Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2670. Pravilnik o obliki, načinu in vsebini podatkov, ki jih mora pooblaščeni tuji posrednik zagotavljati plačniku davka oziroma pooblaščencu, stran 7405.

Na podlagi tretjega odstavka 383.e člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 - ZDDKIS, 125/08, 20/09 - ZDoh-2D, 110/09, (1/10 popr.) in 43/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o obliki, načinu in vsebini podatkov, ki jih mora pooblaščeni tuji posrednik zagotavljati plačniku davka oziroma pooblaščencu
1. člen
S tem pravilnikom se določajo oblika, način in vsebina podatkov, ki so potrebni za odmero davka, določanje davčne osnove in uveljavljanje davčnih olajšav, ugodnosti po mednarodnih pogodbah ter identifikacijo upravičenega imetnika nematerializiranih finančnih instrumentov, ki prejme dohodek na podlagi teh finančnih instrumentov, ki jih mora pooblaščeni tuji posrednik zagotavljati plačniku davka oziroma pooblaščencu.
2. člen
Pooblaščeni tuji posrednik iz 383.g člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 - ZDDKIS, 125/08, 20/09 - ZDoh-2D, 110/09, (1/10 popr.) in 43/10; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) mora plačniku davka iz 58. člena ZDavP-2 ali pooblaščencu iz 383.f člena ZDavP-2 dostaviti podatke iz 2. točke prvega odstavka 383.e člena ZDavP-2 v obliki in na način, določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(1) Pooblaščeni tuji posrednik dostavi podatke iz 1. člena tega pravilnika plačniku davka iz 58. člena ZDavP-2 oziroma pooblaščencu iz 383.f člena ZDavP-2 do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je dohodek izplačala oseba, ki jo tak dohodek bremeni.
(2) Pooblaščeni tuji posrednik lahko dostavi podatke iz 1. člena tega pravilnika plačniku davka iz 58. člena ZDavP-2 oziroma pooblaščencu iz 383.f člena ZDavP-2 tudi po poteku roka iz prvega odstavka tega člena, vendar najmanj štiri dni pred potekom roka za predložitev popravka davčnega obračuna iz petega odstavka 383.e člena ZDavP-2.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2010.
Št. 007-335/2010/9
Ljubljana, dne 18. junija 2010
EVA 2010-1611-0104
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance