Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010

Kazalo

1435. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 4159.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – sklep US, št. 49/06 – ZMetD in št. 66/06 – odl. US, 70/08 – ZVO-1B), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrova - Horjul - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 44/98) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99, 351/08) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 18. redni seji dne 7. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok ureja na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec način opravljanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje oskrbe z vodo,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
2. člen
(Pomen uporabljenih pojmov)
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
Javni vodovod sestavljajo magistralno, primarno in sekundarno omrežje ter objekti in naprave, ki služijo za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: voda).
Vodovodni priključek je del stavbe in je v lasti uporabnika ter je sestavljen iz:
– priključnega sklopa na sekundarno omrežje,
– dovodne cevi na odseku med javnim vodovodom in obračunskim vodomerom,
– ventila pred obračunskim vodomerom,
– čistilnega kosa (odvisno od nazivnega premera) in montažno demontažnega kosa in
– obračunskega vodomera z nepovratnim ventilom.
Meja med vodovodnim priključkom in interno vodovodno napeljavo uporabnika, je spoj med obračunskim vodomerom in ventilom za obračunskim vodomerom.
Vodomerno mesto je zunanji ali notranji talni jašek ali zidna niša, v katerem je vodomer, če je stavba dovolj podkletena ter mora imeti toplotno zaščito pred zmrzovanjem in urejen odtok vode.
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
(1) Javno službo zagotavlja Občina Dobrova - Polhov Gradec (v nadaljnjem besedilu: občina) na naslednji način:
– na območju krajev Podsmreka in dela Komanije je izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Ljubljana,
– na preostalih območjih občine je izvajalec javne službe Režijski obrat Občine Dobrova - Polhov Gradec.
(2) V skladu s 6. členom Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 127/06) je izvajanje javne službe v splošnem možno v eni izmed naslednjih oblik: v obliki režijskega obrata, javnega podjetja, z dajanjem koncesij.
(3) Območja, kjer se izvaja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe, so označena v topografski karti, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.
4. člen
V skladu z določili 28. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08) mora izvajalec javne službe Program oskrbe s pitno vodo za prihodnje leto poslati v potrditev (uskladitev) občini najkasneje do 31. oktobra ter ga nato, usklajenega z občino, posredovati Ministrstvu za okolje in prostor, najpozneje do 31. decembra.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
(1) Občina Dobrova - Polhov Gradec z javno službo zagotavlja oskrbo s pitno vodo kot javno dobrino.
(2) Javna služba obsega naslednje storitve:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitev javne službe,
– pridobivanje podatkov o odvzemanju pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,
– vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda,
– nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,
– vzdrževanje priključkov stavb na sekundarni vodovod,
– vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij,
– izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,
– monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo s pitno vodo,
– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodovodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo,
– izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja vodovodnega sistema,
– občasno hidravlično modeliranje vodovodnih sistemov,
– občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih sistemih,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na oskrbovalnem območju,
– vodenje katastra javnega vodovoda,
– posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,
– vodenje evidenc, določenih s pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno vodo in
– druge naloge iz tega odloka.
6. člen
Na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec se oskrba z vodo zagotavlja:
– iz centralnega vodovodnega sistema Mestne Občine Ljubljana (za področje Podsmreka, del Komanije),
– iz lokalnih vodovodnih sistemov in vaških vodovodov na področju Občine Dobrova - Polhov Gradec.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE Z VODO
7. člen
Pogoji za zagotavljanje oskrbe z vodo so:
1. javni vodovod in priključitev na javni vodovod,
2. izpolnjevanje obveznosti izvajalca,
3. javna pooblastila izvajalcu.
1. Priključitev na javni vodovod
8. člen
(1) Na območju, kjer je zgrajen, se gradi, obnavlja ali prenavlja javni vodovod, je priključitev stavbe na javni vodovod obvezna. Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena lastna oskrba s pitno vodo.
(2) Izvajalec mora bodočega uporabnika obvestiti, da je priključitev njegove stavbe na javni vodovod obvezna in mu določiti pogoje za izdajo soglasja za priključitev.
(3) Lastna oskrba s pitno vodo je izjemoma dovoljena, če je oddaljenost stavbe oziroma inženirskega objekta od javnega vodovoda večja od 200 m.
(4) Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja na območjih poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje poselitveno območje z manj kot 50 prebivalci s stalnim prebivališčem in letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan.
(5) Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in hkrati lastnega vodnega vira le, če sta priključek in interna napeljava na javni vodovod in lastno vodni vir izvedena ločeno, brez kakršnekoli medsebojne povezave in če ima uporabnik za rabo vode iz lastnega vira pridobljeno vodno dovoljenje.
(6) Če se oskrba s pitno vodo izvaja v obliki lastne oskrbe prebivalcev, morajo biti za obratovanje zasebnega vodovoda izpolnjeni naslednji pogoji:
– če zasebni vodovod oskrbuje več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo prebivalci s stalnim prebivališčem, ali če oskrbuje s pitno vodo stavbo ali več stavb, v katerih se izvaja gostinska, turistična ali živilska dejavnost, mora imeti upravljavca,
– lastniki vseh stavb, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo, morajo pridobiti vodno dovoljenje,
– za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.
(7) Če se oskrbovanci, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, ne morejo dogovoriti o upravljavcu zasebnega vodovoda, občina za upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca javne službe, ki oskrbuje sosednja poselitvena območja.
9. člen
(1) Vodovodni priključek se izvede za vsako stavbo posebej, lahko pa ima stavba tudi več vodovodnih priključkov.
(2) Vsi novi vodovodni priključki, ki bodo zgrajeni po datumu sprejetja tega odloka, morajo biti izvedeni tako, da se merilno mesto z obračunskim vodomerom izvede zunaj stavbe skladno s tehničnim pravilnikom izvajalca in veljavnimi predpisi.
(3) Objekti, ki se priključujejo na javno vodovodno omrežje, morajo imeti izvedeno interno instalacijo v skladu z veljavnimi predpisi.
10. člen
(1) Priključitev stavbe na javni vodovod ni možna, kjer odvajanje odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi.
(2) Ko uporabnik izpolni vse pogoje, določene s soglasji, in ko poravna vse obveznosti ter predloži predpisano dokumentacijo, izvajalec priključi stavbo na javni vodovod.
(3) Izvajalec mora uporabniku namestiti obračunski vodomer, katerega tip, velikost in mesto namestitve je določen s projektom priključka skladno z veljavnimi predpisi.
11. člen
(1) Ukinitev vodovodnega priključka je dovoljena samo v primerih rušenja priključene stavbe in v primerih, ko gre za začasen priključek. Uporabnik mora posredovati izvajalcu pisno vlogo za ukinitev priključka. Uporabnik se izbriše iz evidence uporabnikov po izvedeni ukinitvi vodovodnega priključka.
(2) Ukinitev vodovodnega priključka izvede izvajalec na stroške uporabnika.
(3) Začasno ukinitev vodovodnega priključka izvede izvajalec v primeru, da je stavba prazna neprekinjeno več kot sto dvajset dni in računi za vodo niso plačani. Stroške ponovne priključitve plača uporabnik.
12. člen
Javni vodovod in vodovodni priključek z vodomernim mestom morajo biti vedno dostopni izvajalcu. Na njih ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez soglasja izvajalca.
2. Obveznosti izvajalca
13. člen
(1) V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
– izpolnjevati vse kadrovske in tehnične zahteve za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo,
– zagotavljati obratovanje javnega vodovoda,
– načrtovati in izvajati vzdrževalna dela na javnem vodovodu,
– izdelovati projektne naloge, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako naj projektant izdela projektno dokumentacijo ukrepov na javnem vodovodu,
– izdelovati programske rešitve, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami in rešitvami za izvedbo javnega vodovoda v okviru opremljanja zemljišč za gradnjo,
– izvajati strokovni nadzor nad gradnjo omrežja, objektov in naprav javnega vodovoda,
– vzdrževati priključke stavb na sekundarni vodovod,
– izvajati nadzor nad montažo vodovodnega priključka, v primeru, da izvede montažo drug izvajalec del montaže vodovodnega priključka s priznano usposobljenostjo,
– vzdrževati in zamenjevati obračunske vodomere skladno s predpisi o meroslovju,
– izvajati notranji nadzor skladno s predpisi o pitni vodi,
– v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku pisno in v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno primeren način, obveščati uporabnike o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah dobave vode ali o spremembah kakovosti vode,
– voditi kataster in druge evidence in omogočati Občini Dobrova - Polhov Gradec brezplačen dostop do podatkov iz katastra vodovoda,
– odčitavati obračunske vodomere in obračunavati porabljeno vodo,
– izvajati javna pooblastila,
– na javnem vodovodnem omrežju preizkušati in vzdrževati hidrante za zagotavljanje oskrbe z vodo,
– nadzorovati izvajalce pri gradnji gospodarske infrastrukture ter lastnike ali uporabnike zasebnih zemljišč v delu, kjer poteka javni vodovod,
– dvigovati raven odpornosti vodovodnega omrežja na naravne in druge nesreče,
– izvajati priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja vodovodnega omrežja po naravnih in drugih nesrečah oziroma priprave za nadomestno oskrbo z vodo in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in reševanja ter načrte dejavnosti,
– izvajati nadomestno oskrbo z vodo ob prekinitvah dobave,
– voditi evidence o stavbah in opremi priključkov stavb na sekundarni vodovod in trasah teh priključkov,
– izvajati druge obveznosti iz tega odloka.
(2) Gradnjo objektov in naprav javnega vodovoda lahko na podlagi soglasja izvajalca javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo izvaja le za to usposobljena oseba. Projekti za gradnjo objektov in naprav javnega vodovoda morajo v interno revizijo in potrditev na Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. Ljubljana ali drugo ustrezno institucijo.
(3) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:
– oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javnih služb,
– redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega vodovoda,
– vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij,
– nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod,
– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja zasebnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
– obvezno udeležbo pri izobraževanju upravljavcev zasebnih vodovodov, ki ga organizira izvajalec javne službe,
– meritve količin dobavljene vode in obračun storitev.
(4) Upravljavec zasebnega vodovoda ne more izdajati projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam ter smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora. Na njegov predlog jih izdaja občinska uprava.
(5) Vsi upravljavci lokalnih in zasebnih vodovodnih sistemov v občini Dobrova - Polhov Gradec, kjer se storitev oskrbe s pitno vodo ne zagotavlja v okviru javne službe, so dolžni urediti svoje sisteme za oskrbo s pitno vodo tako, da bo tehnična opremljenost zagotavljala oskrbo s pitno vodo v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in normativi. Upravljavci teh lokalnih in zasebnih vodovodnih sistemov v polnosti odgovarjajo za ustreznost in varnost lokalne oskrbe s pitno vodo in so dolžni zagotavljati oskrbo s pitno vodo v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06) ter njegovimi vsakokratnimi spremembami.
3. Prekinitev in omejitev dobave vode
14. člen
(1) Izvajalec prekine oskrbo z vodo uporabniku na podlagi predhodnega obvestila, in sicer na stroške uporabnika v naslednjih primerih:
– če je vodovodni priključek na javni vodovod izveden brez soglasja izvajalca ali v nasprotju s soglasjem izvajalca,
– če interna napeljava in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo drugim uporabnikom,
– če brez soglasja izvajalca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave,
– če ne omogoči izvajalcu vzdrževanja vodovodnega priključka, kot to določajo predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javne službe,
– če ne omogoči izvajalcu vzdrževanja obračunskega vodomera, kot določajo predpisi o meroslovju,
– če ne omogoči izvajalcu odvzema vzorca vode,
– če ne omogoči izvajalcu rednih vzdrževalnih del na vodovodnem priključku,
– če svojevoljno spremeni izvedbo priključka ali opravi kakršenkoli poseg na obračunskem vodomeru,
– če ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami izvajalca,
– če ne dovoli obnove vodovodnega priključka pri obnovi javnega vodovoda,
– če krši objavljene omejitve pri varčevanju z vodo,
– če z odvodom odpadne vode ali z ravnanjem z odpadki ogroža vodne vire ali dobavo vode,
– če je zaradi stanja interne napeljave ali vodomernega mesta ogrožena oskrba drugih uporabnikov ali ogrožena ustreznost vode v javnem vodovodu in
– na podlagi odločbe inšpektorja.
(2) Prekinitev oskrbe z vodo velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Uporabnik plača dejansko nastale stroške, ki nastanejo pri prekinitvah in ponovnih priključitvah oskrbe z vodo.
15. člen
(1) Izvajalec ima pravico prekiniti oskrbo z vodo za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javnem vodovodu. O vzrokih, o času trajanja prekinitve ter o navodilih za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo izvajalec obvesti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja ali na krajevno primeren način.
(2) V primeru prekinitve oskrbe z vodo zaradi interventnih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javnem vodovodu ali naravnih in drugih nesreč ima izvajalec pravico brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom oskrbo z vodo. Izvajalec ima v teh primerih dolžnost v štiriindvajsetih urah vzpostaviti omejeno nadomestno oskrbo z vodo. Izvajalec izvaja priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja vodovodnega omrežja po naravnih in drugih nesrečah oziroma priprave za omejeno nadomestno oskrbo z vodo in v okviru priprav izdela ustrezne načrte zaščite in reševanja ter načrte dejavnosti.
4. Meritev količin in obračun porabljene vode
16. člen
(1) Izvajalec meri količino porabljene vode v kubičnih metrih z obračunskimi vodomeri.
(2) Za porabljeno vodo izvajalec izstavi račun uporabniku za obračunsko obdobje na podlagi:
– odčitane količine porabljene vode,
– povprečne dnevne porabe v preteklem obračunskem obdobju ali
– ocenjene količine porabe vode v daljšem časovnem obdobju, če meritev z vodomerom ni možna.
(3) Račun iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati vse z zakonom predpisane elemente.
(4) Obračun na podlagi odčitane dejanske porabe vode in veljavne cene se opravi najmanj enkrat letno.
(5) Obračunsko obdobje je enako za celotno področje občine in ga potrdi občinski svet na predlog izvajalca.
(6) Cene storitev izvajalca med uporabniki ali skupinami uporabnikov za istovrstne storitve izvajanja javnih služb ne smejo biti diferencirane, razen če uporabniki ali skupine uporabnikov dokazljivo povzročajo različne stroške. Kot dokazilo za različne stroške se šteje elaborat (ekspertiza, mnenje), potrjen s strani reprezentativne interesne zbornice izvajalcev javnih služb. Različni stroški dostopa do storitve ne štejejo za razlog diferenciacije.
17. člen
(1) Izvajalec izstavi račun, iz prejšnjega člena tega odloka, lastniku stavbe ali uporabniku vode v stavbi.
(2) V stavbi z več stanovanji izda izvajalec račun iz prejšnjega člena tega odloka upravniku stavbe. Izvajalec lahko izdaja račune tudi posameznim uporabnikom stavbe na podlagi pisnega dogovora z upravnikom stavbe ali pooblaščencem skupnosti lastnikov stanovanj.
(3) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski vodomer in uporabniki nimajo upravnika stavbe, ti sporočijo, kdo je prejemnik računov za porabljeno vodo. Izvajalec lahko izdaja račune tudi posameznim uporabnikom, če več kot polovica uporabnikov, priključenih na isti obračunski vodomer, podpiše delilno razmerje.
(4) Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče ugotoviti dejanske porabe vode, izvajalec upošteva pri obračunu vode povprečno količino porabljene vode v obdobju dvanajstih mesecev pred nastankom okvare.
18. člen
(1) Vodomeri v interni napeljavi uporabnika so namenjeni za interno porazdelitev stroškov. Teh vodomerov izvajalec ne vzdržuje in ne odčitava.
(2) Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena lahko izvajalec in uporabnik ali upravnik stavbe skleneta pogodbo o odčitavanju in vzdrževanju vodomerov v interni napeljavi.
(3) Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznim uporabnikom ni obveznost izvajalca, kar pomeni, da uporabniki odgovarjajo nerazdelno solidarno do popolnega plačila dolga.
19. člen
(Elementi obračuna)
(1) Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine, vodarine in stroškov vodnih povračil, ki se v kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
Cena storitve oskrbe s pitno vodo se določi skladno s predpisi o oblikovanju cen komunalnih storitev in mora biti oblikovana tako, da v celoti pokriva stroške izvajanja javne službe. Ceno oblikuje izvajalec v skladu z veljavno zakonodajo, potrdi pa jo občinski svet.
(2) Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju občine ter se uporabnikom lahko obračunava v dvanajstinah glede na zmogljivost priključkov, določenih z močjo vodomera in pretokom v m3/h, skladno s preglednico iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Cena omrežnine se izračuna kot zmnožek faktorja omrežnine in tarife za omrežnino.
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    Vodomer    |  Pretok (m3/h)  | Faktor omrežnine |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    DN 13    |     3     |    1,00    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    DN 20    |     5     |    1,67    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    DN 25    |     7     |    2,50    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    DN32     |    12     |    4,00    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    DN50     |    30     |    10,00    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    DN 80    |    100    |    33,33    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    DN 100    |    150    |    50,00    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    DN 150    |    300    |    100,00    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
(3) Vodarina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in se uporabnikom obračunava mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode izražene v EUR/m3.
(4) Stroški vodnih povračil se določajo na podlagi predpisa o vodnih povračilih in se uporabnikom zaračunavajo mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode.
(5) Poleg storitev javne službe je izvajalec upravičen mesečno zaračunavati stroške kontrole, overjanja, vzdrževanja in zamenjave obračunskega vodomera. Te stroški so breme uporabnika in se zaračunavajo v obliki mesečne števnine.
(6) Mesečni znesek za števnino (Š) se izračuna kot zmnožek števila točk (C) nazivnega premera vgrajenega vodomera DN (mm) in vrednosti točke (K).
(7) Enačba za izračun mesečnega zneska števnine: Š = C x K.
(8) Število točk – C po vrstah vodomerov je prikazano v naslednji tabeli:
+------------+------+-----+------+------+------+-------+-------+
|DN(mm)   | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50  | 65  |
+------------+------+-----+------+------+------+-------+-------+
|Št. točk C | 37 | 37 | 50 | 58 | 74 | 176 | 189 |
+------------+------+-----+------+------+------+-------+-------+
+----------+-----+----+-----+-----+------+------+-------+------+
|DN(mm)  | 80 |100 | 150 | 200 |Komb. |Komb. | Komb. |Komb. |
|     |   |  |   |   | 50 | 80 | 100 | 150 |
+----------+-----+----+-----+-----+------+------+-------+------+
|Št. točk C| 206 |228 | 401 | 509 | 588 | 639 | 716 | 1255 |
+----------+-----+----+-----+-----+------+------+-------+------+
(9) Ceno števnine potrdi Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na predlog izvajalca.
20. člen
(obračun pri nemerjeni porabi vode)
(1) Če izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo ali uporabnik ugotovi, da je obračunski vodomer v okvari ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba v zadnjem, na osnovi odčitkov obračunanem obdobju.
(2) Vodarina se v primerih, ko se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom (to je, če uporabnik nima nameščenega vodomera), obračuna na podlagi števila stalno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan. Lastnik, najemnik ali upravnik stavbe mora izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo posredovati podatke o številu stalno prijavljenih prebivalcev.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena se za porabo vode v kmetijske namene upošteva mesečna pavšalna poraba, in sicer:
– govedo: 1,8 m3 na kravo molznico, 1,2 m3 na kravo dojiljo in 0,6 m3 za vse ostale kategorije govedi,
– konji: 1,2 m3 na konja,
– drobnica: 0,18 m3 na glavo odrasle drobnice (ovce, koze), 0,10 m3 na odstavljena jagnjeta in kozliče,
– prašiči: 0,21 m3 na prašiča.
(4) Za merjenje porabe pitne vode v kmetijske namene se lahko uporabniku vgradi obračunski vodomer, ki predstavlja svoje merilno mesto (vodovodni priključek). Stroške vgradnje vodomera krije uporabnik pitne vode.
21. člen
(plačilo računa, ugovor na račun in opominjanje)
(1) Uporabnik mora račun plačati v roku, ki je naveden na računu. Izvajalec mora račun poslati uporabnikom v osmih dneh po koncu obračunskega obdobja.
(2) Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, lahko v osmih dneh od prejema računa vloži pisni ugovor pri izvajalcu. Izvajalec mora pisno odgovoriti na ugovor uporabnika v petnajstih dneh in v tem času ne sme prekiniti dobave vode.
(3) Če uporabnik ne plača računa in ne vloži ugovora na obračun, mu izvajalec izda opomin, v katerem ga opozori tudi na možnost prekinitve dobave vode.
(4) Če uporabnik ne plača računa niti v petnajstih dneh po izdanem opominu, lahko izvajalec prekine dobavo vode. Izvajalec lahko prekine dobavo vode samo v primeru, ko s tem ne poseže v pravice drugih uporabnikov.
5. Javno pooblastilo izvajalca
22. člen
(1) V okviru storitev javne službe izvajalec izdaja na podlagi predložene dokumentacije projektne pogoje, soglasja, smernice, mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora, in sicer:
1. za smernice, soglasja, mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju prostora,
2. za pogoje in soglasja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov,
– projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje ureditve,
3. za soglasja za priključitev obstoječe stavbe:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti stavbe,
– projekt vodovodnega priključka,
– projekt za izvedbo internega vodovodnega omrežja stavbe,
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal vodovodni priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
4. za soglasja za začasni priključek (za gradbišče, javno prireditev ali začasni objekt) za določen čas do največ dveh let:
– dokazilo o pravici graditi,
– skico ali situacijo predvidene priključitve na javno omrežje,
– soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo potekal vodovodni priključek,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode (za gospodarske družbe, samostojne podjetnike oziroma podjetja),
5. za soglasja za ukinitev priključka:
– dokazilo o lastništvu objekta, kateremu se priključek ukinja,
– skico ali situacijo z vrisano stavbo in vodovodnim priključkom,
6. za soglasja k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
(2) Za projektne pogoje, ki jih določi na zahtevo investitorja oziroma projektanta iz prvega odstavka tega člena, izvajalec zaračuna materialne stroške v višini, ki jo določi Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
23. člen
Uporabnik storitve javne službe je fizična ali pravna oseba, ki uporablja vodo iz javnega vodovoda na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec.
24. člen
Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca pravico:
– priključitve na javni vodovod,
– spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, vodomerno mesto,
– izvesti dodatna dela na priključku,
– povečati odvzem vode,
– ukinitve priključka.
1. Obveznosti uporabnikov
25. člen
Uporabniki morajo:
– redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno omrežje in interne hidrante,
– redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih,
– omogočiti preverjanje izvedbe in delovanja cevovoda in opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod, prenesti vodovodne priključke v vzdrževanje izvajalcu, dopustiti vzdrževanje vodovodnih priključkov ter opravljene storitve javne službe plačati skladno z veljavnimi predpisi,
– varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino in drugimi škodljivimi vplivi,
– zagotavljati dostop za opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom,
– sporočati okvare na javnem vodovodu, vodovodnem priključku in obračunskem vodomeru izvajalcu javne službe,
– zagotoviti dostop do internih instalacij zaradi pregleda, odvzemanje vzorcev vode ali meritve tlaka na internem omrežju,
– zagotoviti dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega vodomera,
– spremljati porabo vode in sporočati izvajalcu neobičajno visoko porabo,
– zagotoviti dostop za izvajanje vzdrževalnih del na vodovodnem priključku,
– pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah, ki postanejo veljavne po poravnavi vseh zapadlih obveznosti uporabnika,
– plačevati račune za storitve javne službe v roku, navedenem na računu,
– urejati delitve stroškov porabljene vode v večstanovanjskih stavbah,
– upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj pri oskrbi z vodo,
– dovoliti obnovo vodovodnega priključka in pred ponovno priključitvijo poskrbeti za ustreznost vodomernega mesta skladno z zahtevami izvajalca,
– urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami izvajalca,
– pisno obveščati izvajalca o odvzemu vode iz hidrantov,
– odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na javnem vodovodu,
– odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi z vodo kot posledice njegovega ravnanja in
– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.
26. člen
(1) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja vodovodnega priključka mora lastnik nepremičnine, preko katere je potreben prehod za dostop do vodovodnega omrežja, dovoliti prehod.
(2) Lastniku nepremičnine iz prvega odstavka tega člena pripada za prehod nepremičnine odškodnina ter vzpostavitev nepremičnine v prvotno stanje.
2. Odvzemi vode iz javnih hidrantov
27. člen
(1) Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni predvsem požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.
(2) Odvzem vode iz hidrantov za druge potrebe (vaje za gašenje požara, čiščenje občinskih cest, javnih površin, izpiranje kanalov, protiprašno škropljenje občinskih cest in lokalnih cest) je dovoljen edino le po predhodnem soglasju izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo in v kolikor razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak odvzem vode.
(3) V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka tega člena se med izvajalcem in uporabnikom sklene pogodba, v kateri se določi pogoje odvzema in plačila stroškov porabljene vode.
28. člen
(1) Brez soglasja izvajalca se sme uporabiti voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora uporabnik pisno obvestiti izvajalca o kraju uporabe, času odvzema vode, količini porabljene vode in o morebitnih pomanjkljivostih na hidrantih.
(2) Prostovoljna gasilska društva na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec lahko izvajajo gasilski preventivni pregled hidrantnega omrežja za namen pripravljenosti na nesreče. Pri tem izvedejo vizualni pregled fizičnega stanja hidrantnega priključka in izvedejo poskusni priklop na hidrant. O ugotovljenih pomanjkljivostih gasilska društva obvestijo izvajalca.
29. člen
(1) Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo uporabnika.
(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za okvare ali poškodbe, ki nastanejo pri izvajanju drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah.
30. člen
Poraba vode iz hidrantnega omrežja, ki je zgrajeno kot del vodovodne napeljave uporabnika, se mora registrirati preko obračunskega vodomera.
3. Uporaba javnega vodovoda
31. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z vodo drugih uporabnikov, in ki ne vpliva na skladnost in zdravstveno ustreznost vode v javnem vodovodu.
4. Uporaba vodovodnega priključka
32. člen
Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera.
33. člen
Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške izredne kontrole vodomera izvajalec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
34. člen
(1) Stroški prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter stroški celotne izvedbe novega vodovodnega priključka bremenijo uporabnika.
(2) Če uporabnik povzroči okvaro obračunskega vodomera, krije stroške njegove zamenjave.
35. člen
Stroški okvar, nastalih na vodovodnem omrežju uporabnika, bremenijo uporabnika, razen, če so okvare nastale po krivdi izvajalca.
5. Obveznosti izvajalcev del
36. člen
(1) Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zasebnih zemljišč, v katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da ne pride do poškodb javnega vodovoda in vodovodnih priključkov.
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega odstavka tega člena pri izvajalcu pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo del ter ga o pričetku del pisno obvestiti.
(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti javni vodovod ali vodovodni priključek v prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca in javno površino vrniti v prvotno stanje. Stroški nadzora bremenijo izvajalca del.
(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali vodovodnega priključka pri izvajanju del iz prvega odstavka tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan naročiti popravilo poškodb pri izvajalcu in poravnati vse stroške popravila.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
37. člen
(1) Javna služba se financira iz:
– cene storitve javne službe,
– proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec in
– drugih virov.
(2) Cena storitve javne službe se določa skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen za izvajanje javne službe. Cene oblikuje izvajalec, pregleda in jih strokovno potrdi pristojni organ.
(3) Višino tarif za storitve vzdrževanja obračunskih vodomerov določi izvajalec v soglasju s pristojnim organom.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
38. člen
(1) Za izvajanje javne službe se uporablja komunalna infrastruktura javne službe lokalnega pomena.
(2) Komunalna infrastruktura javne službe lokalnega pomena na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec za izvajanje javne službe je sistem cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro opremo za črpanje in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode), ki se povezujejo v sekundarno omrežje, primarno omrežje ali transportno omrežje, s pomočjo katerih se zagotavlja oskrba naselij ali delov naselij z vodo, kot to določajo predpisi storitev javnih služb.
(3) Izvajalec mora ravnati s komunalno infrastrukturo javne službe lokalnega pomena v skladu s predpisi.
VIII. PRENOS OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNEGA VODOVODA V LASTNIŠTVO ALI UPRAVLJANJE
39. člen
(prenos obstoječega vodovodnega sistema v last občine ali krajevne skupnost ali upravljanje upravljavcu)
(1) Na željo lastnikov javnega vodovodnega sistema se lahko vodovodni sistem prenese v last občine ali krajevne skupnosti. Tako se lahko:
– Vodovodni odbori odločijo, da vodovodne sisteme prenesejo v lastništvo in upravljanje Občini Dobrova - Polhov Gradec oziroma krajevni skupnosti na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec,
– Javne vodooskrbne sisteme, ki so v lasti Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o., prenesejo v lastništvo Občini Dobrova - Polhov Gradec oziroma krajevni skupnosti na območju Občine Dobrova Polhov Gradec.
– Javne vodooskrbne sisteme, ki so v lasti Občine Dobrova - Polhov Gradec oziroma krajevne skupnosti ali vaški vodovodi na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec, prenesejo v upravljanje Režijskemu obratu Občine Dobrova - Polhov Gradec.
(2) Lastniki vaškega vodovodnega sistema, ki jih zastopa vodovodni odbor ali vodovodno sistema Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o., lahko na podlagi prošnje in sklepa Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec ali sklepa krajevne skupnosti s pogodbo prenesejo v lastništvo vodovodni sistem na Občino Dobrova - Polhov Gradec ali krajevno skupnost.
Te vodovodne sisteme na osnovi pogodbe prevzame Občina Dobrova - Polhov Gradec ali krajevna skupnost v last in upravljanje.
(3) Pred prevzemom vodovodnega sistema v last se ugotovi, ali prevzeti vodovod razpolaga s potrebno dokumentacijo, kot je gradbeno dovoljenje, evidenco priključkov, kataster omrežja, objektov, naprav, ostalih elementov vodovodnega omrežja, uporabno dovoljenje, vrednost vodovodnega omrežja, vpis v zemljiško knjigo ter ostalo potrebno dokumentacijo. Če dokumentacija ni popolna se pridobi strokovno usposobljeno organizacijo, ki uredi vso potrebno dokumentacijo za delovanje javnega vodovoda.
(4) Pred prevzemom teh vodovodov Občina Dobrova - Polhov Gradec ali krajevna skupnost ali Režijski obrat naroči izdelavo vse potrebne dokumentacije, da se lahko nemoteno opravi prevzem in po potrebi sanacija vodovodnega omrežja.
(5) Stroške, ki nastanejo pred prevzemom – to so ureditev vse potrebne dokumentacije ter izvedba sanacij v obsegu, ki je nujno potreben za izpolnjevanje pogojev za oskrbo s pitno vodo, pokrijejo lastniki vodovodnega omrežja.
(6) Za izvedbo sanacije in ureditev potrebne dokumentacije se sklene pogodba med lastniki in Občino Dobrova - Polhov Gradec ali krajevno skupnostjo.
(7) Občinski svet ali svet krajevne skupnosti lahko določita delež finančnih sredstev, za izvedbo sanacije in ureditev potrebne dokumentacije, ki ga bosta pokrivala iz proračuna.
(8) Neprostovoljni prevzem vodovoda v upravljanje od sedanjih lastnikov lahko občina ali krajevna skupnost izvede samo na podlagi zakonodaje. Prevzem se prične na podlagi sklepa občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti in v skladu z zakonodajo.
(9) Gradnja vodovodnih objektov in naprav ter prevzem v upravljanje se izvede skladno z drugim odstavkom 13. člena in po naslednjem postopku:
– Bodoči izvajalec izda projektne pogoje in soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– Gradnjo na podlagi pogodbe nadzira strokovno usposobljena organizacija,
– Bodoči izvajalec izvaja dodatni nadzor nad izvajanjem del na terenu, ki obsega predvsem preverjanje izpolnjevanja pogojev, izdanih mnenj in soglasij tega odloka,
– Po končani gradnji investitor organizira tehnični pregled objekta in pridobi uporabno dovoljenje,
– Izvajalec prevzame objekte v upravljanje na osnovi primopredajnega zapisnika, če je investitor izpolnil pogoje iz alinee od ena do štiri in predloži bodočemu izvajalcu ustrezno tehnično dokumentacijo, projekt izvedenih del, evidenco elementov na vodu, kataster vodovodnega omrežja v digitalni in analogni obliki, vrednost osnovnih sredstev, urejena lastninska razmerja, navodila za obratovanje objektov,
– Investitor je dolžan predati zgrajeni objekt izvajalcu najkasneje v roku enega meseca po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
IX. NADZOR
40. člen
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem določb 4., 13. in 37. člena tega odloka izvaja pristojni organ.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju: Medobčinski inšpektorat in redarstvo).
X. KAZENSKE DOLOČBE
41. člen
(1) Z globo 1400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec, če:
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena,
– ravna v nasprotju s 14. členom,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 26. člena.
(2) Z globo 400 € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
42. člen
(1) Z globo 1400 € se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z 8. členom,
– ravna v nasprotju z 9. členom,
– ravna v nasprotju z 11. členom,
– ravna v nasprotju z 12. členom,
– ravna v nasprotju s 25. členom, razen za prenos vodovodnega priključka,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju s 27. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena,
– ravna v nasprotju z 29. členom,
– ravna v nasprotju s 30. členom,
– ravna v nasprotju z 31. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom.
(2) Z globo 400 € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
43. člen
(1) Z globo 1400 € se kaznuje za prekršek izvajalec del – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s 36. členom.
(2) Z globo 400 € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
44. člen
(1) Z globo 400 € se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, če:
– ravna v nasprotju z 8. člena,
– ravna v nasprotju z 12. členom,
– ravna v nasprotju s 25. členom, razen za prenos vodovodnega priključka,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju s 27. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena,
– ravna v nasprotju z 29. členom,
– ravna v nasprotju s 30. členom,
– ravna v nasprotju z 31. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Lokalne vodovodne sisteme na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec, ki obratujejo, mora izvajalec prevzeti v upravljanje v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka s pogodbo na podlagi pregleda in njegovega pisnega strokovnega mnenja, ki mora vsebovati oceno stroškov obratovanja in prevzema.
46. člen
Izvajalec mora prevzeti, uporabnik pa predati, v vzdrževanje izvajalcu vodovodne priključke obstoječih stavb ob obnovi vodovodnega priključka ali izvedbi drugih vzdrževalnih del na priključku, vse vodovodne priključke pa mora prevzeti najkasneje do 31. decembra 2010.
47. člen
Javno službo po tem odloku izvaja na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec v krajih Podsmreka, dela Komanije JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, na preostalem delu občine pa je izvajalec Režijski obrat Občine Dobrova - Polhov Gradec.
48. člen
(pridobitev služnosti)
(1) Občina in vsi lastniki lokalnih vodovodov bodo postopno pridobivali služnost na zasebnih zemljiščih, po katerih poteka javni vodovod, ki je občinska gospodarska infrastruktura. Te služnosti je potrebno pridobiti najkasneje v roku 2 let od sprejetja tega odloka.
(2) Do pridobitve služnosti morajo lastniki zemljišč, po katerih poteka javni vodovod, v primeru okvar dovoliti izvajalcu dostop do vodovoda. Izvajalec mora po zaključku del vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje in lastniku poravnati morebitno škodo.
49. člen
(vodna dovoljenja)
(1) Izvajalec javne službe in upravljavci zasebnih vodovodov morajo v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka vložiti vlogo za pridobitev vodnega dovoljenja za vse vodne vire, ki oskrbujejo prebivalce s pitno vodo na območju občine in za katere še ni bilo pridobljeno vodno dovoljenje. Strošek pridobitve vodnega dovoljenja nosi lastnik vodovodnega omrežja, ki ga določen vodni vir oskrbuje.
(2) Vsi obstoječi imetniki vodnih dovoljenj morajo v roku enega leta od uveljavitve tega odloka na vodnih virih, skladno s tehničnimi navodili izvajalca, namestiti vodomer za merjenje dejanske odvzete količine vode in za merjenje nezajetega dela vode ter upoštevati vse pogoje, navedene na vodnih dovoljenjih.
50. člen
(1) Vsak zasebni vodovod mara imeti upravljavca, če oskrbuje več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo prebivalci s stalnim prebivališčem, ali če oskrbuje s pitno vodo stavbo ali več stavb, v katerih se izvaja gostinska, turistična ali živilska dejavnost.
(2) Za upravljavca zasebnega vodovoda mora občina potrditi v roku šest mesecev od uveljavitve tega odloka pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.
(3) Upravljavci in lastniki zasebnih vodovodnih omrežij s tem odlokom prevzemajo vse pravice, dolžnosti, obveznosti in odgovornosti do svojega vodovodnega sistema, ki izhajajo iz Pravilnika o pitni vodi in Pravilnika o oskrbi s pitno vodo.
51. člen
(1) Uporabniki, ki do uveljavitve tega odloka še niso imeli vgrajenega obračunskega vodomera za merjenje porabe pitne vode, morajo v roku enega leta od uveljavitve tega odloka pripraviti vso potrebno tehnično opremo, da mu bo izvajalec lahko vgradil obračunski vodomer. Pri tem morajo upoštevati tehnični pravilnik, ki ga izda izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
(2) Uporabniki, ki niso vpisani v evidenco uporabnikov, se morajo prijaviti upravljavcu javnega vodovoda v roku šest mesecev po uveljavitvi tega odloka.
52. člen
Izvajalec javne službe mora najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega odloka skladno z 19. členom Pravilnika oskrbe s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08) zagotoviti rezervne vodne vire za zagotavljanje zanesljivosti, varnosti obratovanja javnega vodovoda.
53. člen
(sprejem tehničnega pravilnika)
Izvajalec javne službe v roku enega leta od dneva uveljavitve tega odloka sprejme tehnični pravilnik. Do sprejema tehničnega pravilnika se v Občini Dobrova - Polhov Gradec uporablja tehnična navodila – Projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega vodovodnega sistema, ki jih je izdalo JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. Ljubljana.
54. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi z vodo (Uradni list SRS, št. 11/87) za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec.
55. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2010-1
Dobrova, dne 7. aprila 2010
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.