Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1775. Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence, stran 5135.

Na podlagi 22. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja sestavo komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: komisija), izbor članov komisij ter način in postopek za pridobitev in izgubo licence.
2. člen
(preverjanje in ocenjevanje)
Komisije preverjajo in ocenjujejo strokovna znanja ter spretnosti kandidatov, določena s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: katalog).
3. člen
(imenovanje komisije)
(1) Izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) obvesti Državni izpitni center o možnih rokih preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije.
(2) Komisijo s sklepom določi Državni izpitni center za vsako posamezno izvedbo preverjanja in potrjevanja poklicne kvalifikacije. V sklepu določi tudi naloge komisije skladno s katalogom. Izvajalec ne sme vplivati na imenovanje članov komisij in mora s komisijo sodelovati.
(3) Predsednik in dva člana komisije so določeni iz liste članov komisij.
(4) Izvajalec pošlje predsedniku in članoma komisije podatke o kandidatih, pomembnih za presojo izločitvenih razlogov, določenih v zakonu, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.
(5) Če obstajajo okoliščine za izločitev predsednika ali člana komisije, ki izhajajo iz razlogov, določenih v zakonu, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije, mora komisija o tem nemudoma obvestiti izvajalca in Državni izpitni center.
4. člen
(zagotavljanje pogojev za delo komisij)
(1) Državni izpitni center spremlja delo komisij, skrbi za nabor vprašanj in enotno izvedbo preverjanja pri izvajalcih.
(2) Materialne in prostorske pogoje ter opremo za preverjanje in potrjevanje strokovnih znanj in spretnosti, določenih s katalogom, zagotavljajo izvajalci.
(3) Izvajalci opravljajo za komisijo tudi administrativno-tehnična dela.
5. člen
(obrazec licence)
(1) Obrazec licence, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika, je natisnjen na papirju za licence (gramatura papirja 120 g/m²) in ima naslednje varovalne elemente: vodni znak meander, vidna in nevidna vlakna ter fluorescentno nitko, potiskano v 4/2 barvah ter v velikosti 21 cm x 29,7 cm (format A 4).
(2) Ministrstvo, pristojno za delo, določi oznako na hrbtni strani obrazca ob vsakem novem tisku ali ponatisu obrazcev.
(3) Licence izdaja Državni izpitni center na obrazcu iz Priloge 1 tega pravilnika.
6. člen
(pridobitev licence)
(1) Državni izpitni center pripravi in s predhodnim soglasjem ministra, pristojnega za delo (v nadaljnjem besedilu: minister), sprejme poslovnik, v katerem predpiše postopek izdaje, dopolnitve, obnovitve in odvzema licence. Poslovnik objavi na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
(2) Državni izpitni center na podlagi javnega razpisa izbere člane komisij za vsak katalog posebej. Državni izpitni center predloži ministru seznam članov komisij, ki so pridobili licenco. Minister določi listo članov komisij skladno z 19. členom Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09).
(3) V postopku izdaje licence mora biti kandidat seznanjen o razlogih za izločitev in pravilih varovanja tajnosti podatkov.
(4) Državni izpitni center kandidatu najpozneje v 30 dneh po prejemu vseh dokazil izda licenco.
7. člen
(sprememba kataloga)
(1) Če se po izdaji licence katalog, za katerega je bila licenca izdana, spremeni in ta sprememba ne vpliva na kadrovske pogoje, ki jih mora član komisije izpolnjevati, Državni izpitni center izda licenco na podlagi ugotovljenega izpolnjevanja pogojev.
(2) Če pa ima sprememba kataloga za posledico spremembo kadrovskih pogojev, ki jih mora član komisije izpolnjevati, mora Državni izpitni center o spremembi obvestiti člana komisije in ga pozvati, da v šestih mesecih po spremembi kataloga predloži vlogo za dopolnitev licence. Dokazila, ki so javne listine ali podatki iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, mora Državni izpitni center pridobiti sam. Državni izpitni center po prejemu dokazil izda licenco v roku, določenem v četrtem odstavku prejšnjega člena.
8. člen
(obnovitev licence)
V postopku obnovitve licence mora kandidat ponovno dokazati, da izpolnjuje pogoje, določene s katalogom, zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije, in pravilnikom, ki ureja stalno strokovno usposabljanje članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja Državni izpitni center, pri tem pa mora dokazila, ki so javne listine ali podatki iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, pridobiti sam.
9. člen
(odvzem licence)
(1) Državni izpitni center po uradni dolžnosti ali na predlog inšpektorja začasno ali trajno odvzame licenco, če ugotovi, da predsednik ali član komisije ni strokovno usposobljen za delo v komisiji ali da krši predpise.
(2) Državni izpitni center lahko za preverjanje razlogov za začasen ali trajen odvzem licence imenuje tričlansko komisijo izmed domačih ali tujih strokovnjakov za posamezno poklicno kvalifikacijo.
10. člen
(usposabljanje kandidatov za člane komisije)
(1) Državni izpitni center na podlagi spremljanja in vrednotenja uresničevanja ciljev programa usposabljanja kandidatov za člane komisij vloži predlog za spremembo in dopolnitev navedenega programa pri pristojnem strokovnem svetu.
(2) Kandidate za člane komisije, ki izpolnjujejo formalne pogoje za pridobitev licence, določene zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije, in katalogom, Državni izpitni center napoti na usposabljanje.
(3) Program usposabljanja kandidatov za člane komisij izvaja Andragoški center Republike Slovenije ali pa tudi drugi izvajalci, ki jih izbere Državni izpitni center na podlagi javnega naročila.
11. člen
(pritožba)
O pritožbi zoper odločitev Državnega izpitnega centra odloča ministrstvo, pristojno za delo.
12. člen
(določitev stroškov)
Stroške v zvezi z opravljanjem usposabljanja poravna kandidat za člana komisije izvajalcu usposabljanja.
13. člen
(poročanje)
Državni izpitni center enkrat na leto poroča ministrstvu, pristojnemu za delo, o poteku in rezultatih javnih razpisov za člane komisij, in sicer za preteklo koledarsko leto. Poročilo je del skupnega letnega poročila, določenega s pravilnikom, ki ureja način in postopek preverjanja ter potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
14. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence (Uradni list RS, št. 13/01, 97/03, 108/04, 18/05, 118/06 – ZNPK-B, 57/07, 17/09 in 85/09 – ZNPK-C).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-5/2010/8
Ljubljana, dne 30. aprila 2010
EVA 2010-2611-0021
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti