Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010

Kazalo

2313. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava, stran 6758.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZKK-1) v zvezi s tretjim odstavkom 103. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05), je Občinski svet Občine Vipava na seji dne 20. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava
1. člen
V celotnem besedilu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (Uradno glasilo, št. 3/2000 in Uradni list RS, št. 2/08), se besedna zveza “lokacijska dokumentacija” spremeni v “lokacijski podatki v vodilni mapi PGD”, besedna zveza “skupinska lokacijska dokumentacija” pa v “dispozicija pozidave” v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
Naslov 6. točke III. poglavja odloka se spremeni in se glasi: “Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov”, besedilo 24. člena pa se spremeni tako, da se glasi: “Posamezni nezahtevni objekti in enostavni objekti, kot jih opredeljuje Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), se ob upoštevanju skupnih zahtev, ki veljajo za tovrstne objekte, in tistih določb, ki veljajo za posamezno vrsto objekta glede na njegov namen lahko, razen na stavbnih zemljiščih, gradijo tudi na kmetijskih zemljiščih, pri čemer morajo biti upoštevane določbe 39. člena tega odloka.”
3. člen
Besedilo 39. člena odloka se zamenja z novim besedilom, ki se glasi:
“Na površinah, ki so z občinskim prostorskim planom namenjene kmetijstvu, se lahko dovoljuje gradnja in izvajajo drugi posegi v prostor v smislu določb Zakona o prostorskem načrtovanju, skladno s pogoji, ki jih v svojem soglasju za posamezen poseg predpiše župan s predhodnim soglasjem občinskega sveta.
Pri presoji dopustnosti določenega posega v prostor, ko gre za kmetijska zemljišča, mora župan v zvezi z izdajo soglasja upoštevati tako določbe 7., 9., 14. in 15. člena tega odloka, kot tudi zahteve glede varovanja boljših kmetijskih zemljišč ter varovanja naravne in kulturne krajine.
Ko gre za predviden poseg na najboljša kmetijska zemljišča (1. območje kmetijskih zemljišč), pa mora župan pri presoji njegove dopustnosti upoštevati še naslednje kriterije:
– da zaradi tehničnih ali tehnoloških razlogov ni mogoče uporabiti zemljišč nekmetijskih rab ali drugih kmetijskih zemljišč v lasti investitorja,
– da površina posameznega posega ne presega 5000 m2 ter,
– da z njegovo izvedbo ne bo prišlo do oviranja kmetijske dejavnosti na sosednjih zemljiščih, dostopa do njih, poškodovanja obstoječe kmetijske infrastrukture ali povzročanja škode na kmetijskih kulturah.
Strokovna podlaga, ki mora biti priložena vlogi za izdajo soglasja za poseg na najboljša kmetijska zemljišča je elaborat, izdelan v skladu z določbami iz 4. člena Pravilnika o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Uradni list RS, št. 110/08).
Ob upoštevanju gornjih pogojev in pogojev, ki so z Uredbo o vrsti objektov glede na zahtevnost določeni za gradnjo posamezenega objekta, je soglasje možno izdati samo za naslednje vrste objektov, kot so določeni v Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03 in 78/05), in sicer za:
– objekte, ki neposredno služijo kmetijski dejavnosti: 12711 – stavbe za rastlinsko pridelavo, vendar le tako, da je način pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče v lasti investitorja; 12712 – stavbe za rejo živali, razen stavb za intenzivno rejo in 12713 – stavbe za spravilo pridelka, vendar le v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije;
– objekte gospodarske javne infrastrukture: 211 – ceste, 22122 – objekti za črpanje filtriranje in zajem vode, 2213 – prenosna komunikacijska omrežja, 2221 – distribucijski plinovodi, 2222 – distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti, 22231 – cevovodi za odpadno vodo ter 2224 – distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja;
– objekte, namenjene splošni rabi: 24204 – pokopališča in 1272 – stavbe za opravljanje verskih obredov in pokopališke stavbe;
– objekte, za izvajanje ukrepov na področju varstva kulturne dediščine: 1273 – kulturni spomeniki, kadar gre za posege na funkcionalnem območju spomenika;
– objekte, za namen športa in rekreacije: 24110 – športna igrišča, bazen;
– objektov, ki služijo rabi naravnih dobrin: 2302 – energetski objekti, vendar od teh le elektrarne na veter in sončne elektrarne ter
– objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami: 24202 – objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih.
V primeru vloge za gradbeno dovoljenje za gradnjo objektov iz prejšnjega odstavka sta omenjeni elaborat in soglasje, ki ga je za gradnjo v skladu z njim izdal župan s predhodnim soglasjem občinskega sveta, sestavni del tej vlogi priložene dokumentacije.“
4. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Ajdovščina za obdobje 1986–2000 in Družbenega plana Občine Ajdovščina 1986–1990, ki se nanaša na območje Občine Vipava (Uradno glasilo, št. 9/1998) se v besedilu 15. člena pri naslovu DOKUMENTACIJA K PLANU, del besedila v naslovu sedme točke: “PUP s skupinsko LD“, spremeni tako, da se glasi: “PUP z dispozicijo pozidave”, del besedila te točke, z usmeritvami za organizacijo dejavnosti, zasnovo prometnega, komunalnega in energetskega omrežja, za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje ter zasnovami varovanja in izboljšanja okolja poselitvenega območja Dobrava, (južno od zaselka Dobrava) pa se nadomesti z besedilom: “Možni zazidalni program je: gradnja objektov za proizvodno električne energije s pomočjo sonca (sončne elektrarne), v manjšem obsegu gradnja individualnih stanovanjskih hiš ter gospodarsko poslovnih objektov za nemotečo obrtno-storitveno dejavnostjo.“
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2010
Vipava, dne 20. maja 2010
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost