Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010

Kazalo

2292. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Rogaška Slatina, stran 6706.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 105/08) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 34. redni seji dne 26. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja na plakatnih mestih v lasti Občine Rogaška Slatina v času volilne kampanje.
2. člen
Brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na obstoječih plakatnih mestih, ki so v lasti občine. Na navedenih plakatnih mestih Občina Rogaška Slatina enakopravno in na celotnem območju občine Rogaška Slatina zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje objavo volilno propagandnih sporočil. Objekti, s pomočjo katerih se izvaja volilna kampanja so:
– enostranske table (skupno število 15).
Vsakemu organizatorju volilne kampanje se zagotavlja plakatno mesto za največ en plakat v velikosti B2 na vsakem od zgoraj navedenih plakatnih mest.
Plakatna mesta na preostalih plakatnih mestih v lasti občine se rezervirajo za oglase Občinske volilne komisije in niso dostopna za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili.
3. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, navedenih v 2. členu tega odloka je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.
4. člen
Vloge z volilnim propagandnim materialom je potrebno najprej 60 dni pred dnem glasovanja dostaviti na Oddelek z gospodarstvo Občine Rogaška Slatina, ki izda dovoljenje za plakatiranje. Pooblaščeni izvajalec bo namestil dostavljeni material v skladu z določbami Zakona o volilni kampanji in na podlagi rezultatov javnega žrebanja.
Skladno z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje bodo brezplačni volilni panoji razdeljeni na podlagi javnega žrebanja, ki bo v sejni sobi Občine Rogaška Slatina, 35 dni pred dnevom glasovanja ob 12. uri. Organizatorji volilne kampanje so dolžni najprej/najkasneje 40 dni pred dnevom glasovanja v sprejemno pisarno Občine Rogaška Slatina, na naslov Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina pisno sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji za lokalne volitve 2010.
5. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, vključno s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
Seznam obstoječih plakatnih mest v lasti Občine Rogaška Slatina je dostopen na Oddelku za gospodarstvo, pisarna 206.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 320-004/2010-4
Rogaška Slatina, dne 26. maja 2010
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.