Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010

Kazalo

2314. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Draga Bajca Vipava, stran 6759.

Na podlagi 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94, Odl. US: I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98, 36/00), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) je Občinski svet Občine Vipava na 29. redni seji dne 20. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Draga Bajca Vipava
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Draga Bajca Vipava (Uradno glasilo, št. 4/97, 9/98, 3/99, Uradni list RS, št. 57/08) se v 13. členu spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev,
– trije predstavniki ustanovitelja.«
2. člen
V 14. členu se doda nova sedemnajsta alinea tako, da se glasi:
»sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole.«
Dosedanja sedemnajsta alinea postane osemnajsta alinea.
3. člen
V 21. členu se doda nova devetnajsta alinea tako, da se glasi:
»je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole«.
Dosedanja devetnajsta alinea postane dvajseta alinea.
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 22. člena tako, da se glasi:
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, ter izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v določenem roku, mu preneha mandat po zakonu. Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
5. člen
V 26. členu se doda nova druga alinea, ki se glasi: »programski učiteljski zbor«.
6. člen
Drugi in tretji odstavek 37. člena se črtata.
7. člen
V drugem odstavku 38. člena se beseda »lahko« ter besedi »posameznega razreda« črtajo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka 22. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Draga Bajca Vipava (Uradno glasilo, št. 4/97, 9/98, 3/99, Uradni list RS, št. 57/08) se za imenovanje ravnatelja upoštevajo tudi določbe 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09).
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2010
Vipava, dne 20. maja 2010
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost