Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010

Kazalo

2258. Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojno-varstveni zavod Vrtec Dravograd, stran 6653.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB2) je Občinski svet Občine Dravograd na 32. redni seji dne 20. 5. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vzgojno-varstveni zavod Vrtec Dravograd
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok, kriterije za sprejem in izpis otrok iz vrtca.
V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi pisnih prijav vse leto.
Sprejem otrok za novo šolsko leto je s 1. septembrom koledarskega leta. Starši oziroma zakoniti zastopniki, ki želijo otroka vključiti v vrtec z novim šolskim letom, morajo vpisnico oddati najkasneje do konca razpisnega roka.
Vrtec objavi javni razpis za novo šolsko leto v mesecu aprilu ali maju.
Vpisnico za sprejem otroka v vrtec vložijo starši oziroma zakoniti skrbniki otroka na upravi vrtca.
Vpisnico za sprejem predšolskega otroka lahko vlagatelji dvignejo na upravi vrtca, dostopna pa je tudi v elektronski obliki.
III. ODLOČANJE O SPREJEMU OTROK
4. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali za to posebej pooblaščena oseba.
Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovemu sprejemu komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju komisija).
5. člen
V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
IV. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
6. člen
Sestavo komisije na predlog sveta vrtca imenuje ustanovitelj s posebnim sklepom.
Komisija je sestavljena iz treh članov, in sicer:
– predstavnik delavcev vrtca, ki ga predlaga ravnatelj,
– predstavnik staršev, ki ga predlaga svet zavoda in
– predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga predlaga župan.
Člane komisije se imenuje za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnika sveta staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
7. člen
Sejo komisije skliče ravnatelj praviloma enkrat letno oziroma po potrebi. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar. Komisija odloča v skladu s postopkom, določenim z zakonom. O poteku dela komisije se vodi tudi zapisnik, ki predstavlja dokumentacijo vrtca. En izvod zapisnika vrtec posreduje občini ustanoviteljici.
V. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
8. člen
Komisija odloča o sprejemu otroka v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+-----+---------------------------------------------+----------+
|   |Kriterij                   |  Št. tč.|
+-----+---------------------------------------------+----------+
|1  |Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni red |    30|
|   |v preteklem šolskem letu in ni bil sprejet, |     |
|   |ker ni bilo prostora             |     |
+-----+---------------------------------------------+----------+
|2  |Otrok je bil vpisan po uradnem roku, ker ni |    30|
|   |izpolnjeval starostnega pogoja        |     |
+-----+---------------------------------------------+----------+
|3  |Otrok, ki se vpisuje v vrtec zadnje leto   |    30|
|   |pred vpisom v šolo ali otrok, ki mu je bil  |     |
|   |odložen vstop v šolo             |     |
+-----+---------------------------------------------+----------+
|4  |Družina ima stalno prebivališče v Občini   |    20|
|   |Dravograd                  |     |
+-----+---------------------------------------------+----------+
|5  |Zaposlitev obeh staršev oziroma starša, če  |    20|
|   |otrok živi v enoroditeljski družini     |     |
+-----+---------------------------------------------+----------+
|6  |Zaposlitev enega starša v primeru popolne  |    10|
|   |družine (mati, oče, otrok/otroci)      |     |
+-----+---------------------------------------------+----------+
|7  |Aktivno iskanje zaposlitve staršev oziroma  |    10|
|   |starša, če otrok živi v enoroditeljski    |     |
|   |družini                   |     |
+-----+---------------------------------------------+----------+
|8  |Aktivno iskanje zaposlitve enega starša v  |     5|
|   |primeru popolne družine (mati, oče,     |     |
|   |otrok/otroci)                |     |
+-----+---------------------------------------------+----------+
|9  |Sprejem dvojčkov ali trojčkov s stalnim   |    10|
|   |prebivališčem v Občini Dravograd       |     |
+-----+---------------------------------------------+----------+
|10  |V vrtec je že vključen eden ali več otrok iz |    10|
|   |iste družinske skupnosti in bo/do tam    |     |
|   |ostal/i v prih. šol. letu          |     |
+-----+---------------------------------------------+----------+
VI. TRAJANJE SPREJEMA IN IZPIS OTROK
9. člen
Starši oziroma zakoniti zastopniki in vrtec medsebojna razmerja uredijo s pogodbo.
Če starši oziroma zakoniti zastopniki ne podpišejo pogodbe v roku, ki jim ga določi vrtec se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
10. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni praviloma do vstopa v osnovno šolo.
Otroci iz čakalne liste, katerih starši oziroma zakoniti zastopniki sprejem odklonijo oziroma ga želijo prestaviti za določen čas, se črtajo iz čakalne liste in se ponovno obravnavajo na podlagi nove vloge.
11. člen
Obrazci o izpisu so na razpolago na sedežu vrtca. Izpolnjene obrazce morajo starši oziroma zakoniti zastopniki oddati najmanj petnajst dni pred želenim izstopom.
VII. ŠTEVILO OTROK V ODDELKIH
12. člen
Število otrok v oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja se poveča za največ dva otroka.
VIII. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Spremembe in dopolnitve tega Pravilnika se sprejemajo po postopku in na način, ki velja za sprejem tega pravilnika.
14. člen
Z dnem sprejema tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojno varstveni zavod Vrtec Dravograd (Uradni list RS, št. 99/08).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2008-41
Dravograd, dne 20. maja 2010
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.