavod vodi evidenčno knjigo, kjer je zavedeno celotno premoženje zavoda.
Enkrat letno zavod opravi letni popis premičnega premoženja zavoda.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA IN USTANOVITELJA
50. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določata zakon o zavodih in ta odlok.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, katerega lastnik je.
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu občin namenjena za delovanje zavoda.
51. člen
Zavod je dolžan ustanovitelju enkrat letno poslati poročila o poslovanju zavoda (predvsem zaključni račun in vsebinsko poročilo o delovanju) in ga obveščati o vseh vprašanjih potrebnih za delovanje zavoda in izvrševanje pravic in obveznosti ustanovitelja.
VII. NADZOR
52. člen
Svet zavoda opravlja nadzor nad delom direktorja zavoda, vrši nadzor nad materialno finančnim poslovanjem zavoda in nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi ter lastnino zavoda. Za izvedbo nadzora lahko po potrebi imenuje nadzorno komisijo ali pooblasti enega izmed članov, ki ima ustrezno strokovno znanje oziroma drugega zunanjega strokovnjaka ali revizijsko hišo, da opravi pregled finančnega in materialnega poslovanja zavoda.
VIII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA TER SPLOŠNI AKTI ZAVODA
53. člen
Zavod samostojno ureja način delovanja zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in tem statutom ter odlokom o ustanovitvi zavoda.
Svet zavoda lahko v ta namen sprejema splošne akte zavoda, ki morajo biti v skladu z odlokom o ustanovitvi zavoda, tem statutom in zakonom, ter drugimi predpisi. Soglasje k statutu in njegovi spremembi mora dati ustanovitelj zavoda.
54. člen
Nov statut ali spremembe in dopolnitve statuta zavoda lahko predlaga svet zavoda, direktor zavoda ali programski svet zavoda. Na osnovi pobude iz prvega odstavka tega člena pripravi osnutek splošnega akta, statuta oziroma njegove spremembe in dopolnitve praviloma direktor ali strokovna služba zavoda, lahko pa tudi zunanji sodelavec.
Izdelani osnutek obravnava svet zavoda. Pred sprejetjem sprememb statuta ter drugih splošnih aktov zavoda, mora ustanovitelj dati soglasje.
IX. KONČNI DOLOČBI
55. člen
Z začetkom veljave tega statuta preneha veljati Statut Razvojne agencije Sotla z dne 23. 5. 2001.
56. člen
Ta statut začne veljati, po predhodni pridobitvi soglasja ustanoviteljic, naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/2010-STATUT
Šmarje pri Jelšah, dne 7. januarja 2010
Predsednik
Sveta zavoda
Peter Misja l.r.
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na 26. redni seji, dne 21. 1. 2010, sprejel sklep, s katerim daje soglasje k Statutu javnega zavoda Razvojna agencija Sotla.
Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na 30. redni seji, dne 27. 1. 2010, sprejel sklep, s katerim daje soglasje k Statutu javnega zavoda Razvojna agencija Sotla.
Občinski svet Občine Rogatec je na 22. redni seji, dne 25. 2. 2010, sprejel sklep, s katerim daje soglasje k Statutu javnega zavoda Razvojna agencija.
Občinski svet Občine Kozje je na 31. redni seji, dne 20. 5. 2010, sprejel sklep, s katerim daje soglasje k Statutu javnega zavoda Razvojna agencija Sotla.
Občinski svet Občine Podčetrtek je na 29. redni seji, dne 3. 6. 2010, sprejel sklep, s katerim daje soglasje k Statutu javnega zavoda Razvojna agencija Sotla.

AAA Zlata odličnost