Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010

Kazalo

2232. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, stran 6607.

Na podlagi 28. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/07) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(nacionalni razlogi)
(1) Za izredno naturalizacijo iz nacionalnih razlogov lahko zaprosi slovenski izseljenec ali njegov potomec do četrtega kolena v ravni vrsti. Za to naturalizacijo lahko zaprosi tudi pripadnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu.
(2) Izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov je mogoča, če prosilec iz prejšnjega odstavka:
– izkazuje aktivno vez z Republiko Slovenijo ali
– izkazuje večletno aktivno delovanje v slovenskih društvih, šolah slovenskega jezika ali drugih slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah ali
– je bil iz slovenskega državljanstva odpuščen zaradi opravičljivih razlogov in ponovno prosi za sprejem vanj.
(3) Prosilec priloži prošnji dokazila, ki potrjujejo njegovo aktivno vez iz prve alinee prejšnjega odstavka, ali dokazila, s katerimi ustrezne organizacije potrjujejo njegovo večletno aktivno delovanje iz druge alinee prejšnjega odstavka.
(4) Mnenje o izpolnjevanju meril in o upravičenosti za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije oblikuje vladna služba, pristojna za sodelovanje s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Za oblikovanje mnenja pridobi preko ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, priporočilo pristojnega diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije.«.
2. člen
V prvi alinei 5. člena se za besedilom »pristojnega za finance,« doda besedilo »kar izkaže s potrdili o izobraževanju in dokazili o mednarodnih osebnih dosežkih na navedenih področjih v zadnjih petih letih,«.
V drugi alinei se pred piko dodata vejica in besedilo »kar izkaže s predložitvijo vsaj petih priporočil finančnih institucij ali drugih subjektov, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področjih, navedenih v prejšnji alinei«.
3. člen
V 9. členu se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– da gre za osebo, ki bi glede na strokovnost in izkušnje s svojim delom pomembno prispevala k pripravljenosti in usposobljenosti Slovenske vojske,«.
4. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(področje šolstva)
(1) Pri oblikovanju mnenja o obstoju koristi države zaradi razlogov na področju šolstva je ministrstvo, pristojno za šolstvo, vezano na eno od naslednjih meril:
– da je oseba magister ali doktor znanosti in je v zadnjih petih letih objavila strokovna dela, povezana s področjem vzgoje in izobraževanja, in da ima preverjene pedagoške sposobnosti oziroma priporočila ustreznega zavoda ali
– da ima oseba strokovne reference s področja vzgoje in izobraževanja, s katerimi izkazuje koristnost svojega dela za Republiko Slovenijo (npr. uspehi učencev, dijakov in študentov višjih šol na državnih oziroma mednarodnih tekmovanjih).
(2) Poleg izpolnjevanja enega od navedenih meril iz prejšnjega odstavka mora oseba kot strokovnjak zapolnjevati kadrovski primanjkljaj na področju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.«.
5. člen
V 15. členu se za besedilom »mladega raziskovalca,« doda besedilo »pridobljen v Republiki Sloveniji,«, besedilo »visokošolske ali raziskovalne organizacije oziroma podjetja, kjer je oseba zaposlena« pa se nadomesti z besedilom »organizacije, v kateri je oseba zaposlena (visokošolski zavod, vpisan v razvid pri ministrstvu, pristojnem za visoko šolstvo, ali raziskovalna organizacija, vpisana v evidenco pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ali podjetje, ki je v Republiki Sloveniji registrirano za opravljanje dejavnosti)«.
6. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(področje zdravstva)
Pri oblikovanju mnenja o obstoju koristi države zaradi razlogov s svojega delovnega področja je ministrstvo, pristojno za zdravje, vezano na eno od naslednjih meril:
– da bi oseba kot strokovnjak v zdravstvu bistveno prispevala k višji ravni medicinske stroke v državi ali
– da bi oseba kot strokovnjak omogočila uvajanje novih strokovnih in tehnološko zahtevnih načinov zdravljenja.«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-3/2010/6
Ljubljana, dne 27. maja 2010
EVA 2009-1711-0043
Vlada Republike Slovenije
Gregor Golobič l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost