Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010

Kazalo

1408. Hierarhija pravil notranjega revidiranja, stran 4126.

Na podlagi tretje alineje 1. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, odslej ZRev-2) in 6. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo je Strokovni svet Inštituta dne 7. 4. 2010 sprejel
H I E R A R H I J O P R A V I L
notranjega revidiranja
I. RAZUMEVANJE HIERARHIJE PRAVIL NOTRANJEGA REVIDIRANJA
1. člen
Notranje revidiranje je strokovno opravilo notranjih revizorjev. Opravljajo ga v skladu s hierarhijo pravil notranjega revidiranja (odslej hierarhija pravil), sprejeto pri Slovenskem inštitutu za revizijo (odslej Inštitut). Naloga Inštituta je, da opredeli ravnanje notranjih revizorjev pri uporabi pravnih in strokovnih pravil, ki zagotavljajo nepristranskost in neoporečnost njihovega dela.
2. člen
Temeljni razlogi za postavitev hierarhije pravil so:
– opredeljevanje pravnih in strokovnih pravil notranjega revidiranja ter njihovega prednostnega reda pri strokovnem ravnanju notranjih revizorjev;
– zagotavljanje notranjerevizijskih storitev na najvišji strokovni ravni;
– povečevanje učinkovitosti, varčnosti in uspešnosti notranjerevizijskih poslov;
– ugotavljanje strokovne odgovornosti ter zmanjšanje tveganja nepravilnega razumevanja dela notranjih revizorjev in njihovih izsledkov pri razkrivanju in odpravljanju pomanjkljivosti pri delovanju podjetij in drugih poslovnih oseb;
– uveljavljanje strokovnosti in potrebne strokovne skrbnosti ter poklicnoetičnega vedenja notranjih revizorjev.
3. člen
Hierarhija pravil določa prednostni red in način spoštovanja veljavnih in zavezujočih pravnih in strokovnih pravil ter poklicnoetičnega vedenja notranjih revizorjev v Republiki Sloveniji. Ta pravila si sledijo po temle prednostnem redu:
+-------------------------------------------------------------+
|1    Prva raven                      |
|    a. Zakon o revidiranju – Zrev-2           |
|    b. Zakoni, ki urejajo notranjo revizijo v posameznih |
|    dejavnostih in na posameznih področjih (odslej    |
|    zakoni), ter pravni predpisi, izdani na njihovi   |
|    podlagi                       |
|    c. Verodostojna razlaga določb zakonov pod a in b  |
|    č. Standardi strokovnega ravnanja pri notranjem   |
|    revidiranju z opredelitvijo notranjega revidiranja in|
|    kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev, ki jih |
|    sprejema ameriški Inštitut notranjih revizorjev (The |
|    Institute of Internal Auditors, IIA); odslej Inštitut|
|    notranjih revizorjev (IIA)              |
|    d. Slovenski kodeks notranjerevizijskih načel in   |
|    slovenski kodeks poklicne etike notranjih revizorjev |
|    e. Slovenski standardi notranjega revidiranja    |
|2    Druga raven                     |
|    a. Pojasnila in stališča Strokovnega sveta Inštituta |
|    b. Usmeritve nadzornih inštitucij v Sloveniji    |
|    c. Metodološka gradiva in priročniki Inštituta    |
|    č. Svetovalni napotki, stališča, strokovna navodila |
|    Inštituta notranjih revizorjev (IIA)         |
|3    Tretja raven                     |
|    a. Domača in tuja strokovna literatura o notranjem  |
|    revidiranju                     |
|    b. Splošno sprejeta strokovna pravila (načela,    |
|    standardi in drugo) o notranjem revidiranju v tuji  |
|    praksi                        |
+-------------------------------------------------------------+
II. PRVA RAVEN PRAVIL
4. člen
Temeljna pravila o notranjem revidiranju določa Inštitut na podlagi ZRev-2. Ostala pravna pravila o notranjem revidiranju morajo spoštovati notranji revizorji v tisti pridobitni in/ali nepridobitni dejavnosti oziroma organizaciji, za katero so ta pravila zavezujoča. Verodostojno razlago zakona o revidiranju in drugih veljavnih zakonov, ki urejajo notranje revidiranje, sprejema organ, ki je po ustavi in zakonih v Republiki Sloveniji za to pristojen.
V Republiki Sloveniji so temeljna strokovna pravila pri delu notranjih revizorjev veljavni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, ki jih pripravlja in sprejema Inštitut notranjih revizorjev (IIA).
Veljavna kodeksa notranjerevizijskih načel in poklicne etike notranjih revizorjev, ki ju je sprejel Inštitut, vsebujeta temeljna pravila o strokovnem ravnanju in poklicnoetičnem vedenju notranjih revizorjev. Določata temeljne usmeritve pri razumevanju vsebine in načina opravljanja notranjerevizijskih poslov pa tudi temeljne etične norme za poklicnoetično vedenje notranjih revizorjev.
Slovenski standardi notranjega revidiranja enotno urejajo strokovne rešitve za posebna področja in posebne naloge, s katerimi se lahko pri svojem delu soočajo notranji revizorji. Pripravlja jih Odbor sekcije notranjih revizorjev, sprejema pa Strokovni svet Inštituta.
III. DRUGA RAVEN PRAVIL
5. člen
Pojasnila in stališča Strokovnega sveta Inštituta notranje revizorje strokovno usmerjajo pri upoštevanju pravnih in strokovnih pravil s prve ravni. Pripravlja jih Odbor sekcije notranjih revizorjev, sprejema pa Strokovni svet Inštituta. Objavljena so na spletni strani Inštituta.
Usmeritve nadzornih inštitucij v Sloveniji so zavezujoča pravila za delo notranjih revizorjev, ki jih dajejo pristojne nadzorne inštitucije (Banka Slovenije, Agencije za nadzor in drugi).
Metodološka gradiva in priročniki vsebujejo splošno veljavna strokovna pravila, ki jih izdaja Inštitut ali drug izdajatelj, vendar jih sprejema Inštitut, ker morajo biti usklajena z veljavno doktrino notranjega revidiranja v Republiki Slovenji.
Svetovalni napotki, ki jih sprejema Inštitut notranjih revizorjev (IIA), vsebujejo natančna in nujna navodila (način dela, metodologijo in napotke). Omogočajo ustrezno uporabo kodeksa poklicne etike notranjih revizorjev in standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju praksi. Zajemajo primere v povezavi s posebnostmi posameznih držav in panog, posebnimi vrstami poslov in zahtevnejših vprašanj v povezavi z zakoni in predpisi.
Stališča sprejema Inštitut notranjih revizorjev (IIA). So usmeritve, namenjene velikemu krogu zainteresiranih strank, tudi tistih zunaj stroke. Pomagajo jim pri razumevanju zahtevnejših vprašanj v povezavi z upravljanjem, tveganji in notranjimi kontrolami ter pri snovanju s tem povezanih vlog in odgovornosti notranjih revizorjev.
Strokovna navodila sprejema Inštitut notranjih revizorjev (IIA). Vsebujejo navodila za izvajanje revizijskih ter postopke, na primer različna orodja in tehnike, programe in načine dela z uporabnimi primeri.
IV. TRETJA RAVEN PRAVIL
6. člen
Notranji revizorji so dolžni nenehno izpopolnjevati svoja teoretična in praktična znanja ter v tej zvezi spremljati razvojne dosežke na teoretičnem in praktičnem področju doma in po svetu. Zato po potrebi uporabljajo tudi rešitve iz zadevne domače in tuje literature o notranjem revidiranju.
Notranji revizorji lahko izbirajo primerne rešitve za ustrezno opravljanje notranjerevizijskih nalog tudi v načelih, standardih in drugih pravilih pri tujih nosilcih notranjerevizijske dejavnosti in stroke.
IV. PREDNOSTNI RED PRAVIL
7. člen
Pravila na prvi, drugi in tretji ravni določajo prednostni red strokovnih rešitev in njihove obvezne uporabe. Če si rešitve med seboj nasprotujejo ali druga drugo izključujejo, se uporabljajo tiste na višji ravni pravil, razporejenih po prednostnem redu. Enako se ravna pri izbiri rešitev, ki jih vsebujejo pravila na isti ravni.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Hierarhija pravil začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3/2010
Ljubljana, dne 7. aprila 2010
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik
Strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo