Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1797. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj, stran 5176.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) ter 20. člena Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 16/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sta Občinski svet Občine Domžale na 33. seji dne 24. 3. 2010 in Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 38. seji dne 19. aprila 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj (Uradni list RS, št. 25/06, 51/07, in Uradni vestnik Občine Domžale, št. 2/06, 8/07) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
– H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi,
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
– J/58.190 Drugo založništvo,
– J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– R/90.010 Umetniško uprizarjanje,
– R/91.011 Dejavnost knjižnic,
– R/93.110 Obratovanje športnih objektov,
– R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
2. člen
V drugi alineji tretjega odstavka 9. člena se beseda »tri« nadomesti z besedo »pet«.
3. člen
Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata sveta zavoda, oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih dveh predstavnikov delavcev.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem vestniku Občine Domžale ter začne veljati naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 603-44/2005-40
Ljubljana, dne 19. aprila 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
Št. 0072-7/2010
Domžale, dne 24. marca 2010
Župan
Občine Domžale
Toni Dragar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti