Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1774. Pravilnik o nomenklaturi poklicev, stran 5134.

Na podlagi 9. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) v povezavi s 3., 6., 8., 11., 12., 13., 14. in 15. členom Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o nomenklaturi poklicev
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa postopek za pripravo poklicnih standardov ter katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: katalog), ki jih na predlog pristojnega strokovnega sveta sprejme in objavi minister, pristojen za delo.
II. POKLICNI STANDARDI IN KATALOGI STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
2. člen
(1) Nomenklatura poklicev obsega seznam poklicnih standardov v okviru poklicnih področij. Poklicni standardi morajo biti oblikovani na podlagi profila poklica, določajo vsebino poklicne kvalifikacije na neki ravni zahtevnosti del ter potrebno znanje, spretnosti in kompetence.
(2) Katalogi morajo biti oblikovani na podlagi poklicnega standarda in v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.
(3) Poklicni standardi in katalogi se sprejemajo na teh področjih:
I: IZOBRAŽEVANJE,
II: UMETNOST,
III: POSLOVANJE IN UPRAVA,
IV: RAČUNALNIŠTVO,
V: TEHNIKA,
VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA,
VII: ARHITEKTURA, GRADBENIŠTVO,
VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO,
IX: VETERINA,
X: ZDRAVSTVO,
XI: SOCIALNE STORITVE,
XII: OSEBNE STORITVE,
XIII: PREVOZNE STORITVE,
XIV: VARSTVO OKOLJA,
XV: VAROVANJE,
XVI: VOJAŠTVO,
XVII: TRAJNOSTNI RAZVOJ.
3. člen
(1) Poklicni standardi se pripravijo na podlagi metodoloških izhodišč za pripravo poklicnega standarda, katalogi pa na podlagi metodologije za pripravo katalogov, ki jih sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
(2) Poklicni standardi se pripravijo za izdelavo programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter katalogov.
4. člen
(1) Pobudo za pripravo ali spremembo poklicnega standarda in kataloga (v nadaljnjem besedilu: pobuda) oblikujejo pristojne zbornice, ministrstva, sindikati, izobraževalne institucije, lahko pa tudi druge pravne ali fizične osebe na podlagi spremljanja razvoja dela in poklicev, tekočih in dolgoročnih potreb.
(2) Pobuda se na predpisanem obrazcu predloži Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: CPI). Obrazec pobude za poklicni standard in obrazec pobude za katalog sta objavljena na spletni strani CPI na naslovu: http://www.cpi.si.
(3) CPI pobudo evidentira, jo strokovno ovrednoti in pošlje predlog področnemu odboru za poklicne standarde, ki presoja o utemeljenosti pobude ter odloči o pripravi profila poklica, poklicnega standarda in kataloga.
5. člen
(1) Minister, pristojen za delo, imenuje področne odbore za poklicne standarde po posameznih strokovnih področjih.
(2) Delovno skupino uveljavljenih strokovnjakov za pripravo in revizijo poklicnega standarda in kataloga imenuje področni odbor v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.
(3) Predlog poklicnega standarda in kataloga ali predlog revizije poklicnega standarda in kataloga, delovna skupina z utemeljitvami predloži pristojnemu področnemu odboru.
(4) Pristojni področni odbor predlog preveri in sprejme sklep o sprejetju ali zavrnitvi poklicnega standarda in kataloga ter predlog ob sprejetju pošlje na Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.
(5) CPI daje področnim odborom strokovno in administrativno pomoč.
6. člen
Članom področnih odborov za poklicne standarde pripada povračilo stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi ali kilometrina v primerih in v višini, določenih z uredbo, ki ureja povračilo stroškov prevoza na delo in z dela delavcem in funkcionarjem v državnih organih.
III. STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
7. člen
(1) Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje imenuje Strokovni odbor za poklicne standarde (v nadaljnjem besedilu: strokovni odbor), ki:
– obravnava poklicne standarde in kataloge glede na:
a) ugotovljene potrebe po poklicni kvalifikaciji,
b) mednarodno primerljivost,
c) usklajenost s predpisi Republike Slovenije in Evropske unije,
d) umeščenost predloga v obstoječo strukturo kvalifikacij za področje;
– obravnava metodologijo za pripravo poklicnega standarda in kataloga;
– predlaga strokovnemu svetu druge rešitve.
(2) Strokovni odbor preveri predloženi poklicni standard in katalog ter pripravi mnenje za njuno sprejetje ali zavrnitev.
(3) Strokovni odbor pošlje mnenje k poklicnim standardom in katalogom na Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
8. člen
Strokovni svet obravnava predlog poklicnega standarda in kataloga ter ga ob ugotovitvi, da izpolnjuje vse formalne in strokovne pogoje, predlaga v sprejetje ministru, pristojnemu za delo.
IV. KONČNI DOLOČBI
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 77/03, 27/04, 73/04, 108/04, 18/05, 54/05, 103/05, 21/06, 50/06, 136/06, 31/07, 85/07, 17/08, 117/08, 67/09 in 85/09 – ZNPK-C).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-4/2010/8
Ljubljana, dne 30. aprila 2010
EVA 2010-2611-0020
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti