Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2661. Uredba o Standardni klasifikaciji poklicev 2008, stran 7381.

Na podlagi 31. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o Standardni klasifikaciji poklicev 2008
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) S to uredbo Vlada Republike Slovenije določa Standardno klasifikacijo poklicev 2008 (v nadaljnjem besedilu: SKP-08) kot obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju statistično-analitičnih podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na socialno-ekonomskem področju.
(2) SKP-08 se uporablja za razvrščanje dela oziroma poklicev v skupine poklicev v uradnih oziroma administrativnih zbirkah podatkov (evidence, registri, baze podatkov itd.), v statističnih raziskovanjih in v statističnih registrih in tako omogoča, da se za statistično, analitično ter raziskovalno spremljanje poklicne strukture aktivnega prebivalstva ter povpraševanja po delu zagotavljajo konsistentni podatki.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
- delo je skupek nalog in dolžnosti, ki jih (jih je ali bi jih lahko) opravlja ena oseba;
- poklic tvori niz del, katerih poglavitne naloge in dolžnosti so si zelo podobne;
- ime poklica/dela, ki ga opravlja ena oseba, je beseda ali besedna zveza, ki se uporablja za označevanje posameznega poklica/dela, ki ga opravlja ena oseba;
- skupino poklicev tvori poklic ali več poklicev, ki so si podobni po ravni znanja oziroma po vrsti znanja, ki je potrebno za kompetentno opravljanje nalog in dolžnosti v poklicu;
- deskriptor skupine poklicev je besedna oznaka oziroma ime skupine poklicev;
- koda skupine poklicev je številčna oznaka skupine poklicev;
- struktura SKP-08 je sistematični seznam hierarhično povezanih skupin poklicev, označenih s kodami in z deskriptorji;
- kodirni seznam SKP-08 je seznam skupin poklicev, ki so mu dodana imena poklicev/dela, ki ga opravlja ena oseba. Poleg imen, ki se v delovnem okolju najpogosteje uporabljajo za označevanje istega oziroma podobnega posameznega poklica/dela, ki ga opravlja ena oseba, so dodane tudi sopomenke ter imena iz tujih jezikov, če se ta dejansko uporabljajo v delovnem okolju.
II. STANDARDNA KLASIFIKACIJA POKLICEV 2008
3. člen
(osnova)
SKP-08 temelji na Resoluciji Mednarodne organizacije dela o posodobitvi Mednarodne standardne klasifikacije poklicev z dne 6. decembra 2007.
4. člen
(struktura)
(1) SKP-08 ima naslednjo hierarhično strukturo:
- prva klasifikacijska raven s skupinami poklicev, imenovanimi glavne skupine poklicev, označenimi z 1-mestno kodo in deskriptorji,
- druga klasifikacijska raven s skupinami poklicev, imenovanimi podskupine poklicev, označenimi z 2-mestno kodo in deskriptorji,
- tretja klasifikacijska raven s skupinami poklicev, imenovanimi področne skupine poklicev, označenimi s 3-mestno kodo in deskriptorji,
- četrta klasifikacijska raven s skupinami poklicev, imenovanimi enote področnih skupin poklicev, označenimi s 4-mestno kodo in deskriptorji.
(2) Struktura SKP-08 je priloga te uredbe in njen sestavni del.
5. člen
(pripomočki za uporabo SKP-08)
(1) Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: urad) pripravi naslednje pripomočke za lažjo in enotnejšo uporabo SKP-08 (v nadaljnjem besedilu: pripomočki):
- splošna metodološka pojasnila SKP-08,
- opise skupin poklicev SKP-08,
- pretvornik med SKP-08 in ISCO-08,
- pretvornik med SKP in SKP-08 ter
- kodirni seznam SKP-08.
(2) Urad pripomočke javno objavi na svoji spletni strani.
6. člen
(vzdrževanje in usklajevanje SKP-08 ter pripomočkov za uporabo SKP-08)
Urad je zadolžen za izvajanje te uredbe, za vzdrževanje SKP-08 in pripomočkov iz prvega odstavka 5. člena te uredbe ter za usklajevanje SKP-08 z Mednarodno standardno klasifikacijo poklicev (ISCO).
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
7. člen
(objava pripomočkov za uporabo SKP-08)
(1) Pripomočke iz prve, druge, tretje in pete alinee prvega odstavka 5. člena te uredbe urad javno objavi na svoji spletni strani najpozneje do 31. decembra 2010.
(2) Pretvornik med SKP in SKP-08 urad javno objavi na svoji spletni strani najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe.
8. člen
(prenehanje veljavnosti SKP)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev (Uradni list RS, št. 28/97 in 16/00), njene določbe pa se uporabljajo do začetka uporabe te uredbe.
9. člen
(začetek veljavnosti in uporabe SKP-08)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2011.
Št. 00701-13/2010
Ljubljana, dne 16. junija 2010
EVA 2009-1522-0039
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost