Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010

Kazalo

1427. Odlok o režijskem obratu v Mestni občini Celje, stran 4151.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06 in 98/08) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97, 28/99, 117/00, 3/04, 33/05, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 6. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o režijskem obratu v Mestni občini Celje
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja režijski obrat, določa njegova prostorska in organizacijska zasnova, njegove pristojnosti ter financiranje.
II. PROSTORSKA IN ORGANIZACIJSKA ZASNOVA
2. člen
Režijski obrat deluje na območju Mestne občine Celje.
3. člen
Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Mestne občine Celje in ni pravna oseba.
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas.
4. člen
Režijski obrat vodi delavec, ki ga župan s sklepom imenuje za vodjo.
V okviru režijskega obrata lahko delujejo zaposleni kot redno zaposleni, zaposleni po pogodbah ali preko programov javnih del.
III. DEJAVNOST
5. člen
Režijski obrat lahko zagotavlja izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
– urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin,
– vzdrževanje javnih cest.
Režijski obrat izvaja v okviru zagotavljanja gospodarskih javnih služb iz prejšnjega odstavka tiste dejavnosti, ki se ne izvajajo s podelitvijo koncesije in tiste dejavnosti, ki predstavljajo dopolnitev dejavnostim, ki se izvajajo s podelitvijo koncesije.
Režijski obrat lahko opravlja tudi naslednje dejavnosti:
– urejanje in vzdrževanje drugih javnih površin,
– izvajanje programov javnih del,
– druge dejavnosti po odredbi župana.
IV. FINANCIRANJE
6. člen
Viri financiranja režijskega obrata so:
– proračun Mestne občine Celje,
– drugi viri.
7. člen
Računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava.
Za režijski obrat se vodi ločeno knjigovodstvo, kar omogoča obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
V roku 8 dni po uveljavitvi tega odloka se uskladi akt o sistemizaciji delovnih mest občinske uprave ter izvedejo potrebni postopki za prerazporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta znotraj režijskega obrata.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-4/2010
Celje, dne 6. aprila 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost